Pågående planarbete

Här hittar du detaljplaner som är under arbete.

Detaljplaner under arbete befinner sig i olika skeden:

  • Planuppdrag
  • Samråd
  • Bearbetning inför granskning
  • Granskning
  • Bearbetning inför antagande
  • Antagna detaljplaner

Planuppdrag

Detta är detaljplaner som kommunen arbetar med i ett tidigt skede.

Syfte

Exploatör har ansökt om att ändra markanvändning i del av befintlig detaljplan. Med ändring av detaljplanen vill exploatören möjliggöra småskalig industri, lager, partihandel, detaljhandel, kontor och idrottshall. I ansökan ingår även att utöka byggrätten inom planområdet.

Björnänge 5:1

Avgränsning av planområdet.

Björnänge 5:1 karta

Avgränsning av planområdet.

Syfte

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för bostadsändamål på fastigheten Järpen 1 och Väster 6:1. Planen ska även säkerställa att utformningen av nya byggnader överensstämmer med Riksintresset för kulturmiljövård. Syftet är också att utveckla park- och gatuområdet närmast Söderhamnsån.

Ansvarig handläggare: Malte Lovén
Kontaktuppgifter: Malte.loven@soderhamn.se Tel: 0270 753 05

Avgränsning av planområdet.

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra för bostäder samt kontor inom kvarteret Mossan.

Kvarteret Mossan

Avgränsning av planområdet.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder samt en mindre småbåtshamn. Till ovan tillkommer tekniska anläggningar och en väg för att försörja fastigheterna. Utformningen och placeringen av bostäderna regleras för att anpassas till omgivande miljö. Inom naturområden säkerställs allmänhetens tillträde till området och till vattnet.
Sandviksudden

Avgränsning av planområdet.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Stenö camping med ytterligare campingplatser och fler funktioner såsom restaurang. Vidare ska detaljplanen möjliggöra bostäder inom en fastighet samt säkerställa skydd av naturvärden inom planområdet.
Stenö camping

Avgränsning av planområdet.

Syfte

Planens syfte är att upphäva allmän platsmark (gata) och ersätta denna med mark för industriändamål. Detaljplanen ska också säkerställa en fortsätt expansion av Sunds industriområde men även skydda befintlig jordbruksmark längs med Blötängsbäcken från exploatering.
Sunds industriområde

Avgränsning av planområdet.

Detaljplan för Tälje 11:2 , Söderhamnsporten Etapp pendlarparkering.

Syfte

Planens syfte är att utveckla Söderhamns resecentrum med att möjliggöra för en ny pendlarparkering, bro och gata.
Söderhamnsporten pendlarparkering

Avgränsning av planområdet.

Söderhamnsporten etapp pendlarparkering

Visionsbild på hur pendlarparkeringen kan se ut när den är klar.

Syfte

Detaljplan med syfte att möjliggöra handel, kontor och centrumfunktioner.

Söderhamnsporten etapp rececentrum

Avgränsning av planområdet.

Samråd

Under samrådet skickas förslaget på detaljplan ut till berörda sakägare, exempelvis grannar, myndigheter och intresseorganisationer. I detta skede kan du lämna synpunkter på förslaget.

Bearbetning inför granskning

I detta skede bearbetar kommunen förslaget till detaljplan utifrån inkomna synpunkter.

Syfte

Detaljplan med syfte att möjliggöra ett nytt vård- och omsorgsboende inom fastigheten Broberg 3:1.

Samråd pågår underperioden 2022-07-01 till 2022-08-31.

Planbeskrivning , 2.1 MB.
Plankarta , 601.3 kB.
Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik , 1.4 MB.
Miljöteknisk markundersökning , 2.9 MB.
PM Dagvattenutredning , 18.3 MB.
Projekterings PM geoteknik , 637.5 kB.

Faxe Västra

Gång- och cykelbro över Söderhamnsån

Avgränsning av planområde.

Planen syftar till att möjliggöra att uppföra en ny gång- och cykelbro över Söderhamnsån mellan Södra och Norra Hamngatan samt att anlägga flytbryggor längs med delar av ån.

Ansvarig handläggare: Malte Lovén
Kontaktuppgifter: Malte.loven@soderhamn.se

Syfte

Detaljplanen möjliggör för bostäder och utökad byggrätt inom ett befintligt område för fritidsbebyggelse. Syftet är att möjliggöra för permanentbostäder i stället för fritidsbostäder. Området är beläget på udden, i närheten av Morviktstjärnen, cirka 7 km öster om centrala Söderhamn.
Morvikstjärn norra

Avgränsning av planområdet.

Planbeskrivning , 1.1 MB.
Plankarta , 1.3 MB.

Ansvarig handläggare: Emilia Wollerstam
Kontaktuppgifter: emilia.wollerstam@soderhamn.se

Ny detaljplan för Söderhamnsporten etapp 2 som möjliggör handel, kontor och centrumverksamhet. Samråd pågår mellan 2022-04-05 och 2022-05-06.

Planbeskrivning etapp 2 , 1.7 MB.
Plankarta etapp 2 , 1.8 MB.

Söderhamnsporten etapp 2

Avgränsning av planområde.

Ny detaljplan för bostäder och vandrarhem/hotell inom fastigheten Östansjö 8:164 samt närliggande fastigheter.

Syftet är att möjliggöra för ny användning för Östanbo gamla skola samt säkerställa byggrätter för närliggande fastigheter.

Samråd pågick mellan 20-10-19 till 20-11-15.

Planbeskrivning , 2 MB.
Plankarta , 6.1 MB.
Behovsbedömning , 551.2 kB.

Östanbo gamla skola

Avgränsning av planområde.

Granskning

Under granskningen skickas det bearbetade förslaget ut till berörda sakägare, exempelvis grannar, myndigheter och intresseorganisationer. I detta skede kan du lämna synpunkter på förslaget.

Bearbetning inför antagande

I detta skede bearbetar Sektor samhällsservice inför antagandet.

Antagna detaljplaner

Detaljplaner som har vunnit laga kraft

En detaljplan börjar gälla när kommunens beslut vunnit laga kraft, alltså när tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat. Här kan du se detaljplaner som vunnit laga kraft.

Syfte

Detaljplan för att möjliggöra bostäder.

Laga kraft datum: 2023-03-20

Planbeskrivning , 1.2 MB.
Plankarta , 1.3 MB.
Granskningsutlåtande , 128.8 kB.

Närby 2:4 Klapparvik.

Avgränsning av planområde.

Senast uppdaterad: 30 mars 2023
Bo, bygga, miljö och trafik