Snöröjning och vinterväghållning

Vinterväghållningen är en svårplanerad verksamhet då det kan vara stora variationer i nederbörd och temperatur. Det alla kan göra är att förbereda sig för det värsta. Söderhamns kommun snöröjer för framkomlighet med prioritering av huvudgator, bussgator och skyltade gång- och cykelvägar.

Söderhamns kommun försöker att förbereda så bra som möjligt för olika scenarion. Så här planerar vi generellt för vinterväghållning på våra vägar:
Totalt har kommunen 28 snöröjningsenheter som ligger i dygnet runt-beredskap under perioden 15 oktober-15 april för att skapa framkomlighet på ca 21 mil gator och vägar, ca 5 mil gång- och cykelvägar samt allmänna parkeringar och torg.
Det är ett komplext uppdrag och vi hopppas på försåelse för att det under värsta scenario inte är möjligt att vid varje tidpunkt hålla allmänna ytor framkomliga.

Har du frågor eller upplysningar - ring Kundtjänst, telefon 0270-750 00.

Här sköter kommunen vinterväghållningen

Kommunen sköter vinterväghållning på gator inom planlagt område, skyltade gång- och cykelvägar och några enskilda vägar. Vid ett normalt snöfall tar det cirka tio timmar att snöröja alla gator i Söderhamn. Vid större snöfall tar det längre tid.

Trafikverket har ansvaret för större allmänna vägar.

Läs mer: www.trafikverket.se. Länk till annan webbplats.

Som beslutsunderlag använder vi specialprognoser för Söderhamns kommun som SMHI levererar. Prognoserna visar 10-dygn framåt och uppdateras varje timme.

Vi har personal som ligger i beredskap nattetid och följer upp eventuella avvikelser i prognosen samt åker runt och obeserverar för att upptäcka lokala avvikelser i vår vidsträckta kommun.

Snöröjning utförs för framkomlighet med prioritering av huvudgator, bussgator och skyltade gång- och cykelvägar. Vår ambition är att ha god framkomlighet i morgontrafik, kl. 07.00, med reservation för att både snöfall och morgontrafik sker samtidigt.
Se karta var det är snörörjt. Länk till annan webbplats.

Fastighetsägare inom detaljplanelagt område har enligt den lokala ordningsstadgan en skyldighet gällande gångbaneutrymmet närmast utanförfastighet. I centrala Söderhamn kan fastighetsägare avtala om tjänsten med Söderhamns Kommun.
OBS! Kommunen får inte lägga upp snö på privat mark, likväl som privata fastighetsägare inte får lägga upp snö från tomtmark på allmän gatu- eller parkmark.

Snöstädning/snöbortforsling utförs när nederbörden upphört och framkomligheten är ordnad. Då övergår ett antal enheter till att förbättra trafiksäkerheten genom att flytta eller transportera bort snöhögar som skymmer sikten i korsningar.

Snöbortforsling kan även vara aktuellt för att göra plats för mer snö om det är tidigt på vintersäsongen.

Isrivning av nedkörd snö på huvudgator, bussgator och större uppsamlingsgator kan ibland behövas för att öka både trafiksäkerhet och åkkomfort.

Halkbekämpning utförs omedelbart vid akut ishalka i samband med underkylt regn. Bekämpning av övrig snöhalka startas efter det att snöfallet upphört och i så nära
anslutning till snöröjningen som möjligt.
Privatpersoner är välkomna att utan kostnad hämta en hink med sand vid Kungsgatan östra vid bommen på vänster sida innan Forsbackabron.

Datumparkering gäller inom Söderhamns tätort inklusive Vågbro o Stugsund under perioden 1 november – 30 april. Syftet är att underlätta för snöröjning och sandsopning.

Alla bilar ska mellan kl 02-08 på morgonen med ojämnt datum stå på sida med jämn adress och varannan morgon tvärtom, på jämnt datum stå på udda adress. Tänk efter när ni parkerar vid månadsskiftet oktober/november, januari/februari och mars/april då det är udda datum två dagar i rad.

Skador på privat egendom orsakade av Söderhamns kommuns snöröjningsenheter åtgärdas
snarast efter vintersäsongen.
Låna gärna käppar på kommunens serviceenhet på Tippvägen 10, för att markera staket, gräskanter m m.

Senast uppdaterad: 9 december 2021
Bo, bygga, miljö och trafik