Inre hamnen - Planprogram

Vy från hamnbron.

Inre hamnen är området öster om hamnbron.

Arbetet med att ta fram ett planprogram för Inre hamnen pågår. Planprogrammet ska resultera i en samlad bild och riktlinjer över områdets framtida utveckling.

Syfte och mål med planprogrammet

Syftet med att göra ett planprogram är att hitta hållbara lösningar för markanvändningen och skapa förutsättningar för attraktiva, omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer inom området. Programmet fungerar som underlag till framtida detaljplanering. Programmet grundar sig på inriktningar i översiktsplanen, dialoger med invånare och platsens förutsättningar.

Avgränsning av programområdet Inre hamnenFörstora bilden

Avgränsning av programområdet Inre hamnen. Området sträcker sig österut från Hamnbron.

Tack för era synpunkter!

Under vår och sommar 2022 har medborgare fått lämna synpunkter om planprogrammet för utvecklingen av Inre hamnen.

För allmänheten har det varit möjligt att lämna synpunkter på plats i Inre hamnen under tre dagar under sommaren samt via en dialogkarta. Kartan är nu avslutad men det går att läsa de synpunkter som har kommit in. Öppna dialogkartan Länk till annan webbplats.

Karta med markerade synpunkter från allmänheten.

Vår 2022 Kommunen genomför inledande dialoger med barn, unga, föreningsliv och företagare

Sommar 2022 Kommunen genomför dialoger för att samla in invånares tankar och kunskap om området

Vinter 2023 Planprogrammet sammanställs och ett första förslag tas fram

Vår 2023 Förslaget samrådas med kommuninvånare, myndigheter och andra samhällsaktörer

Sommar 2023 Planprogrammet revideras utifrån inkomna synpunkter

Höst 2023 Planprogrammet antas av kommunfullmäktige

Senast uppdaterad: 14 december 2022
Bo, bygga, miljö och trafik