Fördjupad översiktsplan – tema vindkraft

En fördjupad översiktsplan tema vindkraft antogs 2014. Den tematiska översiktsplanen som redovisar riksintresseområden för vindkraft (X) samt områden av kommunalt intresse för vindkraft (VK) och utredningsområden (U).

Översiktsplan tema vindkraft pekar ut områden lämpliga för utbyggnad av vindkraft. Det är områden där vindkraftsutbyggnad kan prioriteras framför andra intressen.

I miljökonsekvensbeskrivningen med hållbarhetsanalys finns en översikt över de sammanvägda konsekvenser som planförslaget innebär. Precis som i gällande Översiktsplan tema vindkraft värnas dalstråk och kustområden. I den nya planen värnas även Ljusnans mynning.

En ny Översiktsplan tema vindkraft görs för att kommunens kunskapsnivå i vindkraftsfrågor har ökat. Det beror på att tillståndsprövning har skett eller pågår för flera vindkraftsprojekt som berör vår kommun. Intresset för utveckling av vindkraft berör även andra platser än vad den gällande planen ger stöd för.

Samtidigt med kommunens översyn gör Energimyndighetens en översyn av riksintresseområden. Genom det har kommunen även kunnat vara tydlig i denna del i processen med översyn av översiktsplan tema vindkraft.

Senast uppdaterad: 27 september 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
0270–751 99

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planarkitekt
Lars Eriksson
0270-753 90

Planhandläggare
Niklas Lenke
0270-751 09

Planhandläggare
Elin Elfström
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 0270–743 70

Utveckling Norra staden
Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
Tel 0270-751 99

Utveckling Inre hamnen
Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn