Kompostering av hushållsavfall/trädgårdsavfall samt sophämtning

Nära hälften av dina hushållssopor kan du kompostera. Här kan du läsa mer om vad som gäller för kompostering av trädgårdsavfall/hushållsavfall samt sophämtning. Om du vill kompostera ditt hushållsavfall behöver du anmäla det hos kommunen. Då kan du också ansöka om längre intervall för sophämtning.

Trädgårdsavfall - kompostering

Du får kompostera ditt trädgårdsavfall på din tomt, men inte på annans mark/allmän mark. Du behöver ingen speciell komposteringsbehållare och du behöver inte göra någon anmälan till kommunen. Vill du inte kompostera ditt trädgårdsavfall ska du lämna avfallet på återvinningscentral.

Om du är försiktig och inte orsakar eldsvåda eller olägenhet för grannar får du elda trädgårdsavfall (mindre mängd av kvistar och löv) på din tomt under eldningssäsongen. Du som bor inom område med detaljplan får inte elda trädgårdsavfall 1 maj – 30 september, pga brandrisken, enligt Lokala föreskrifter för hälsa och miljö.

Hushållsavfall - kompostering

För att kompostera matavfall behöver du göra en anmälan till bygg- och miljöförvaltningen. För att kunna få anmälan godkänt behöver du bland annat en kompostbehållare som är säkrad mot skadedjur som möss och fåglar.

Blankett - kompostering, anmälan eget hushållsavfall , 258 kB.

När du själv tar hand om ditt matavfall får du inte orsaka olägenhet för dina närboende (t ex genom lukt, uppkomst av flugor eller skadedjur). Därför tittat vi förutom på skadedjurssäkerheten bland annat på, komposthanteringen, storlek, närheten till grannar etc. För handläggningen tas en handläggaravgift på en timme ut som debiteras efter du fått beslutet.

Bukashi räknas som en kompostanläggning som är anmälningspliktig. I anmälan behövs en beskrivning om hur lagring/efterkompostering kommer att ske utomhus. Vilka utomhuslagringar som kan godkännas/krävas kommer att variera beroende på hur långt det är till grannar och var och hur lagringen sker. En skadedjurssäker kompost utomhus för lagring/efterbehandling kan komma att krävas.

Färdig kompost används som jordförbättringsmedel så att näringen i kompostjorden i så hög grad som möjligt tas upp av växter och inte urlakas. Om komposten är isolerad för vinterbruk så kan du kompostera matavfallet hela året.

Detta kan du kompostera: frukt, skal, grönsaker, kaffesump med filter, tepåsar, hushållspapper, bröd, ost, gröt, sylt, äggskal, kött- och fiskrester (kött och fisk är bra om det täcks över).

Detta ska du inte kompostera: dammsugarpåsar, jäst, salt, blöjor, tobaksaska, fimpar, förpackningar, kemikalier.

Sophämtning - ansökan om befrielse

Ansökan om befrielse från att lämna avfall kan göras hos kommunen. Miljöbalken ställer höga krav för dispens från sophämtning. Kommunen är enligt lag skyldig att hämta hushållsavfall från den fastighet där avfallet uppkommit, och fastighetsägaren är skyldig att överlämna hushållsavfallet till kommunen. Man får därför inte t ex köra hushållsavfallet från sin sommarstuga till sin åretruntbostad. Att elda avfall, gräva ner det eller göra sig av med det på annat sätt, är inte heller tillåtet. Ansökan kan beviljas bara om det finns särskilda skäl och att användandet av fritidsfastigheten markant avvikit från ett normalt användande. Om dispens erhålles är den personlig och gäller maximalt i 5 år. Alternativ till dispens är glesare eller gemensam sophämtning.

Avgift för ansökan

För att täcka kostnaderna för handläggning av ärendet tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften tas ut för handläggningen även om dispens inte kan godkännas.

Grundavgift

Befrielse från sophämtning medför inte total befrielse från avgift för den kommunala avfallshanteringen. Grundavgift behöver alltid betalas. Grundavgiften finansierar kommunens hantering av farligt avfall, grovavfall, återvinningscentraler, information och administration och betalas till Söderhamn Nära.

Ansökan om dispens från sophämtning , 96.8 kB.

Senast uppdaterad: 30 november 2022
Bo, bygga, miljö och trafik