Heawater – för att förbättra vattenmiljön

Heawater logo
Interreg Central Baltic logo
EU logo med text Portmate

Syftet med Heawater var att förbättra vattenstatusen i Söderhamnsån genom att minska vattnets halter av näringsämnen och partiklar.

Det övergripande målet för Heawater var att visa på möjliga och hållbara lösningar för att uppnå en hälsosammare vattenkvalitet i små, stadsnära vattendrag kring Östersjön.

I projektet ingick att öka medvetenheten om dessa frågor hos beslutsfattare och allmänheten.

Förbättrad vattenstatus

Syftet med Heawater i Söderhamn var att förbättra vattenstatusen i Söderhamnsån genom att minska vattnets halter av näringsämnen och partiklar.

I projektet utformades och genomfördes pilotinvesteringar som syftade till att minska belastningen från minst två, tre föroreningskällor i Tallinn, Åbo och Söderhamn.

Resultat

Under projekttiden gjordes det två investeringar i Söderhamn, en regnträdgård i Jazzparken och en växtbaserat fördröjningsmagasin vid Brädgårdsgatan. Installationerna gjordes för att fördröja och filtrera dagvattnet innan det rinner ner i Söderhamnsån.

För att kunna se om det blev någon skillnad togs det vattenprover i Söderhamnsån före och efter byggandet. Första vattenprovet efter installationen visade att antalet näringsämnen och partiklar minskade från 85 till 25 mg/l. Samt att koncentrationen av fosfor, nitrogen och ammonium minskade signifikant.

För mer information om de andra investeringarna i projektet går det att läs slutrapporten här.

Det gjordes även en enkätundersökning för att undersöka medborgarnas betalningsvilja för att få en rening av dagvattenet som rinner ner i Söderhamnsån och Östersjön. Enkäten visade att
ca 60% kunde tänka sig att betala en dagvattenavgift för att öka de mer naturliga sätten att hantera dagvatten.


Regnträdgård i Jazzparken

Deltagare och finansiering

  • Söderhamns Kommun(Sverige)
  • Tallin Stad – projektledare (Estland)
  • Tallinn Tekniska Universitet (Estland)
  • Finlands Miljöcentral, SYKE (Finland)
  • Åbo Yrkeshögskola (Finland)

Heawater finansieras av EU-programmet Interreg Central Baltic. Projektet löper från 1 mars 2018 till 28 februari 2021 med en budget på totalt 1 898 349€. ERDF 1 488 789€.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 april 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070–242 19 33

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planarkitekt
Lars Eriksson
0270-753 90

Utveckling Söderhamnsporten
Samhällsplanerare
Erik Nordgren
0270-726 97

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070-242 19 33

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 070–242 19 33

Utveckling Norra staden
Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
Tel 0270-751 99

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn