Pågående planarbete

Planuppdrag

Detta är detaljplaner som Bygg- och miljöförvaltningen arbetar med i ett tidigt skede.

Björnänge 5:1

Ny detaljplan för Björnänge 5:1

Närby 2:4

Detaljplan med syfte att möjliggöra bostäder.

Hamnäsudden

Detaljplan med syfte att möjliggöra bostäder inom kvarteret Järpen.

Hamnäsudden

Ny detaljplan för bostäder inom fastigheten Lagern 1.

Detaljplan med syfte att möjliggöra för bostäder.

Detaljplan med syfte att möjliggöra bostäder inom kvarteret Järpen.

Detaljplan med syfte att möjliggöra för att utöka campingens verksamhet samt anlägga ny restaurang.

En avgränsning av planområdet

En avgränsning av planområdet

Skiss på förslag

Skiss på förslag

I planprocessen, så befinner vi oss i tidigt skede. Detaljplanen har varit ute på undersökningssamråd (tidigare kallat behovsbedömning) i september månad, och vi ska ta upp den på samråd runt nyår.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny pendlarparkering.

Detaljplan med syfte att möjliggöra handel, kontor och centrumfunktioner.

Karta Väster 6:1

Väster 6:1

Detaljplan med syfte att möjliggöra bostäder.

Samråd

Under samrådet skickas förslaget på detaljplan ut till berörda sakägare, exempelvis grannar, myndigheter och intresseorganisationer. I detta skede kan du lämna synpunkter på förslaget.

Detaljplan med syfte att möjliggöra ett nytt vård- och omsorgsboende inom fastigheten Broberg 3:1.

Samråd pågår underperioden 2022-07-01 till 2022-08-31.

Planbeskrivning , 2.1 MB.
Plankarta , 601.3 kB.
Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik , 1.4 MB.
Miljötekniksk markundersökning , 2.9 MB.
PM Dagvattenutredning , 18.3 MB.
Projekterings PM geoteknik , 637.5 kB.

Detaljplan med syfte att öka byggrätten för fastigheten Storken 1 samt införa skyddsbestämmelser för kulturmiljön.

Samråd pågår mellan 2022-05-04 – 2022-06-10.

Planbeskrvining , 949.6 kB.
Plankarta , 2.1 MB.
Rapport länsmuseet Gävleborg , 14.2 MB.

Bearbetning inför granskning

I detta skede bearbetar Bygg- och miljöförvaltningen förslaget till detaljplan utifrån inkomna synpunkter.

Hamnäsudden

Ny detaljplan för Söderhamnsporten etapp 2 som möjliggör handel, kontor och centrumverksamhet. Samråd pågår mellan 2022-04-05 och 2022-05-06.

Planbeskrivning etapp 2 , 1.7 MB.
Plankarta etapp 2 , 1.8 MB.

Hamnäsudden

Ny detaljplan för bostäder och vandrarhem/hotell inom fastigheten Östansjö 8:164 samt närliggande fastigheter.

Syftet är att möjliggöra för ny användning för Östanbo gamla skola samt säkerställa byggrätter för närliggande fastigheter.

Samråd pågick mellan 20-10-19 till 20-11-15.

Planbeskrivning , 2 MB.
Plankarta , 6.1 MB.
Behovsbedömning , 551.2 kB.

Granskning

Under granskningen skickas det bearbetade förslaget ut till berörda sakägare, exempelvis grannar, myndigheter och intresseorganisationer. I detta skede kan du lämna synpunkter på förslaget.

Bearbetning inför antagande

I detta skede bearbetar Bygg- och miljöförvaltningen inför antagandet.

Antagna detaljplaner

Upphävande av I:279 m.fl. Samråd pågår mellan 2022-04-05 och 2022-05-06.

Antagande Planbeskrvining , 905.6 kB.
Plankarta upphävande , 6.5 MB.

Ny detaljplan för kvarteret Melonen med flera som möjliggöra bostads- och centrumanvändning.

Planbeskrivning , 1.4 MB.
Plankarta , 4.5 MB.
Granskningsutlåtande , 86.1 kB.
Underrättelse om antagande , 58.4 kB.

Detaljplaner som har vunnit laga kraft

En detaljplan börjar gälla när kommunens beslut vunnit laga kraft, alltså när tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat. Här kan du se detaljplaner som vunnit laga kraft.

Senast uppdaterad: 29 juni 2022
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
0270–751 99

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planarkitekt
Lars Eriksson
0270-753 90

Planhandläggare
Niklas Lenke
0270-751 09

Planhandläggare
Elin Elfström
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 0270–743 70

Utveckling Norra staden
Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
Tel 0270-751 99

Utveckling Inre hamnen
Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn