Logotyp Your Europe

SDG, en gemensam ingång till EU

EU-portalen Your Europe ska underlätta för privatpersoner och företagare att hitta information och utföra ärenden digitalt inom hela EU. Webbplatsen Your Europe är knutpunkten för den gemensamma digitala ingången som Single digital Gateway (SDG) har som krav.

I EU-portalen, Your Europe, ska information och tjänster från Europas kommuner, regioner och myndigheter samlas. Målet med ingången är att skapa ett digitalt och användarvänligt Europa. Det uppnår vi lättare om vi ser till att viktig information, digitala tjänster och hjälp- och problemlösningstjänster kan nås via den gemensamma webbplatsen. Det kräver att information och tjänster både översätts och märks upp på rätt sätt på våra webbplatser.

På DIGGs webbplats kan du läsa mer om SDG. Länk till annan webbplats.

Syftet med en gemensam webbplats är att:

  • minska de administrativa bördorna för privatpersoner och företag,
  • eliminera diskriminering genom att digitala tjänster ska erbjudas EU/EES-medborgare på samma sätt som för medborgare i landet, samt
  • säkerställa att den inre marknaden fungerar i fråga om att tillhandahålla information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster.

Tidsplan för SDG-införandet

Steg 1 – 12 december 2020: Statliga myndigheter

Myndigheter som berörs ska tillhandahålla information, hjälp- och problemlösningstjänster samt länka dessa till webbplatsen Youreurope.eu. Det omfattar att samla in statistik, ha en Your Europe logotyp på sina webbsidor samt ge användarna möjlighet till att lämna användaråterkoppling.

Steg 2 – 12 december 2022: Lokal och regional nivå (Förstudien pågår vilket gör att vi kan avvakta)

Kommuner och regioner ska tillhandahålla information på lokal nivå och till webbplatsen youreurope.eu. Det omfattar att samla in statistik, ha en Your Europe logotyp på sina webbsidor samt ge användarna möjligheten till att lämna användaråterkoppling.

Steg 3 – 12 december 2023: Digitala förfaranden och bevisutbyte

Digitala tjänster ska inrättas för förfarande som omfattas av bilaga II samt bevisutbyte enligt engångsprincipen ska vara möjligt.

Förstudie för kommuner för att minska dubbelarbete

För att inte samtliga 290 kommuner ska behöva skapa egna digitala tjänster arbetar DIGG med att samordna möjligheterna till centrala digitala tjänster.

Tillväxtverket har startat en förstudien som ska lämna en rapport senast den 16 december 2022.
Som ett första steg för att underlätta för kommunerna pågår ett arbete med att uppdatera befintlig information på verksamt.se, som redan i dagsläget delvis beskriver kommunernas förfaranden.

Det innebär att kommunerna i nuläget inte ska behöva uppdatera sin egen information

Lösning innebär en risk för att kraven i SDG-förordningen inte anses uppfyllda fullt ut den 12 december 2022 men undviker ett potentiellt dubbelarbete för kommunala myndigheter.

Arbetet ska resultera i att kraven i SDG-förordningen uppfylls via informationen på verksamt.se och ska vara på plats till den 12 december 2022.

Det gör Söderhamns kommun nu

Vi börjar nu med att titta på vad SDG-förordning innebär:

  • Vilka informationsområden och förfaranden kommunen omfattas av enligt SDG-förordningen.
  • Är de berörda förfaranden digitala idag?
  • Vilken information finns om förfarandena på kommunens webbplats?
Senast uppdaterad: 29 augusti 2023