Tyck till om ny energi- och klimatplan

Illustration klimatsmart

Söderhamns kommun har tagit fram ett förslag till plan för energi och klimat. Du kan lämna synpunkter på planen fram till den 30 september 2023. Saknar du någon åtgärd eller något område som du bedömer som viktigt för arbetet med energi- och klimatfrågor i kommunen?

De globala klimatförändringarna utgör en av de största utmaningarna som världen står inför. Arbetet med att minska klimatpåverkan behöver ske på alla nivåer i samhället, inte minst på lokal nivå. Planen för energi och klimat är kommunens handlingsplan och strategiska inriktning för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle inom energi – och klimatområdet.

Dokumentet innehåller mål och energi- och klimatåtgärder för både kommun och kommunala bolag, men även för Söderhamns geografiska område som helhet. Alla behöver göra bidra; kommunen, företag, organisationer och privatpersoner. Planen bidrar till att uppnå inriktningsmålet i översiktsplanen om att Söderhamn ska vara en klimatneutral kommun år 2030.

Energi- och klimatplan, remissversion Pdf, 967.8 kB.

-En stor del av utsläppen är kopplade till de val vi gör i vardagen, det handlar om transporter, energianvändning och vår konsumtion. Här kan vi som bor och verkar i Söderhamns kommun göra smarta val och ställa om beteenden i vardagen för att minska utsläppen. Jag hoppas att många tar sig tid att läsa och lämna synpunkter på förslagen till åtgärder, säger Gunilla Jonsson, hållbarhetsstrateg.

Lämna din synpunkter senast 30 september
Märk ditt svar med diarienummer KS 2022-00218. Skicka ditt svar via e-post eller brevpost.
E-post: kommunstyrelsen@soderhamn.se

Brevpost:
Söderhamns kommun,
Enheten för strategi och utveckling,
826 80 Söderhamn

Senast uppdaterad: 16 juni 2023