Centrumplan förverkligas i flera etapper

Visionsbild av östra delen av Strykjärnsparken. Du kan se fler bilder under beskrivningen av de olika etapperna.

Område: Centrala Söderhamn
Adress: Söderhamns centrum - Strykjärnsparken och stråket från Smäckbron till Hamnbron.
Typ av projekt: Fritid, grönområden, utemiljö. Industri, handel & kontor. Trafik och väg.
Övrigt: Ansiktslyft av Söderhamns centrum, från Smäckbron till Hamnbron.

Vad?

Genomförande av planprogram för utveckling av miljön i Söderhamns centrum till att bli mer säker, trygg och attraktiv. Med strategier att knyta ihop centrum i nord-sydlig och öst-västlig riktning samt skapa en tydlig identitet av skärgård och nya målpunkter.
Planprogram som ligger till grund för utvecklingen

Nytt konstverk i Strykjärnsparken - Låtsaskompis med öron.

Den planerade utvecklingen som väntar under 2022-2023 kring årummet, Strykjärnsparken och Gurkparken kommer att skapa nya mötesplatser för rörelse, vila och upplevelser i centrum av Söderhamn. I den utvecklingen får offentlig konst en viktig roll i förnyelsen och parallellt med Centrumplanen löper ett konstprojekt. 

Etapp 1

Ny konst kommer redan i etapp 1 med placering i Strykjärnsparken. Det handlar om en uppvärmd skultur av ett fantasidjur med arbetsnamnet "Låtsaskompis med öron".
Maj kommer att få en ny placering i Styrkjärnsparken, inte långt i från där hon står i dag.
Den befintliga skulpturen Neptunus flyttas från Strykjärnsparken till en placering närmare Gurkparken.

Etapp 2

Under våren 2022 (senaste anbudsdag 28 april) kommer Söderhamns kommun ta in anbud från konstnärer som vill skapa ett permanent och platsintegrerat konstverk i Gurkparken, som ingår i etapp 2. 1-3 konstnärer kommer att få ett skissuppdrag.

Konsten kommer sedan att förhålla sig till den skiss för upprustning av parken som tagits fram. Det konstnärliga arbetet integreras sedan i övriga arbetsprocessen och småningom i själva entreprenaden.

När?

Utveckling av centrummiljön sker i tre etapper 2021-2023. De första, från Strykjärnparken till Hamnbron, genomförs under 2022. Därefter etapp 3, söder om ån.

Var: Etapp 1 rör området i och omkring Strykjärnsparken.
Byggtid: 2022. Byggstart i maj 2022. Klart december 2022.

I etapp 1 väntar bland annat:

 • Enkelriktad gata med bågsatt småsten (Norra hamngatan)
 • Nya trädplanteringar
 • Breddat gångstråk utmed ån
 • Platsbyggda träbänkar
 • Konst: Ny skulptur ”Låtsaskompis med öron”. Maj får ny placering.
 • Brygga/däck i Söderhamns ån blir plats för umgänge och vila
 • Torgområdet i östra delen av Strykjärnsparken förses med markvärme via
  fjärrvärmeanslutning (returvärme). Söderhamn Nära förbereder också för markvärme på hela gågatan.

Var: Etapp 2 rör området från Strykjärnsbron (vid Eat&Meet) till Hamnbron. I etapp 2 inkluderas också kajrenovering.
Byggtid: Detaljprojektering av kajrenoveringen för sträckan Järnbron till Hamnbron och hela etapp 2 klar sommaren 2022. Byggstart i december 2022. Arbetet kommer att pågå under 2022/2023 med ett komplett färdigställande till november 2023.
Entreprenör för etapp 2 är DOBAB AB (huvudkontor i Gagnef, Dalarna).
Kontakt: Hans Uddén, byggprojektledare Söderhamns kommun, telefon: 0270-758 06.

I etapp 2 väntar bland annat:

 • Mindre lekplats mellan Norra hamngatan och ån
 • Uppställningsplats för husbilar
 • Parkeringar med laddstolpar
 • Transformatorstation får ny placering och utsmyckning
 • Gångstråk
 • Ytor för inlastning
 • Cykelparkering
 • Hängmattor
 • Bredare grusyta mot ån, med solstolar
 • Pilträd och platsbyggda bänkar med träribb längs vattnet
 • Plats för mobil scen (Gurkparken)
 • Konstnärlig gestaltning i Gurkparken
 • Konstnärligt utformad belysning efter å-stråket
 • Neptunus får ny plats närmare Gurkparken
 • Plats för framtida kafé/kiosk (Gurkparken)
 • Ängsmark (Gurkparken)
 • Aktivitetesyta mot ån med lekplats (tema skärgård), basketplan, boulebanor och grusyta för isbana, evenemang m m. (Gurkparken)

Var: Etapp 3 rör området söder om Söderhamnsån.
Byggtid: Etapp 3 projekteras vintern 2023 med byggstart efter färdigställande av etapp 2, vintern 2023/2024.

I etapp 3 väntar bland annat:

 • Etapp 3 omfattar området söder om ån, samt en ny gång- och cykelbro med placering strax öster om Sibylla.

2013

 • Projektet initieras och kommunfullmäktige anvisar 12,5 Mkr för projektet (Kf §203)
 • Arbetet startar att ta fram ett planprogrammet för centrum (kommunstyrelsen 2015-05-07 §153). Totalt anvisas 750 tkr till planprogrammet.
 • Kommunfullmäktige anvisar mer pengar för projektets genomförande (Kf 2015-08-31 §194). Totalt 27,5 Mkr till projektet, inklusive tidigare anvisade 12,5 Mkr (2013 §203).

2016-2017

Kommunstyrelsen driver på för fördjupat arbete inom planprogrammet för de områden som ingår i den så kallade centrumplanen och som ska genomföras 2022-2023. Ett skede med flitig dialog och många workshops. Inriktningsmålet är att utveckla centrum genom att skapa ett "levande centrum med en stark skärgårdskänsla”.

2019

 • Centrumutvecklingen tar ett stort steg framåt mot genomförande då kommunstyrelsen beslutar att öververföra 22,5 Mkr till kultur- och samhällservice (Kommunstyrelsen 2019-08-13 (§199).
 • Projektering påbörjas snarast och genomförande i enlighet med den antagna centrumplanen. I arbetet ska även ingå att genomföra en trafikutredning för centrum.

2021

Sedan maj 2021 är det konkreta projekteringsarbetet igång på allvar. Beslut om etappindelning och trafikutredning genomförs.


2022

 • Januari - upphandling av etapp 1
 • Maj - byggstart etapp 1
 • Augusti - upphandling etapp 2 och kajrenovering
 • Oktober - byggstart etapp 2 och kajrenovering

I maj 2022 beviljades Söderhamns kommuns ansökan av Trafikverket. Det innebär att Trafikverket medfinansierar halva summan, 45 miljoner kronor, i en total stasning på omkring 90 miljoner kronor som ska ge bättre möjligheter för cykel-, gång- och kollektivtrafik.

Var i processen befinner sig projektet?

Här är vi nu i processen

Idé

Planering

Byggnation

KlartXPåverkan?

 • Trafikpåverkan
  Genomförandet under etapp 2 kommer att påverka. Arbetet anpassas för att störa trafiken så lite som möjligt.
  Parkeringsplatser påverkas - tillfälliga parkeringsplatser under byggnadstiden.
 • Framkomlighet och tillgänglighet
  Lite extra besvärligt för boende, besökare och de som arbetar i centrum. Respektera stängsling och se skyltning för alternativa vägar under byggtiden. Gångbron till och från Köpmantorget avständ under byggtiden. Bron lyfts bort, renoveras och sätts tillbaka hösten 2023.
 • Centrumhandeln påverkas
  Mest påverkan i etapp 1, men även i etapp 2 kan det förekomma. Fortsätt handla lokalt och gärna centralt!
  Håll ut, räkna med att det blir fint och ett riktigt lyft framåt!
 • Visuellt och ljudbild
  Ombyggnationen är varken bildskön eller särskilt trevlig för örat.

Vem?

Söderhamns kommun.
Projektledare: Hans Uddén
Telefon: 0270-758 06, 070-200 96 68
E-post: hans.udden@soderhamn.se

Senast uppdaterad: 16 januari 2023
Bo, bygga, miljö och trafik