Landsbygdsutvecklingsplan

Bild

Vy över Vojen

Arbetet med att ta fram ett planprogram för landsbygdsutveckling har påbörjats. Planprogrammet ska ta fram mål och riktlinjer för hur landsbygden och kommundelscentrumen ska utvecklas för att bli en långsiktigt hållbar och god livsmiljö.

Planens syfte

Syftet med planen är att stärka landsbygdsperspektivet, vara en plattform med det övergripande arbetet med landsbygdsfrågor i kommunen. Detta görs med hjälp av att specificera bygdernas potential och utbud. Det ska även tydliggöra vad Trönö, Bergvik, Ljusne och Stråtjära-Holmsvedenbygden har för unika möjligheter som kommundelcentrum med omland.

Mål

Målet är en levande landsbygd med naturliga mötesplatser som bidrar till ökad attraktivitet för hela Söderhamns kommun. Framtagandet av planen kommer bedrivas utifrån ett brett landsbygdsperspektiv. Goda utvecklingsmöjligheter för landsbygdsnäringar ska tillskapas där bygdernas olika identiteter ska värnas.

En stark landsbygd bidrar till att utveckla kommunen i alla delar. Ett väl fungerande kollektivtrafik och gång- och cykelvägar är en nödvändig förutsättning för att tillgängliggöra dessa värden.

Tidsperiod 2021-2023

Under 2021

Kommunen genomför medborgardialoger för att samla in kunskap om området.

Våren 2022

Planprogrammet sammanställs

Hösten 2022

Förslaget samrådas med kommuninvånare, myndigheter och andra samhällsaktörer

Våren 2023

Planprogrammet revideras utifrån inkomna synpunkter

Hösten 2023

Planprogrammet antas av kommunfullmäktige

Senast uppdaterad: 6 september 2022
Bo, bygga, miljö och trafik