Markanvisning

Bild

En markanvisning är en överenskommelse som ger exploatör ensamrätt att förhandla med kommunen under en begränsad tid om överlåtelse eller upplåtelse av markområde som kommunen äger.

Vi vill skapa möjligheter för framtida bostäder och verksamheter genom att peka ut större exploateringsområden i olika planprogram och fördjupade översiktsplaner.

Markanvisning kan ske genom olika metoder:

  • Direktanvisning
  • Anbud och tävling
  • Dialog
  • Anbud på pris

Samtliga metoder mynnar ut i att kommunen bestämmer vem som ska få bygga och inleder slutförhandlingar. Därefter upprättas ett markanvisningsavtal.

Markanvisning utan detaljplan: Kommunen och exploatören samverkar därefter i detaljplanearbete och för genomförande av detaljplanen. Det finns kommunal mark med varierande ”mognadsgrad” i planarbetet som kan vara av intresse för en exploatör.

Markanvisning med detaljplan: Det finns redan detaljplanelagt område för bostader och industri/ handel. Dessa markanvisas och därefter försäljs till marknadsmässigt pris enligt värdering. Aktuella fastigheter kan i särskilda fall upplåtas med tomträtt.

Här har vi samlat de projekt som vi har planerat lämna ut för markanvisning och en preliminär tid när detta görs.

Tor 4

Anvisningen sker genom att intressenter lämnar anbud på pris. Området utgörs i sin helhet av den kommunägda fastigheten Tor 4 om 585 kvm och är detaljplanelagd.  Vi förlänger anbudstiden från 30 juni till den 31 augusti 2022.

Inbjudan markanvisning Tor 4 , 704.8 kB.

Detaljplan , 373.7 kB.

Tälje 3:2

Anvisning sker genom att intressenter lämnar anbud på pris. Området utgörs i sin helhet av den kommunägda fastigheten Tälje 3:2 om 6 800 kvm och är detaljplanelad. Marken utgöras av två fastigheter var av ca 3 380 kvm vardera. Anbudstiden är till 31 augusti 2022.

Inbjudan markanvisning Tälje 3:2 , 649.7 kB.

Detaljplan , 435.4 kB.

När en markanvisning antagits och tilldelats är markanvisningen avslutad.

Riktlinjer för markanvisning

Läs om hur vi arbetar med markanvisning och vilka villkor som gäller:
Markpolicy, riktlinjer för exploatering och förvaltning av kommunal mark , 595 kB.

Kontakta oss om kommunal mark

Det finns kommunal mark med varierande ”mognadsgrad” i planarbetet som kan vara av intresse för en exploatör. Kontakta oss gärna om dina behov av mark.

Senast uppdaterad: 4 juli 2022
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
0270–751 99

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planarkitekt
Lars Eriksson
0270-753 90

Planhandläggare
Niklas Lenke
0270-751 09

Planhandläggare
Elin Elfström
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 0270–743 70

Utveckling Norra staden
Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
Tel 0270-751 99

Utveckling Inre hamnen
Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn