ፍቃድ ንዝሓመመ ናብ Staffangymnasiet

እንተ ሓሚምካ ብከምዚ ኣገባብ ፍቃድ ትሓትት።

እንተ ደኣ እቲ ተማሃራይ ትምህርቲ ክመጽእ እንተዘይ ኪኢሉ ምክንያት ክሕብር ኣለዎ ን ቤት ትምህርቲ ኪድሚ ሰዓት 9:30 ቅድሚ ቀትሪ በዞም ዝስዕቡ ኣመራጺታት፣

1. ተመልኪት ትኽእል ብ ኢንተርነት ናብ Skolplatsenexternal link, opens in new window

2. ተመልኪት ትኽእል ብ ቁጽሪ ተለፎን 010-454 11 20

እንተ ደኣ ግደታ ገዛኻ ኪትከይድ ደሊኻ ኣብቲ ማልቲ መልእኽቲ ትገዲፍ ናብቲ ተቆጻጻሪኻ ወይ ሚሳኻ ዘሎ መምህርካ ወይ ካብ መምሃራንካ። ብፍሉይ ብጽሑፍ መልእኽቲ ትገዲፍ ናብቲ ናትካ ተቆጻጻሪ።

እንተ ደኣ ንስካ ትሕቲ 18 ዕድመ ኮንካ ካብ ናይ ትምህርቲ ንጥፈታት ብዘይ ዚኾነ ምኽንያት እንተቦኪርካ፣ዳረክቶር ወይ ሓላፊ ናይ ቲ በትምህርቲ ንስድራካ ወይ ኣላይኻ ይሕብር።

እቲ ተማሃራይ እንተ ደኣ ሓሚሙ ወይ ካብ 5 መኣልቲ ንላዕሊ ተዘይ መጺዩ ትምህርቲ ኣብ ዚስዕብ ምስ ሓኪም ናይ ቤት ምህርቲ ክራከብ ኣለዎ።