Planprogram för utveckling av Norra staden

Bild

Avgränsning av projektområdet Norra staden

Arbetet med att ta fram ett planprogram för Norra staden har påbörjats. Planprogrammet ska ta fram mål och riktlinjer för hur området ska utvecklas för att bli en långsiktigt hållbar och god livsmiljö. Ett planprogram anger riktlinjer för framtida detaljplanering av ett större område, det vill säga hur det kan bebyggas och användas. Planprogrammet för Norra staden avgränsas av Granskärsspåret i söder och av Norralagatan i öster.

Syfte och mål med planprogrammet

Kommunens översiktsplan anger att ett planprogram ska tas fram för att utveckla Norra staden till en omställningsstadsdel och stärka kopplingarna till stadskärnan och Söderhamnsporten. I arbetet med att ta fram planprogrammet är det speciellt viktigt att lyfta vad boende och verksamma i området ser som speciellt och unikt med platsen.

Läs mer: Dialog om Norra staden - fantasifulla förslag om skogen när barnen får bestämma

Vill du vara med i kommande dialog?

Har du idéer eller förslag på hur Norra staden ska utvecklas eller har du frågor om det pågående arbetet? Hör av dig till oss på samhällsplaneringsenheten på 0270-750 00 (växel) eller kommunstyrelsen@soderhamn.se.

Enkätundersökning

Svara gärna också på vår enkät om hur du vill att Norra staden ska se ut i framtiden! Det tar ca 10 minuter att besvara enkäten.

Tidsperiod 2021-2022

Sommaren 2021
Kommunen genomför medborgardialoger för att samla in kunskap om området.

Hösten 2021
Planprogrammet sammanställs och ett första förslag tas fram

Vintern 2021/2022
Förslaget samrådas med kommuninvånare, myndigheter och andra samhällsaktörer

Våren 2022
Planprogrammet revideras utifrån inkomna synpunkter

Sommaren 2022
Planprogrammet antas av kommunfullmäktige


Kilsmyraskogen
Planen är att utveckla Kilsmyraskogen, skogsområdet bakom Lillbergets förskola, till ett grönområde med fokus på tillgänglighet, rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald. Barnperspektivet ska få prägla utvecklingen av Kilsmyraskogen och därför har kommunen tagit hjälp av barnen på Lillbergets förskola.

Läs mer: Dialog om Norra staden - fantasifull förslag från barnen


Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070–242 19 33

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planarkitekt
Lars Eriksson
0270-753 90

Utveckling Söderhamnsporten
Samhällsplanerare
Erik Nordgren
0270-726 97

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070-242 19 33

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 070–242 19 33

Utveckling Norra staden
Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
Tel 0270-751 99

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn