Eldstad och rökkanal

För att installera en eldstad eller rökkanal måste du lämna in anmälan till kommunen. I vissa fall krävs anmälan även för att ersätta en befintlig eldstad.

Exempel på åtgärder som normalt inte är anmälningspliktiga

 • Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten eller liknande underhållsåtgärd
 • Byte av eldstadsplan (golvskydd till kamin)
 • Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal

Exempel på åtgärder som kräver anmälan

 • Nyinstallation av eldstad, skorsten eller rökkanal
 • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad.
 • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, t.ex. från olja till pellets
 • Byte eller ändring av skorsten
 • Byte till tyngre eldstad som påverkar byggnadens konstruktion
 1. Gör en anmälan till bygg- och miljöförvaltningen, där du lämnar in förslag till kontrollplan och plan- och fasadritning med placering och mått.
 2. Vänta på startbesked innan du får börja installera eldstaden. Om du påbörjar installationen utan startbesked kan bygg- och miljönämnden besluta om en sanktionsavgift (böter).
 3. Vänta på slutbesked innan eldstaden får börja användas.

Anmäl om installation eller ändring av eldstad, skorsten eller rökkanal

Anmälan görs på särskild blankett - Anmälan om eldstad/rökkanal , 338.7 kB.
eller via e-tjänsten Länk till annan webbplats. och ska innehålla:

 • Planritning 1:100 (visa placeringen av eldstaden i byggnaden)
 • Kontrollplan (vilka kontroller du ska utföras)
 • Fasadritning 1:100 (viss placering och höjd på den nya skorstenen över nock)
 • Fasadritning behövs inte när en befintlig skorsten ska användas.

Skicka anmälan till: Söderhamns kommun, bygg- och miljönämnden, 826 80 Söderhamn.
Handlingarna kan med fördel skickas in via E-post direkt till vårt diarium bmn.diarium@soderhamn.se. Skicka gärna varje dokument/bilagor i separat PDF-fil.

Byggherren är ansvarig för att regelverket följs

Byggherren (ofta densamma som sökande) är ansvarig för att Boverkets byggregler följs. Reglerna innebär bland annat också att det inte får uppstå risk för brand- och gasspridning. Det är viktigt att monteringen sker enligt fabrikantens anvisningar, att det finnas godkända och säkra takskyddsanordningar m.m.

Rökkanalens placering och utformning kan kräva bygglov

Det är bra om rökkanalen placeras nära nocken eller takets högsta punkt. Utseendet på huset kan annars förändras rejält och innebär en fasadförändring, som kan kräva bygglov. Rökkanalen ska monteras 1 meter över tak där den kommer upp och aldrig lägre än nockhöjd.

Startbesked

När du anmält ärendet, lämnat in förslag till kontrollplan samt ritningar måste du invänta ett startbesked. Först när du fått startbesked har du rätt att påbörja installationen av eldstaden. Om du påbörjar installationen utan startbesked kan bygg- och miljönämnden besluta om en sanktionsavgift (böter).

Startbeskedet fungerar som ett klartecken att du som byggherre har påvisat i din kontrollplan och inlämnade ritningar att installationen kommer följa Boverkets byggregler med avseende på bland annat brandsäkerhet och taksäkerhet.

Installationsbesiktning

När installationen är utförd kan du låta en utbildad skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig besikta installationen. Protokollet från besiktningen skickar du in till bygg- och miljöförvaltningen.

Slutbesked

Eldstaden/rökkanalen får börja användas när bygg- och miljönämnden har utfärdat ett slutbesked, enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen. Information om vilka handlingar som krävs för ett slutbesked får du med i startbeskedet. Skorstensfejarmästarens besiktningsprotokoll tillsammans med signerad fastställd kontrollplan är vanligtvis de dokument som lämnas in inför ett slutbesked.

När fastställda dokument enligt startbeskedet har lämnats in och inte några brister påvisats utfärdas ett slutbesked och du får börja använda eldstaden/rökkanalen.

Senast uppdaterad: 10 januari 2022
Bo, bygga, miljö och trafik