Enskilt avlopp

Enskilt avlopp kallas de avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Nästan alla fastigheter utanför tätbebyggt område har någon form av enskilt avlopp där avloppsvatten tas om hand i en egen avloppsanläggning.

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet måste du själv ordna rening av avloppsvattnet.

Beroende på var du bor och vad anläggningen ska användas till behöver du ansöka eller anmäla detta till kommunen. Det gäller både om det är en ny avloppsanläggning eller om du vill ändra en befintlig. Blanketter går att hämta längre ner på den här sidan eller genom att ta kontakt med oss.

Det är du som sökande som har ansvar för att ta fram de uppgifter som behövs för att ansökan/anmälan som ska vara komplett. Miljöförvaltningen kan inte rekommendera dig vilken anläggning du ska ha. Däremot kan vi berätta vilka avloppstekniker som har möjlighet att klara skyddsnivån på den aktuella platsen. Vi kan även ge dig råd utifrån de regler som gäller på platsen för anläggningen, till exempel om omgivningen är skyddsvärd, dricksvattentäkter riskerar att förorenas eller om människors hälsa eller miljön på annat sätt kräver viss förebyggande åtgärd. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall.

Du kan behöva anlita en sakkunnig entreprenör/konsult för att få hjälp med din ansökan, till exempel att välja teknik, göra utredningar av geologiska förutsättningar, fylla i ansökningsblanketten och slutligen bygga/installera den anläggningen som du fått tillstånd till.

Lämna in din ansökan/anmälan i god tid, eftersom det kan behövas tidskrävande utredningar av platsens förutsättningar och samråd med grannar med mera innan vi kan fatta beslut.

Om ansökan/anmälan och handlingarna är tydliga och kompletta från början blir handläggningstiden kortare.

Observera att du måste invänta tillstånd från bygg- och miljönämnden innan du får påbörja arbetet med avloppsanläggningen.

Här kan du läsa vilka steg som ingår i ansökan och uppdelningen av ansvar mellan sökande och bygg- och miljönämnden. Ärendegång tabell. , 56.6 kB.

Tillstånd krävs för inrättande av

Skriftlig anmälan krävs för

 • Ändring av en befintlig avloppsanläggning.
 • Avlopp från bad-, disk- och tvättvatten (BDT).

Avgifter

Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av din anmälan/ansökan enligt taxan Länk till annan webbplats. samt bilaga Länk till annan webbplats..

T ex kostar handläggning av tillstånd för ett hushåll med WC anslutet 5 450 kr, handläggning av anmälan för ett hushåll med endast BDT anslutet 4 360 kr.

Ansökan/anmälan ska innehålla

Situationsplan

Av situationsplanen ska det framgå tydligt var alla anläggningens delar ska placeras i förhållande till exempelvis bebyggelse, avstånd mellan anläggningen och tomtgräns, dricksvattentäkter, dränering och energibrunnar, se exempel nedan.

Det är viktigt att situationsplanen är utförlig, eftersom den bland annat används för att bedöma skyddsavstånd till dricksvattentäkter.

Skalan bör vara mellan 1:400-1:1000. Beroende på platsens förutsättningar finns det ibland behov av att komplettera med ytterligare en karta i större eller mindre skala, för att alla relevanta uppgifter ska få plats. Finns det till exempel dricksvattentäkter inom 100 m från anläggningen och dess utsläppspunkt, behöver du också lämna in en karta där dessa är markerade.

Beroende på avloppsteknik och geologiska förutsättningar kan det bli aktuellt att redovisa ytterligare dricksvattentäkter om området som kan påverkas bedöms bli större än 100 m.

I en situationsplan ska detta framgå:

 • fastighetsgränser
 • avstånd till och placering av
  - byggnader och fastighetsgränser
  - ytvatten (till exempel sjö, dike och bäck)
  - badplats
  - dricksvattentäkter/brunnar
  - energibrunnar
  - andra avloppsanläggningar
  - dränering
  - eventuell bräddpunkt
 • placering av komponenter i avloppsanläggningen till exempel ledningsdragningar och eventuellt grundvattenrör
 • placering av eventuella provgropar
 • utsläppspunkt för behandlat avloppsvatten (där avloppsanläggningen slutar), inklusive transportvägar (till exempel dike, kulvert, dräneringsrör) till den slutliga recipienten
 • eventuell tillfartsväg och vändplats för slamtömningsfordon.

Exempel: Situationsplan för avloppsanläggning med utlopp till bäck på fastigheten x 1:5.

Andra typer av avloppsanläggningar kan behöva ha med andra uppgifter.


Exempel: Situationsplan för avloppsanläggning med utlopp till bäck

Exempel: Situationsplan för avloppsanläggning med utlopp till bäck

Senast uppdaterad: 30 november 2022
Bo, bygga, miljö och trafik