Fördjupad översiktsplan – tema vindkraft

En fördjupad översiktsplan tema vindkraft antogs 2014. Den tematiska översiktsplanen som redovisar riksintresseområden för vindkraft (X) samt områden av kommunalt intresse för vindkraft (VK) och utredningsområden (U).

Översiktsplan tema vindkraft pekar ut områden lämpliga för utbyggnad av vindkraft. Det är områden där vindkraftsutbyggnad kan prioriteras framför andra intressen.

I miljökonsekvensbeskrivningen med hållbarhetsanalys finns en översikt över de sammanvägda konsekvenser som planförslaget innebär. Precis som i gällande översiktsplan tema vindkraft värnas dalstråk och kustområden. I den nya planen värnas även Ljusnans mynning.

En ny översiktsplan tema vindkraft görs för att kommunens kunskapsnivå i vindkraftsfrågor har ökat. Det beror på att tillståndsprövning har skett eller pågår för flera vindkraftsprojekt som berör vår kommun. Intresset för utveckling av vindkraft berör även andra platser än vad den gällande planen ger stöd för.

Samtidigt med kommunens översyn gör Energimyndighetens en översyn av riksintresseområden. Genom det har kommunen även kunnat vara tydlig i denna del i processen med översyn av översiktsplan tema vindkraft.

Senast uppdaterad: 5 september 2022
Bo, bygga, miljö och trafik