Inomhusmiljö

En bra inomhus- och boendemiljö är viktigt för hälsan. Det finns olika problem som kan uppstå i boendemiljön kan påverka miljön eller människors hälsa.

Fukt och mögel, brister i ventilationssystem, felaktig inomhustemperatur, störande buller m.m. kan leda till dålig inomhusmiljö. Även faktorer i den yttre miljön kan orsaka störningar i inomhusmiljön, t.ex. luftföroreningar och buller från trafik.

Det finns krav på fastighetsägare att utföra egenkontroll enligt miljöbalken. Som boende i lägenhet eller bostadsrätt är det viktigt att ha kännedom om vilka regler som gäller.

Fastighetsägare ska sköta sina fastigheter så att boende inte får besvär av brister i byggnaden eller att miljön far illa. Bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska vara utformade och användas så att inte människors hälsa riskeras. Tillsynsmyndigheten, bygg- och miljönämnden, är skyldig att bedriva tillsyn på hur fastighetsägare uppfyller de krav som finns på verksamheten enligt miljöbalken.

När du bor i lägenhet eller bostadsrättsförening är det viktigt att ha kännedom om vad du ansvarar för när det gäller inomhusmiljön och vilka skyldigheter din fastighetsägare/bostadsrättsförening har. För att kontrollera hur ansvarsförhållandet ser ut kan du läsa de avtal och regler, som finns mellan dig och din fastighetsägare/bostadsrättsförening.

Tillsynsmyndigheten, bygg- och miljönämnden, är skyldig att bedriva tillsyn på hur fastighetsägare uppfyller de krav som finns på verksamheten enligt miljöbalken. En del av myndighetens tillsyn innebär att kontrollera hur fastighetsägarnas egenkontroll är utformad och fungerar.
Den som är hyresgäst och har problem med inomhusmiljön bör i första hand kontakta sin hyresvärd/fastighetsägare. Om detta inte hjälper kan kontakt tas med bygg- och miljöförvaltningen som gör en bedömning om situationen innebär en olägenhet för människors hälsa. I så fall kan fastighetsägaren föreläggas att åtgärda problemen.

Om en hyresvärd och en hyresgäst inte kan komma överens kan man vända sig till Hyresnämnden. Det kan vara i en fråga som rör hyresförhållandet eller en bostadsrättsinnehavare och bostadsrättsförening som behöver hjälp för att lösa en tvist. Om parterna inte kommer överens kan hyresnämnden avgöra vissa hyres- och bostadsrättsfrågor. Om du är medlem i Hyresgästföreningen får du oftast hjälp med din sak. Närmaste hyresnämnd finns i Sundsvall

Senast uppdaterad: 27 september 2022
Bo, bygga, miljö och trafik