Fler niondeklassare behöriga till gymnasiet

Lärare och elev

I år är 81 procent av kommunens niondeklassare behöriga till gymnasiet, jämfört med förra årets siffra på 78 procent. Tidiga insatser, en utvecklad undervisning och sommarlovsskola ligger bakom de förbättrade resultaten.

Många elever har förbättrat sina betyg genom att gå sommarskolan, men redan innan sommarskolan var betygsnittet 6 procent bättre än förra året.

- En av anledningarna till resultaten är att skolan tidigt fångade upp elever som behövde bättre betyg i ett kärnämne och skapade individuella handlingsplaner, då lyckades de få gymnasiebehörighet, säger Tobias Winterliv, sektorchef för Barn och lärande.

  • Trivsel och trygghet: 95% av eleverna uppger att de trivs och känner sig trygga (senaste elevenkäten)
  • Stort fokus på att utveckla matematikundervisningen med bland annat matematikagenter (som är nyckelpersoner som utvecklar undervisningen).
  • Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som förutsätter att lärare och studiehandledare fokuserar på det språk som gör att elever i större utsträckning kan förstå och uttrycka ett visst ämnesinnehåll.
  • Samverkan Bästa Skola (ett treårigt samarbete med Skolverket och Högskolan Dalarna) har givit resultat särskilt på en skola. Fokus har varit att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet samt elevhälsoarbetet.
  • Språk, läs och skrivutvecklare arbetar direkt med undervisande lärare för tidigare insatser - redan från årskurs 1.
  • Större individfokus än tidigare.
  • Kvalitetsarbetet är väl utvecklat inom skolan. Nytt för läsåret är elevreferensgrupper, dvs en representant från varje klass åk 4-9 som träffar verksamhetsutvecklare med jämna mellanrum.

Efter sommarlovsskolan växte antalet elever med behörighet till gymnasiet, vilket gjorde att siffran för Söderhamns kommun ökade ytterligare 6 procent till 81 procent.

Sommarskolan ger tid till mer individuellt stöd

Elever som fått ett underkänt betyg i nian kan gå i sommarskola för att få betyget ändrat, för att få betygen ändrat krävs en prövning. Sommarskolan riktar sig till ungdomar i årskurs 8 som riskerar att inte få behörighet till gymnasiet samt ungdomar i årskurs 9 som inte har fått behörighet till gymnasiet.

- De flesta av eleverna är väldigt motiverade till att ta igen det de missat. Eleverna säger i utvärderingarna att det tycker att sommarlovsskolan är jättebra. De sociala bitarna som att träffa kompisar och få nya vänner bidrar också, säger Magnus Jääger, kvalitetscontroller inom sektor Barn och lärande.

Lärartätheten under sommarskolan är högre än under terminen, det betyder att varje elev får mer individuell uppmärksamhet och stöd. Sommarlovsskolan är en form av intensivundervisning och är en erkänd metod som hjälper elever att snabbare förbättra sina kunskaper och färdigheter.

I utvärderingen vittnar en lärare om hur det inte bara handlar om att ge eleverna den tid och hjälp de behöver, utan också om att hjälpa dem att ändra sin inställning till ämnet och deras tilltro till sin egen förmåga att lyckas. Detta har varit särskilt tydligt i matematikundervisningen, där många elever får känna att de kan lyckas.

Uppskattat erfarenhetsutbyte mellan lärare

Under sommarlovsskolan träffas lärare från olika skolor och samarbetar på ett sätt som inte sker under terminerna. Erfarenheterna från lovskolan ger nya kontakter och infallsvinklar som kan användas för att utveckla och anpassa undervisningsmetoder i den ordinarie verksamheten.

Senast uppdaterad: 8 juli 2024