Högtrycket

 

Högtrycket محل کار یابی برای تمام جویندگان کاربرای افراد زیر بیست وپنج سال در سودیرهامن است. در اینجا حدود 350 تا 400 نفر ازجوانان به عنوان افراد جویای کاروبا هدف هم اموزش کار وهم جویای کا ر ثبت نام هستند.

در Högtrycketجوانان میتوانند راهنمایی دریافت کنند، در مورد نویشتن سی وی (cv) ومطالعه درباره لیسانس موتروانی (رانندگی) تئوری، همچنین درباره اقتصاد هم معلومات کسب کنند.

آنها دست درمطالعات، انجام سفرها، حضور درنمایشگاهای کار، سازماندهی سخنرانیها که در ارتباط با سفرهای جستجوی کاربوده وهمچنین در این موارد تجربه کسب خواهند کرد.

علاوه براین؛ ترتیب آموزش زبان وکارآموزی، آموزش شغلی وفعالیت های تناسب اندام ، همچنین برنامه های مربی گری، شغل کارآموزو فرصت ها برای قراردادهای آموزشی وجود دارد.

درین جا مسئول فعالیت های شهری (KAA) درمورد آثارنو جوانان، وایجاد انگیزه درجوانان زیر20 سال که مکتب نمیروند نیز Högtrycket همکاری دارد.