Warbixinta bukaanka Staffangymnasiet

Sida loo sameeyo warbixinta bukaanka.

Haddii uusan ardaygu dugsiga uu imaan karin, waa in loo soo sheegaa dugsiga sababta uu ku maqnyahay ugu dambeyn 09:30 subaxnimo. mid ka mid ah xulashooyinka soo socda:

1. Diiwaangelinta internetka ee Skolplatsenexternal link, opens in new window

2. Diiwaangelinta taleefanka 010-454 11 20

Hadii aad ku qasbanaato in aad guriga aado inta lagu jiro xisada waxaad shaqsiyan ku war gilinkartaa maamulaha fasalka ama maclinka markaas kula joogo. Hadii ee san joogin waxaad u reebi kartaa kartaa waraaq si ay u ogadaan sababta aad u baxday.

Haddii aad ka yar tahay 18 sano oo aad qaadato lacagta kaalmada wax barashada oo aad u maqneen sabab la oglyahay waxaa dhacaya in maamulaha uu la xariiro qofka kaa masuulka ah.

Ardayda xanuunsan ama maqan muddo ka badan shan maalin oo isku xigta maalmaha dugsiga la dhigto waa in ay laxiriiraan kalkaalisada caafimaadka ee dugsiga.