Bidrag till studieförbund

Kommunens stöd till studieförbundens lokala organisationer syftar till att ge dessa möjlighet att:

  • utifrån respektive studieförbunds idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja fri och frivillig folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i hela kommunen
  • genom sin verksamhet främja och fördjupa demokrati och jämlikhet
  • stimulera folkligt förankrat bildnings- och kulturarbete
  • ge förutsättningar för mångfald i kunskapsutveckling och kulturarbete

Bidrag utgår till - inom kommunen verksamma - studieförbund vars centrala organisation godkänts för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet. Som grund för fördelningen av kommunalt bidrag ligger
den verksamhet som berättigar till statsbidrag för folkbildningsverksamhet.

Varje studieförbund med verksamhet i kommunen erhåller samma relativa andel av 80 % av kommunens totala anslag för bidrag till studieförbund motsvarande den relativa andelen av statsbidraget för folkbildningsverksamhet föregående år avseende verksamhet i kommunen. Resterande 20% fördelas
mellan de studieförbund som redovisar antal studietimmar för barn och ungdom mellan 13 – 24 år.

Till ansökan bifogas Verksamhetsberättelse och Folkbildningsrådets kommunsammandrag för föregående år - för verksamhet som genomförts i Söderhamns kommun - samt verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår skall inlämnas senast 15:e maj.

Senast uppdaterad: 7 februari 2023