Omvårdnadsnämnden vill se Linden som ett trygghetsboende i framtiden

Vård- och omsorgsboende i form av servicehusboende motsvarar allt mer sällan behoven hos de som söker vård- och omsorgsboende. Istället är det boenden i form av gruppboendetyp som efterfrågas, där lägenheterna är mindre och omvårdnadspersonalen finns närmare till hands. Därför beslutade omvårdnadsnämnden att rekommendera Faxeholmen AB att utreda om Linden kan omvandlas till trygghetsboende, eller anpassat boende för äldre. Man gav dessutom uppdrag till nämnden att återkomma med förslag på ett nytt vård- och omsorgsboende.

Vi behöver boenden som är anpassade till de faktiska behoven

Utvecklingen går mot att äldre personer i första hand vill bo kvar i ordinärt boende så länge de känner sig trygga där. De flesta som söker plats i vård- och omsorgsboende är personer med demenssjukdom eller multisjuka personer som behöver vård- och omsorgsboende av gruppboendetyp där personalen finns nära de boende.

På omvårdnadsnämndens sammanträde den 29 maj, var därför ett av förslagen till beslut att avveckla Lindens vård- och omsorgsboende. Men nämnden beslutade att rekommendera det kommunala bostadsbolaget Faxeholmen AB att utreda om fastigheten Linden kan omstruktureras till anpassat boende/trygghetsboende riktat till äldre personer. Omvårdnadsnämnden beslutade dessutom att ge omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde i juni komma med ett förslag om nytt vård- och omsorgsboende.

Vård- och omsorgsboendet Linden i Bergvik består av 31 servicehuslägenheter. Med tanke på fastighetens utformning och närhet till bland annat hälsocentral och apotek kan den vara lämplig för ordinärt boende riktat till äldre/trygghetsboende
-Vi uppmanar Faxeholmen att utreda att omstrukturera Linden till ett trygghetsboende. Utifrån fastigheten Lindens planlösning och läge nära samhällsservice, borde det vara ett bra alternativ, menar Anders Ramstrand (KD), ordförande i omvårdnadsnämnden.

Senast uppdaterad: 29 maj 2019