Heawater – för att förbättra vattenmiljön

Heawater logo
Interreg Central Baltic logo
EU logo med text Portmate

Syftet med Heawater var att förbättra vattenstatusen i Söderhamnsån genom att minska vattnets halter av näringsämnen och partiklar.

Det övergripande målet för Heawater var att visa på möjliga och hållbara lösningar för att uppnå en hälsosammare vattenkvalitet i små, stadsnära vattendrag kring Östersjön.

I projektet ingick att öka medvetenheten om dessa frågor hos beslutsfattare och allmänheten.

Förbättrad vattenstatus

Syftet med Heawater i Söderhamn var att förbättra vattenstatusen i Söderhamnsån genom att minska vattnets halter av näringsämnen och partiklar.

I projektet utformades och genomfördes pilotinvesteringar som syftade till att minska belastningen från minst två, tre föroreningskällor i Tallinn, Åbo och Söderhamn.

Resultat

Under projekttiden gjordes det två investeringar i Söderhamn, en regnträdgård i Jazzparken och en växtbaserat fördröjningsmagasin vid Brädgårdsgatan. Installationerna gjordes för att fördröja och filtrera dagvattnet innan det rinner ner i Söderhamnsån.

För att kunna se om det blev någon skillnad togs det vattenprover i Söderhamnsån före och efter byggandet. Första vattenprovet efter installationen visade att antalet näringsämnen och partiklar minskade från 85 till 25 mg/l. Samt att koncentrationen av fosfor, nitrogen och ammonium minskade signifikant.

För mer information om de andra investeringarna i projektet går det att läs slutrapporten här. , 9.7 MB.

Det gjordes även en enkätundersökning för att undersöka medborgarnas betalningsvilja för att få en rening av dagvattenet som rinner ner i Söderhamnsån och Östersjön. Enkäten visade att
ca 60% kunde tänka sig att betala en dagvattenavgift för att öka de mer naturliga sätten att hantera dagvatten.


Regnträdgård i Jazzparken

Deltagare och finansiering

  • Söderhamns Kommun(Sverige)
  • Tallin Stad – projektledare (Estland)
  • Tallinn Tekniska Universitet (Estland)
  • Finlands Miljöcentral, SYKE (Finland)
  • Åbo Yrkeshögskola (Finland)

Heawater finansieras av EU-programmet Interreg Central Baltic. Projektet löper från 1 mars 2018 till 28 februari 2021 med en budget på totalt 1 898 349€. ERDF 1 488 789€.

Senast uppdaterad: 13 april 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
0270–751 99

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planarkitekt
Lars Eriksson
0270-753 90

Planhandläggare
Niklas Lenke
0270-751 09

Planhandläggare
Elin Elfström
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 0270–743 70

Utveckling Norra staden
Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
Tel 0270-751 99

Utveckling Inre hamnen
Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn