Söderhamnsporten

Söderhamnsporten, rondell

Var? Centrala Söderhamn
Adress? Söderhamnsporten, Resecentrum
Typ av projekt? Infrastruktur
Vi stärker kopplingen till stadskärnan och förbereder området för bostäder och verksamheter.

Vad?

Söderhamnsporten är en knutpunkt mellan E4:an, väg 50, Ostkustbanan och tvärbanan över till Stambanan. Stationsområde har ett strategiskt läge med hög regional tillgänglighet och samtidigt cirka 10 minuters gångavstånd till stadskärnan. Området är därmed ett av kommunens viktigaste utvecklingsområden med potential för verksamheter av regional betydelse samt för boende där pendling är en förutsättning.

Projektets syfte är utveckla resecentrum som mötesplats, stärka kopplingen till stadskärnan, peka ut platser för stationsnära boenden och verksamheter och inte minst skapa parker och stråk med vattenkontakt. En utveckling av Söderhamnsporten är en förändring som kommer ske etappvis över lång tid och som kommer kräva omfattande offentliga investeringar. Med ett framtida dubbelspår närmar vi oss främst Gävle, Hudiksvall och Sundsvall, men också Stockholm samt en rad andra orter längs med järnvägen. Att lättare kunna förflytta sig mellan städerna gör arbetsmarknadsregionen stabilare och bidrar till att regionen växer.

När?

Start: 2021
Klart: Etapp 1 klar 2021, etapp 2 klar 2022.

Planprogram

Kommunfullmäktige har beslutat om ett planprogram för området. Programmet ligge till grund för en framtida långsiktig utveckling och fungerar som underlag för till exempel mer detaljerad fysisk planering.

Framtid och priotrieringar för området

I en framtid har Söderhamnsporten utvecklats till en levande och attraktiv del av Söderhamns stadskärna. Stationsområdet är en väl fungerande kollektivtrafiknod och en mötesplats för såväl söderhamnsbor som regionen i stort.

Nya verksamheter har etablerat sig i området och de förkortade restiderna har utökat arbetsmarknaden för boende i Söderhamn. Nya bostäder i närheten av stationen skapar goda förutsättningar att kombinera ett attraktivt boende med studier eller arbete på annan ort. Hållbarhet och miljömedvetenhet genomsyrar genomförande och förvaltning av Söderhamn.

För att nå målbilden lyfts åtgärder inom sex områden fram:

  • Hållbara transportslag – Utveckla en modern och effektiv kollektivtrafiknod. Planering för fotgängare och cyklister prioriteras.
  • Bostäder – Gör det möjligt att bo stationsnära.
  • Stadssamband – Utveckla kopplingar mellan stadskärnan och programområdet.
  • Gröna och blå värden – Skapa förutsättningar för rekreation med närhet till vatten och parker och stråk.
  • Verksamheter – Gör det möjligt att etablera en större verksamhet – ”regional dragare”.
  • Långsiktigt perspektiv – Anpassa förslaget för en utbyggnad över en längre tid.

Aktiviteter i projektet

Detaljplaner för området

En avgränsning av planområdet

En avgränsning av planområdet

Skiss på förslag

Skiss på förslag

I planprocessen, så befinner vi oss i tidigt skede. Detaljplanen har varit ute på undersökningssamråd (tidigare kallat behovsbedömning) i september månad, och vi ska ta upp den på samråd runt nyår.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny pendlarparkering.

Senast uppdaterad: 1 juli 2021
Bo, bygga, miljö och trafik