Bostadsförsörjning

Det är vår uppgift att planera för att alla invånare ska kunna bo under goda förhållanden och skapa förutsättningar för att bostäder kan tillkomma på ett bra sätt. Du som privatperson, byggbolag, kommunala bostadsbolag eller andra aktörer kan bygga bostad utifrån de ramar som gäller.

Söderhamns kommun vill kunna erbjuda trygga och attraktiva bostäder och boendemiljöer för äldre. Vi arbetar långsiktigt i samverkan med fastighetsägare, intresseorganisationer och andra aktörer för att möjliggöra det. Vi arbetar med bostadsförsörjningen i två delar:

  • Bostadsförsörjningsprogram – helhetsgrepp om strategisk boendeplanering och kommunens ansvar för bostadsförsörjning
  • Attraktiva bostäder och boendemiljöer för äldre – särskild strategi för att möta behoven hos en ökad andel äldre i kommunen

Bostadsförsörjningsprogram

Målet för vår nationella bostadspolitik är en långsiktigt fungerande bostadsmarknad. Vi vill att ett bra utbud av bostäder ska möta din efterfrågan och dina behov. Alla kommuner ska ha långsiktiga riktlinjer för lokal bostadsförsörjning. Bostadsförsörjningsprogrammet godkänns av kommunfullmäktige och uppdateras varje mandatperiod.

Bostadsförsörjningsprogram 2017–2026 , 5.3 MB.

Bostäder i Söderhamn

Söderhamns kommun arbetar för att vara en attraktiv kommun där människor vill bo och leva. Att utveckla bostadsbeståndet bidrar till hela kommunens utveckling och är en central del i kommunens strategiska planering.

Attraktiva bostäder och boendemiljöer är en viktig faktor för att människor ska vilja bo här:

  • När du går in i ett nytt skede i livet vill vi att det ska finnas ett varierat utbud av boendeformer utifrån dina behov.
  • När företag rekryterar ny arbetskraft som kan flytta hit är det en förutsättning att det finns tillgång till attraktiva bostäder.

Vi behöver därför planera för alla grupper i samhället utifrån olika behov, önskemål och betalningsförmåga. Arbetet omfattar både nybyggnation och ombyggnad av befintliga bostäder.

Bostadsförsörjningsprogram för Söderhamn

Bostadsförsörjning är en prioriterad fråga. Under 2022 arbetar kommunen i samarbete med Faxeholmen med att uppdatera sitt bostadsförsörjningsprogram från 2017.

Boverket om kommunernas bostadsförsörjning Länk till annan webbplats.

Sveriges riksdag – Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Länk till annan webbplats.

Kommunen ska erbjuda trygga och attraktiva bostäder och boendemiljöer för äldre. För det krävs en strategisk planering och samverkan inom kommunen och med kommunens bostadsbolag, fastighetsägare och intresseföreningar.

Strategi

Kommunfullmäktige har i juni 2016 beslutat om en strategi för attraktiva bostäder och boendemiljöer för äldre.

Övergripande mål för kommunens strategi: trygga och attraktiva bostäder för äldre.

Tre aspekter är särskilt viktiga för att nå målet:

  • förbättrad tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd
  • fler bostäder för äldre, med fokus på boendeformer som ger möjlighet till gemenskap och som det går att åldras i
  • ökad tillgänglighet för kvartersmark, gatu- och parkmark

Tre strategier pekas ut för att nå målet:

  • kommunalt initiativ där aktörer delar ansvar och samverkar
  • öka kunskapen och pröva nya lösningar
  • prioritera områden med närhet till service

Handlingsplan

Det behövs fler nya bostäder och åtgärder för att tillgängliggöra befintliga bostäder och boendemiljöer.

Cirka 2 000 äldre söderhamnare beräknas vilja flytta till annat boende redan innan 2020.

För att nå målen och genomföra planerade aktiviteter behöver kommunen samverka brett med privata fastighetsägare och andra som kan möjliggöra bra boende för äldre.

Till strategin finns därför en handlingsplan 2016 – 2025 som ska uppdateras varje år.

Handlingsplanen innehåller aktiviteter som ska säkerställa att målet om trygga och attraktiva bostäder uppnås. Sektor Styrning och stöd har det övergripande ansvaret för att genomföra handlingsplanen.

Senast uppdaterad: 31 december 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
0270–751 99

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planarkitekt
Lars Eriksson
0270-753 90

Planhandläggare
Niklas Lenke
0270-751 09

Planhandläggare
Elin Elfström
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 0270–743 70

Utveckling Norra staden
Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
Tel 0270-751 99

Utveckling Inre hamnen
Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn