Arbetsmarknadsenheten

 

واحد کار Arbetsmarknadsenheten میتواند پس از تحقیق ازآموزش های شغلی، بررسی توانایی کار، آموزش های شغلی، سابقه کاری، کارآموزی وآموزش زبان برای مدت یکسال کار در داخل پروگرام های شهرداری برای افراد ارائه کند.

این پروگرام میتواند برای مثال یک منبع اضافی، درداخل مدارس، باغبانی یا کار با موترهای خدمات شهری دردر شهر داری باشد.

همچنین هدایت وراهگشایی برای افرادیکه نیاز بیشتربه حمایت برای توسعه استراتژی برای آینده خود دارند ارائه میشود.

واحد کار arbetsmarknadsenhet دارای منابع متنوع فعالیت ها میباشد. به عنوان مثال تیم های نظافت کاری، نجاری، نساجی، آشپزخانه ، کاردرجنگل پاکسازی تحت نظر Högtrycket ودفتر ISA-kontoret میباشند وهمچنین با Arbetsmarknadsenheten نیز همکاری میکند.