Planprogram för utveckling av Norra staden

Karta över norra staden, med program-området markerat. I områdets ytterkanter finns villakvarter och kvarter med flerfamiljshus. Centralt ligger en aktivitetspark och ett omsorgsboende, samt några enstaka flerfamiljshus och kontor. En stor del av de centrala delarna är utan bebyggelse, och har både öppen mark och små skogsområden.

Avgränsning av program-området Norra staden

Arbetet med att ta fram ett planprogram för Norra staden har påbörjats. Ett planprogram anger riktlinjer för framtida detaljplanering Öppnas i nytt fönster. av ett större område, det vill säga hur marken kan bebyggas och användas. Planprogrammet för Norra staden avgränsas av Granskärsspåret i söder och av Norralagatan i öster. Programmet tar fram mål och riktlinjer för hur området ska utvecklas för att bli en långsiktigt hållbar och god livsmiljö. 

Syfte och mål med planprogrammet

I kommunens översiktsplan finns tre inriktningar för utvecklingen av Norra staden som planprogrammet måste utgå ifrån. På sidan 67 (sidan 34 i PDF-filen) står det att ett planprogram ska tas fram för att utveckla Norra staden till en omställningsstadsdel, stärka kopplingarna till stadskärnan och stärka kopplingarna till Söderhamnsporten.

I arbetet med att ta fram planprogrammet är det speciellt viktigt att lyfta vad de som bor och/eller verkar i området ser som speciellt och unikt med platsen. Att ta vara på det som redan finns är en viktig utgångspunkt!

Status: Tack för dialogerna!

De tidiga dialogerna är avslutade. Stort tack, alla ni som var med och berättade om era tankar och visioner för Norra staden! Vi har fått in mycket och bra material från er, och hoppas att ni vill tycka till igen när det första förslaget är färdigt i höst!

De bilder som har lämnats in i samband med dialogerna kommer att visas upp på en offentlig plats i Söderhamn. Vi återkommer med information om var och när det blir.

Vad händer nu när dialogerna är klara?

Nu går arbetet in i en fas av att gå igenom allt material, bearbeta alla idéer inklusive riktlinjerna i översiktsplanen, och ta fram ett första förslag till planprogram. Dessutom ingår planering för hur förslaget ska beskrivas på ett bra sätt när det blir dags för nästa dialog: samråd.


Tidsperiod 2021-2023

(2021)

Under 2021 startade arbetet upp och ett antal dialoger genomfördes, samtidigt som vi samlade in ytterligare information om området från andra källor.

(Vårvinter 2022)
De sista tidiga dialogerna genomförs i mars. Under den tiden kunde du framföra tankar och idéer om området, svara på vår enkät eller delta i affisch-dialog.

Vår och sommar 2022
Vi arbetar fram ett första förslag till planprogram, med hjälp av det material vi samlat in.

Bilder från de tidiga dialogerna visas på offentlig plats. Information om var och när kommer framöver.

Höst 2022
Politiken tar ställning till om förslaget kan skickas ut på dialog. Om de säger ja går planprogrammet ut på samråd till kommuninvånare, myndigheter och andra samhällsaktörer. Då kan du berätta vad du tycker om förslaget!

Vinter 2022/2023
Synpunkterna från samrådet gås igenom och programförslaget bearbetas. Om det nya förslaget blir väldigt annorlunda, kan vi behöva genomföra en till dialog om det.

I mars 2022 hölls affisch-dialoger som leddes av Gatans rum, en del av Söderhamns konstförening. Bilderna därifrån finns nu publicerade här, på Gatans rums hemsida: Norra staden i Söderhamn - Gatans Rum Affischmuseum Länk till annan webbplats.Kilsmyraskogen

Utvecklingsförslag för Kilsmyraskogen är under bearbetning och behöver lyftas till politiken för ställningstagande. Vi återkommer med mer information när detta är klart.

Förslaget är att utveckla Kilsmyraskogen, skogsområdet bakom Lillbergets förskola, till ett grönområde med fokus på tillgänglighet, rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald. Barnperspektivet ska få prägla utvecklingen av Kilsmyraskogen och därför har kommunen tagit hjälp av barnen på Lillbergets förskola.

Läs mer: Dialog om Norra staden - fantasifulla förslag om skogen när barnen får bestämma

Senast uppdaterad: 2 maj 2022
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
0270–751 99

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planarkitekt
Lars Eriksson
0270-753 90

Planhandläggare
Niklas Lenke
0270-751 09

Planhandläggare
Elin Elfström
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 0270–743 70

Utveckling Norra staden
Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
Tel 0270-751 99

Utveckling Inre hamnen
Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn