Pågående planarbete

Planuppdrag

Detta är detaljplaner som Bygg- och miljöförvaltningen arbetar med i ett tidigt skede.

En avgränsning av planområdet

En avgränsning av planområdet

Skiss på förslag

Skiss på förslag

I planprocessen, så befinner vi oss i tidigt skede. Detaljplanen har varit ute på undersökningssamråd (tidigare kallat behovsbedömning) i september månad, och vi ska ta upp den på samråd runt nyår.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny pendlarparkering.

Hamnäsudden

Ny detaljplan för bostäder inom fastigheten Lagern 1.

Samråd

Under samrådet skickas förslaget på detaljplan ut till berörda sakägare, exempelvis grannar, myndigheter och intresseorganisationer. I detta skede kan du lämna synpunkter på förslaget.

Hamnäsudden

Ny detaljplan för centrum- och handelsändamål.

Hamnäsudden

Ny detaljplan för bostäder inom fastigheten Järpen 1.

Karta Väster 6:1

Väster 6:1

Ny detaljplan med bostadsändamål.

Bearbetning inför granskning

I detta skede bearbetar Bygg- och miljöförvaltningen förslaget till detaljplan utifrån inkomna synpunkter.

Hamnäsudden

Ny detaljplan för bostäder inom fastigheten Härnebo 2:90, Holmsveden gamla skola

Hamnäsudden

Ny detaljplan för bostäder och vandrarhem/hotell inom fastigheten Östansjö 8:164 samt närliggande fastigheter.

Syftet är att möjliggöra för ny användning för Östanbo gamla skola samt säkerställa byggrätter för närliggande fastigheter.

Samråd pågick mellan 20-10-19 till 20-11-15.

Planbeskrivning
Plankarta
Behovsbedömning

Granskning

Under granskningen skickas det bearbetade förslaget ut till berörda sakägare, exempelvis grannar, myndigheter och intresseorganisationer. I detta skede kan du lämna synpunkter på förslaget.

Hamnäsudden

Syftet med detaljplanen Hamnäsudden är att möjliggöra för etablering av uthyrningsstugor och fritidsbostäder inom del av fastigheten Hamnäs 2:5 samt reglera befintligt fritidshus inom fastigheten Hamnäs 2:29. Detaljplanen medger också en brygga vid sjön Bergviken samt en service- och rekreationsbyggnad i anslutning till denna. Granskning pågår under perioden 2020-11-11 till 2020-12-10.

Bearbetning inför antagande

I detta skede bearbetar Bygg- och miljöförvaltningen inför antagandet.

Antagna detaljplaner

Detaljplaner som har vunnit laga kraft

En detaljplan börjar gälla när kommunens beslut vunnit laga kraft, alltså när tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat. Här kan du se detaljplaner som vunnit laga kraft.

Hamnäsudden

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att utöka byggrätterna med bostadsanvändning till 220 m2 per fastighet inom Rexvågens samfällighetsförening.

Gällande detaljplan medger en största sammanlagd byggnadsarea på 120 m2 per fastighet, varav högst en huvudbyggnad får uppföras.

Granskning pågick under perioden 2021-01-21 till 2021-02-12.

Planbeskrivning
Plankarta A0
Granskningsutlåtande

Detaljplanen för Söderhamnsporten Etapp 1 ska möjliggöra för etablering av ny handelsverksamhet samt kontor och centrumverksamhet.
Granskning pågår mellan 22 oktober och 16 november 2020

Planbeskrivning
Plankarta
Samrådsredogörelse
Naturvärden
VA-dagutredning
PM Geoteknik Översiktlig
Trafiksimulering
Trafikutredning

Syftet med detaljplanen är att ändra användningen på Norsen 1 för att möjliggöra för bostadsändamål. Nuvarande användning A (allmänt ändamål) ändras till B, C och S1 (bostäder, centrum och kulturskola eller vuxenutbildning).

Planbeskrivning Norsen 1
Plankarta Norsen 1
Granskningsredogörelse Norsen 1

Gladan 7, f.d.Hotell Linblomman

 Syftet med detaljplanen är att ändra användningen inom planområdet från hotell till bostäder och centrumändamål.

Granskning för detaljplanen Gladan 7 pågår mellan 2 maj till 16 maj 2019. Handlingarna finns tillgängliga för granskning på kommunens hemsida, i foajén på Stadsbiblioteket samt i originalhandlingar hos Bygg- och miljöförvaltningen. Synpunkter kan lämnas till Bygg- och miljöförvaltningen på bygg.miljonamnd@soderhamn.se eller via post till Söderhamns kommun, Västra Storgatan 16, 826 32 Söderhamn. Märk e-post och brev med ”BMN Granskning 2 – Detaljplan Gladan 7”.

Planbeskrivning Gladan 7 Granskning 2
Plankarta Gladan 7 Granskning 2
Kvalitativ riskbedömning Vråken 9
Trafikbullerutredning aug 2018, Gladan 7
Linblomman Gladan 7 Trafikbullerberäkning Tillägg

Samråd för detaljplanen för Simpan 1 m.fl. har hållits mellan 2019-01-03 till 2019- 01-24. Bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun beslutade 2019-04-23 att skicka ut förslaget för ny detaljplan på granskning. Granskningen hålls under perioden 2019-04-29 till 2019-05-20.

Planhandlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida, i foajén på Stadsbiblioteket samt i originalhandlingar hos Bygg- och miljöförvaltningen. Synpunkter kan lämnas till Bygg- och miljöförvaltningen på bygg.miljonamnd@soderhamn.se eller via post till Söderhamns kommun, Västra Storgatan 16, 826 32 Söderhamn. Märk e-post och brev med ”BMN Granskning – Detaljplan Simpan 1 m.fl."

Myskje 4:72 f.d. Marma skola

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kontor, bostäder och tillfällig vistelse inom planområdet.

Planbeskrivning Marma skola laga kraft
Plankarta Marma skola laga kraft

Skepparen 3

Planens syfte är att möjliggöra för bostadsändamål samt förlänga parkmarken längs den södra delen av planområdet. I och med planändringen säkras Skepparen 1 och 5 från rivning samt är en varsamhetsbestämmelse satt där bebyggelsens karaktärsdrag vad gäller volym, proportioner och fasadmaterial ska bibehållas.

Planbeskrivning Skepparen 3
Plankarta Skepparen 3 

Valhall 12

Syftet med detaljplanen är att ändra ändamålet från allmänt ändamål till teknisk anläggning. I nuläget överensstämmer inte det allmänna ändamålet till den faktiska användningen. Ingen fysisk förändring sker på platsen.

Planbeskrivning Valhall 12
Plankarta Valhall 12 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering och utveckling av Söderhamsporten
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070–242 19 33

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planingenjör
Marcus Sandbäck
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070-242 19 33

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 070–242 19 33

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn