Genomförande planprogram Centrum etapp 1 och 2

Visionsbild av östra delen av Strykjärnsparken. På den här sidan kan du läsa och se hur Söderhamns centrum kommer att utvecklas under 2022 och 2023. Här finns fler visionsbilder som visar hur det kan komma att se ut när antiktslyftet är klart.

Område: Centrala Söderhamn
Adress: Söderhamns centrum - Strykjärnsparken och stråket från Smäckbron till Hamnbron.
Typ av projekt: Fritid, grönområden, utemiljö. Industri, handel & kontor. Trafik och väg.
Övrigt: Ansiktslyft av Söderhamns centrum, från Smäckbron till Hamnbron.

Vad?

Utveckling av miljön i Söderhamns centrum till att bli mer säker, trygg och attraktiv. Med strategier att knyta ihop centrum i nord-sydlig och öst-västlig riktning samt skapa en tydlig identitet av skärgård och nya målpunkter.

När?

Utveckling av centrummiljön sker i tre etapper 2021-2023. De första, från Strykjärnparken till Hamnbron, genomförs under 2022. Därefter etapp 3, söder om ån.

Påverkan?

 • Trafikpåverkan
  Norra Hamngatan är stängd till sista november 2022. Nya/uppdaterade p-platser finns.
 • Framkomlighet och tillgänglighet
  Lite extra besvärligt för boende, besökare och de som arbetar i centrum.
 • Visuellt och ljudbild
  Ombyggnationen är varken bildskön eller särskilt trevlig för örat.
 • Centrumhandeln påverkas
  Butiker och restauranger har det tufft just nu, fortsätt handla lokalt och gärna centralt!

Håll ut, räkna med att det blir fint och ett riktigt lyft framåt!

Vem?

Söderhamns kommun.
Projektledare
Patrik Uhras, Sweco, 070-326 27 47
E-post: patrik.uhras@sweco.se 

Var: Etapp 1 rör området i och omkring Strykjärnsparken.
Byggtid: 2022. Byggstart i maj 2022. Klart december 2022.

I etapp 1 väntar bland annat:

 • Enkelriktad gata med bågsatt småsten (Norra hamngatan)
 • Nya trädplanteringar
 • Breddat gångstråk utmed ån
 • Platsbyggda träbänkar
 • Konst: Ny skulptur ”Låtsaskompis med öron”. Maj får ny placering.
 • Brygga/däck i Söderhamns ån blir plats för umgänge och vila
 • Torgområdet i östra delen av Strykjärnsparken förses med markvärme via
  fjärrvärmeanslutning (returvärme). Söderhamn Nära förbereder också för markvärme på hela gågatan.

Var: Etapp 2 rör området från Strykjärnsbron (vid Eat&Meet) till Hamnbron. I etapp 2 inkluderas också kajrenovering.
Byggtid: Detaljprojektering av kajrenoveringen för sträckan Järnbron till Hamnbron och hela etapp 2 klar sommaren 2022. Byggstart 1 oktober 2022. Arbetet kommer att pågå under vintern 2022/2023 med ett komplett färdigställande till november 2023.
Kontakt: Hans Uddén, byggprojektledare Söderhamns kommun, telefon: 0270-758 06.

I etapp 2 väntar bland annat:

 • Mindre lekplats mellan Norra hamngatan och ån
 • Uppställningsplats för husbilar
 • Parkeringar med laddstolpar
 • Transformatorstation får ny placering och utsmyckning
 • Gångstråk
 • Ytor för inlastning
 • Cykelparkering
 • Hängmattor
 • Bredare grusyta mot ån, med solstolar
 • Pilträd och platsbyggda bänkar med träribb längs vattnet
 • Plats för mobil scen (Gurkparken)
 • Konstnärlig gestaltning i Gurkparken
 • Konstnärligt utformad belysning efter å-stråket
 • Neptunus får ny plats närmare Gurkparken
 • Plats för framtida kafé/kiosk (Gurkparken)
 • Ängsmark (Gurkparken)
 • Aktivitetesyta mot ån med lekplats (tema skärgård), basketplan, boulebanor och grusyta för isbana, evenemang m m. (Gurkparken)

Var: Etapp 3 rör området söder om Söderhamnsån.
Byggtid: Etapp 3 projekteras hösten 2022 med byggstart i maj 2023 och färdigställande i november 2023.

I etapp 3 väntar bland annat:

 • Etapp 3 omfattar området söder om ån, samt en ny gång- och cykelbro med placering strax öster om Sibylla.

Centrumplanen för att utveckla Söderhamns påverkar periodvis trafiken och möjligheten att parkera centralt, då en del parkeringsplatser blockeras av byggnationer. Därför gör vi det möjligt med nya/ändrade möjligheter att parkera i centrum. Dels handlar det om nya platser, dels om ändrade parkeringstider som ger bättre genomflöde på andra p-platser.

Då Norra Hamngatan är stängd hösten 2022 tipsar vi om att parkera på:

 • Lönnens parkeringsdäck: tio nya p-platser finns närmast spiraltrappan som leder ned till gatuplan.
 • Köpmantorget: Nyskapade parkeringsrutor på ytan som annars används för parkering av långa fordon (12-15 platser).
 • Apoteksgatan (vid Jazzparken): Ändrad parkeringstid. För platser mot parken (nu 30 min, tidigare 2 tim), för platser på andra sidan (nu 1 tim, tidigare 2 tim). Plus tre nya p-platser.

För den som arbetar i centrala Söderhamn uppmanar vi att nyttja parkeringsmöjligheter som inte konkurrerar med handelns kunder om p-platser. Så ger vi både kunder och handeln chansen! Parkerings-tips till den som arbetar i centrum, i närheten av stadskärnan:

 • Väster om gamla tågstationen (vid kvarteret Storbommarna)
 • Mellan Gurkparken och Köpmantorget

Dessa p-platser är i bruk fram till det att Norra Hamngatan är öppen som vanligt igen.

Vi är tacksamma för ert tålamod – fortsätt att besöka centrum och handla lokalt!

På Köpmangtorget (Busstorget) målas nya p-platser upp där det vanligen står långa fordon.

Vid Jazzparken ändras den tillåtna tiden för parkering för att skapa ett bättre flöde. Dessutom upplåts ett antal platser på Lönnens parkeringsdäck.

Kommuner och regioner kan söka stöd via Trafikverket för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal.

I maj 2022 beviljades Söderhamns kommuns ansökan av Trafikverket. Det innebär att Trafikverket medfinansierar halva summan, 45 miljoner kronor, i en total stasning på omkring 90 miljoner kronor som ska ge bättre möjligheter för cykel-, gång- och kollektivtrafik.

Stadsmiljöavtalet möjliggör åtgärder som har koppling både centrumtvecklingen och Söderhamnsporten, då det syftar till att koppla ihop området runt resecentrum med centrala Söderhamn med ett väl fungerande gång- och cykelstråk. Samt att skapa en attraktiv plats för besökare och resenärer i och runt resecentrum och där också koppla ihop olika transportslag med fokus på det kollektiva resandet.

Söderhamns kommuns stadsmiljöavtal möjliggör:

 • Ombyggnad av del av Norra Hamngatan till gångfartsområde
 • Nytt gång- och cykelstråk (GC) som förbinder centrum med centrumhållplats
 • Ombyggnad av Södra Hamngatan till en gata prioriterad för kollektivtrafik
 • Utveckling av centrumhållplats Järnbron för ökad attraktivitet
 • Nytt gång- och cykelstråk med en ny GC-bro över Söderhamnsån
 • GC-stråk som sammanbinder centrum med Söderhamnsporten
 • GC-stråk inom den nya stadsdelen Söderhamnsporten
 • Resecentrum, östra entréområdet
 • Resecentrum, södra entréområdet
 • Resecentrum, norra entréområdet

Motprestationer från Söderhamns kommun

För att beviljas ett stadsmiljöavtal ska kommunen genomföra vissa motprestationer som ökar effekten av satsningarna. För Söderhamns kommun rör det sig om:

 • Mobility management-aktiviteter vid byggstart för åtgärderna
 • Cykelparkeringar inom centrum
 • Gång- och cykelväg Baggargatan
 • Detaljplan för Kvarteret Ekorren, för antagande
 • Detaljplan för Kvarteret Järpen, för antagande
 • Detaljplan för Väster 6:1, för antagande
 • Detaljplan för Västra Tullgatan/Västra promenaden, för antagande
 • Trafikplan, för antagande

Den planerade utvecklingen som väntar under 2022-2023 kring årummet, Strykjärnsparken och Gurkparken kommer att skapa nya mötesplatser för rörelse, vila och upplevelser i centrum av Söderhamn. I den utvecklingen får offentlig konst en viktig roll i förnyelsen och parallellt med Centrumplanen löper ett konstprojekt. 

Etapp 1

Ny konst kommer redan i etapp 1 med placering i Strykjärnsparken. Det handlar om en uppvärmd skultur av ett fantasidjur med arbetsnamnet "Låtsaskompis med öron".
Maj kommer att få en ny placering i Styrkjärnsparken, inte långt i från där hon står i dag.
Den befintliga skulpturen Neptunus flyttas från Strykjärnsparken till en placering närmare Gurkparken.

Etapp 2

Under våren 2022 (senaste anbudsdag 28 april) kommer Söderhamns kommun ta in anbud från konstnärer som vill skapa ett permanent och platsintegrerat kostverk i Gurkparken, som ingår i etapp 2. 1-3 konstnärer kommer att få ett skissuppdrag.

Konsten kommer sedan att förhålla sig till den skiss för upprustning av parken som tagits fram. Det konstnärliga arbetet integreras sedan i övriga arbetsprocessen och småningom i själva entreprenaden.

2013

 • Projektet initieras och kommunfullmäktige anvisar 12,5 Mkr för projektet (Kf §203)
 • Arbetet startar att ta fram ett planprogrammet för centrum (kommunstyrelsen 2015-05-07 §153). Totalt anvisas 750 tkr till planprogrammet.
 • Kommunfullmäktige anvisar mer pengar för projektets genomförande (Kf 2015-08-31 §194). Totalt 27,5 Mkr till projektet, inklusive tidigare anvisade 12,5 Mkr (2013 §203).

2016-2017

Kommunstyrelsen driver på för fördjupat arbete inom planprogrammet för de områden som ingår i den så kallade centrumplanen och som ska genomföras 2022-2023. Ett skede med flitig dialog och många workshops. Inriktningsmålet är att utveckla centrum genom att skapa ett "levande centrum med en stark skärgårdskänsla”.

2019

 • Centrumutvecklingen tar ett stort steg framåt mot genomförande då kommunstyrelsen beslutar att öververföra 22,5 Mkr till kultur- och samhällservice (Kommunstyrelsen 2019-08-13 (§199).
 • Projektering påbörjas snarast och genomförande i enlighet med den antagna centrumplanen. I arbetet ska även ingå att genomföra en trafikutredning för centrum.

2021

Sedan maj 2021 är det konkreta projekteringsarbetet igång på allvar. Beslut om etappindelning och trafikutredning genomförs.


2022

 • Januari - upphandling av etapp 1
 • Maj - byggstart etapp 1
 • Augusti - upphandling etapp 2 och kajrenovering
 • Oktober - byggstart etapp 2 och kajrenovering

I maj 2022 beviljades Söderhamns kommuns ansökan av Trafikverket. Det innebär att Trafikverket medfinansierar halva summan, 45 miljoner kronor, i en total stasning på omkring 90 miljoner kronor som ska ge bättre möjligheter för cykel-, gång- och kollektivtrafik.

Var i processen befinner sig projektet?

Här är vi nu i processen

Idé

Planering

Byggnation

KlartXSenast uppdaterad: 5 september 2022
Bo, bygga, miljö och trafik