Skolutredning upp inför kommunstyrelsen – ordföranden kommenterar

Kommunstyrelsens ordförande John-Erik Jansson, (C).

En utredning av kommunala skollokaler, som initierats av Alliansen i Söderhamns kommun, har nått kommunstyrelsen. Tanken är att den ska skapa en uppdaterad och stabil grund för framtida skolbeslut. Kommunstyrelsens ordförande John-Erik Jansson (C) kommentarar utredningen.

Den 2 februari fick kommunstyrelsen, KS, i Söderhamns kommun ta del av resultatet från en utredning om kommunens skollokaler. Utredningen har beställts av KS på initiativ av Alliansen (Centern, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna) och har utförts av Public Partner.

Syftet med utredningen är att få en gemensam och uppdaterad bild för både politiker och tjänstepersoner inför kommande beslut i frågor som rör skolan.

Kommunstyrelsens ordförande John-Erik Jansson (C):

- Utredningen tillkom för att få en utomstående översyn kring kommunens skollokaler utifrån de förändringar som skett och förväntas ske i det pedagogiska upplägget. Det fanns en farhåga att förtroendevalda och förvaltningen låser sig i tanken utifrån nuläget och ett historiskt perspektiv. Utredningen skulle tillföra ytterligare omvärldsspaning med ett mer neutralt perspektiv kring nuläget. Utredningen som initierats av Alliansen överlämnas till barn- och utbildningsnämnden som ett viktigt beslutsunderlag i nämndens fortsatta beslutsprocess och hela kommunfullmäktige sitter nu med samma underlag kring kommunens skollokaler.

John-Erik Jansson tycker att utredningen motsvarar förväntningarna.

- Utredningen uppfyller förväntningarna för densamma. Tillsammans med barn- och utbildningsnämndens egna analyser av förändringsbehoven som identifierats och de lösningar man ser beträffande upptagningsområden och klassindelningar kan man nu mer renodlat göra lokala överväganden och fatta nödvändiga beslut med kända konsekvenser.

Söderhamns skolor visar redan bra resultat överlag, men bra kan bli bättre. Utredningen ger en solid grund för långsiktighet som Söderhamns kommuns skolor behöver, säger John-Erik Jansson.

- Vi har en bra skola i Söderhamns kommun med bra skolresultat generellt och med många engagerade medarbetare som gör ett enastående jobb utifrån givna förutsättningar. För att nå ännu lite längre i vår strävan att alla barn ska lyckas och alla barn ska klara grundskolan med godkända resultat vill vi förbättra förutsättningarna ytterligare. Från ett läge där vi lappat och lagat avseende skollokaler och klassindelningar utifrån kortsiktiga ekonomiska mål och kortsiktiga lokallösningar vill vi nu ange en mer långsiktig riktning för skolstrukturen. Barnperspektivet och lärandet tillsammans med elevernas och skolpersonalens arbetsmiljö ska styra utformningen av vår framtida skola och kommunen skall vara en attraktiv arbetsgivare även inom skolområdet.

De som läser utredningen kan konstatera att den presenterar förslag som gäller utveckling men också avveckling.

- Utredningen ligger i linje med kommunens Vision och fokusområde ”Lärande”, den tar fasta på den nya översiktsplanens utpekade kommundelscentra och innehåller olika grader av resursoptimering av lokaler och drift. Utredningen landar i tre olika scenarier. Där dagens fyra högstadieskolor föreslås bli färre och ytterligare någon skola avvecklas som grundskola i de olika scenarierna. Helt klart framgår att skollokalerna behöver moderniseras och anpassas efter dagens behov och att det arbetet kräver satsningar och genomförande i en tät samverkan mellan fastighetssidan och skolverksamheten.

- Med utredningen vid handen bör Barn- och utbildningsnämnden kunna ta beslut om inriktningen och de första stegen i densamma redan under första halvåret 2021, säger John-Erik Jansson.

Läs mer: Utbildningslokaler för framtiden - förskola och grundskola (PDF) , 860.2 kB.

Läs mer: Utbildningslokaler för framtiden - Kulturskolans lokalbehov (PDF) , 1.1 MB.

Senast uppdaterad: 3 februari 2021