Djur

Tre får som springer på gräs

På följande sidor hittar du information om sällskapsdjur, hästar, vilda djur, döda djur, tillstånd för djurhållning samt nedgrävning av djur.

Det är alltid djurägaren som har ansvar för att djur stör så lite som möjligt. Störs du av exempelvis ljud eller lukt från djurhållning, bör du i första hand kontakta djurägaren.
Klagomål på störningen kan lämnas till sektor Samhällsservice.

När djur far illa så är det djurskyddet på Länsstyrelsens som har tillsynen. Om du misstänker att ett djur vanvårdas eller utsätts för lidande ska du vända dig till Länsstyrelsen i Gävleborg.
Anmäl bristande djurhållning - Länsstyrelsen Gävleborg Länk till annan webbplats.


Allmän text: Det är alltid djurägaren som har ansvar för att djur stör så lite som möjligt. Störs du av exempelvis ljud eller lukt från djurhållning, bör du i första hand kontakta djurägaren. Klagomål på störningen kan lämnas till bygg- och miljöförvaltningen. Du kan med fördel använda vår e-tjänst klagomål - tillsyn och prövning för ”Bygg-, miljö- och hälsorelaterade klagomål” eller blanketten för klagomål - tillsyn och prövning.

Ansvar

En hundägare är alltid ansvarig för det hunden gör, sk strikt ansvar. Detta innebär bl a att en skada som orsakats av hunden ska ersättas av ägaren, även om denne inte varit oaktsam.

Mer om ansvar hittar du på polisens hemsida. De har tillsyn över Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Skällande hund

En skällande hund kan uppfattas som störande för omgivningen. Störs du av grannens hund kan du börja med att prata med grannen om hunden. Om du som hundägare lämnar hunden ensam hemma, fråga grannen om den ylar och skäller när du är borta.

Hundbajs

Tänk på att ha med påsar att ta upp hundbajset med och kom ihåg att knyta påsen ordentligt och lägg den i hundlatrin eller soptunna. I allmänna lokala ordningsföreskrifter för Söderhamns kommun anges det att på offentlig plats i kommunen ska föroreningar efter hund plockas upp.

Koppel

Enligt lokala ordningsföreskrifter för Söderhamns kommun gäller att hundar ska hållas kopplade inom lekplatser samt i centrala tätorten Söderhamn, som begränsas av Källgatan, Kungsgatan, Norralagatan och Söderhamnsån.

Mer om när hund ska vistas i koppel kan du läsa på Polisens och Naturvårdsverkets webbsidor, se länkar nedan.

polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Djurrelaterade-brott Länk till annan webbplats.

www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Hundar-i-naturen/ Länk till annan webbplats.

Katt är ett djur som väcker känslor. Den är ett kärt husdjur för många, men kan upplevas som ett problem för andra, exempelvis allergiker. Som kattägare måste man visa hänsyn och ta ansvar för sitt djur. Tyvärr tycker katter om att uträtta sina behov i barnens sandlådor, på lekplatser och altaner. Samtidigt kan katter göra viss nytta genom att hålla nere mängden gnagare.

Bygg- och miljöförvaltningen får då och då telefonsamtal gällande lösspringande katter. I miljöbalken står det att husdjur ska skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. I en dom från Miljödomstolen har det slagits fast att det är acceptabelt att katter rör sig fritt utomhus såväl på ägarens som på andras fastigheter. De berörda får själva överväga vilket skydd som kan finnas för att freda tomten mot passerande katter. Ansvaret ligger på dig att freda dig genom att exempelvis schasa bort katten. Detsamma gäller om du har en dörr öppen och katten kommer in i din bostad. Det är viktigt att förtydliga att detta inte ger dig rätt att skada katten. Du får alltså inte lägga ut gift eller skada katten på något sätt. Det är djurplågeri och är straffbart med böter eller fängelse.

Att katter emellanåt passerar över och vistas på en tomt utgör enligt miljödomstolen, inte en störning av sådan betydenhet att den i miljöbalkens mening är en olägenhet för människors hälsa. I och med detta driver inte miljö- och byggförvaltningen liknande ärenden.

För dig som känner dig störd av katter

 • Sätt lock på sandlådan.
 • Sätt nät för dörrar och fönster som ni vill ha öppna.
 • Om katten urinmarkerar på altan eller andra olämpliga platser finns flera olika medel att köpa som sägs hålla katter borta.

Störs du av urinlukt från katter i trapphus i flerfamiljshus?

Tala om problemet för kattägaren. Om det inte hjälper tala med fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.

Råd till kattägare

Som kattägare har du ett stort ansvar. Prata gärna med dina grannar om du har utekatt. Fråga om din katt upplevs som ett problem. Vill du vara på den säkra sidan, håll din katt inomhus eller under sådan tillsyn att den inte stör andra personer. Detta gäller särskilt i tätbebyggda områden. De flesta katter trivs alldeles utmärkt inomhus, särskilt om de är kastrerade.

Ta ansvar och kastrera katten!!! Det gör att den slutar markera och håller sig mer hemma. Detta gör också att det blir färre oönskade katter, vilka riskerar att få leva ett hårt liv som förvildade katter.

Katten bör ID-märkas hos veterinär. Detta görs genom chip och/eller tatuering. ID-intyget som man får ska därefter skickas till SKK (Svenska kennelklubben) eller SVERAK (Sveriges kattklubbars riksförbund) för registrering. Det kan utöver ID-märkning på sin katt, vara bra att ha halsband med säkerhetsspänne med kontaktinformation till dig som ägare.

Herrelösa, övergivna och förvildade katter

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter ska katter hållas under sådan tillsyn som krävs så de inte ska orsaka skador. En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttsinnehavaren eller av någon som företräder denna. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten. Frågor som gäller lagen om tillsyn av hundar och katter hanteras av polismyndigheten.

Att säkerhetsställa att en katt med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad kräver mycket av den som ska visa att så är fallet. Detta är till för att katten i dag ska ha ett bra rättsskydd. Att katten saknar ID-märkning är inte tillräckligt skäl för att anta att den är övergiven eller förvildad. Det ligger således mycket bevisbörda och ansvar på den som avser att avliva katt.

Kommunen lånar inte ut några fällor till privatpersoner för att fånga katter.

Herrelös katt – vad gör jag?

 • Kontakta djurskyddsinspektörerna på länsstyrelsen Gävleborg. I djurskyddslagen finns bestämmelser om hur djur ska skötas för att må bra. Om du misstänker att katter far illa, bör du kontakta länsstyrelsen, som har tillsyn över djurskyddslagen.
 • Kontakta polismyndigheten om du hittar en katt som verkar borttappad.
 • Sätt upp lappar med en beskrivning och foto av katten i närområdet för att se om katten har en ägare.
 • Kontrollera om katten är märkt (halsband, tatuering eller chip).
 • Ta kontakt med kattföreningar.

Om du inte är beredd att ta hand om en till synes herrelös katt, mata den inte. Matar du den kan du komma att betraktas som ägare. Då bör du även ta ansvar för att ta katten till veterinär och betala eventuell vård den kan komma att behöva. Dessutom finns risk att du lockar en tam katt bort från dess hem om den kan hitta mat hos dig.

Om du hittar ett djur (gäller inte vilda djur) som verkar borttappat ska du kontakta polisen, mer information hittar du här:

https://polisen.se/Service/Hittegods/Upphittade-djur/ Länk till annan webbplats.

Hästhållning ska ordnas så att både du, hästen och personer i omgivningen mår bra. Det är viktigt att du tar hänsyn till grannar och vidtar de åtgärder som behövs för att de inte ska störas.

Nedgrävning av häst

Nedgrävning får ske under förutsättning att kommunens anvisningar följs, se nedan. Det innebär att du bl.a. ska skicka en karta till Bygg- och miljöförvaltningen där platsen för nedgrävningen är utmärkt.

Nedgrävningen får inte medföra förorening/smittspridning till grundvattnet. Vissa smittoämnen kan leva många årtionden i marken.

Val av plats

 • En plan, torr, solig, ensligt belägen plats ska väljas

Nedgrävning får EJ ske:

 • Inom detaljplanelagt område, bör ej heller grävas ner närmare än
  500 m från detaljplanelagt område
 • Inom vattenskyddsområde
 • Inom naturreservat
 • Inom Natura 2000-område
 • I gödselstack eller annan lagring för gödsel
 • Inom fuktiga/sanka områden
 • Avstånd till bostäder eller vattentäkter ska vara minst 200 meter
 • Avstånd till öppet vatten ska vara minst 100 meter.
 • Avstånd till väg, fastighetsgräns eller dike ska vara minst 20 meter

Nedgrävningen

 • Hästen får inte bära på någon smittsam sjukdom
 • Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet och innan förruttnelsen har börjat. Sommartid ska nedgrävning ske så snart som möjligt efter det att djuret dött. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad fördröjning accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.
 • I väntan på nedgrävning ska kroppen täckas samt göras otillgänglig för vilda djur
 • För att veta var grundvattenytan är ska en grop som är minst 3,5 meter djup grävas. Gropen ska sen stå i minst ett dygn för att man ska kunna se var grundvattenytan finns.
 • Nedgrävning får ej ske om vatten visar sig i gropen
 • Ett avstånd från botten av graven till högsta grundvattennivå ska vara minst 1 meter.
 • Hästkroppen ska täckas av minst 1,5 meter jordmassa. Om gropen måste göras grundare än 3,5 meter behövs extra jordmassor så att kroppen täcks av minst 1,5 meter
 • Kroppen bör kalkas innan återfyllning sker. Kalkning har en bakteriedödande effekt, för att kalkningen ska få önskad effekt ska det vara rikligt med kalk, dvs. hela kroppen ska täckas.
 • Täck gärna platsen med sten/stenblock så att djur hindras från att gräva upp den döda hästen.

Efter nedgrävning

 • Efter grävningen ska de delar av fordon, behållare och arbetsredskap som kommit i kontakt med kadavret noggrant rengöras och desinficeras.
 • Register ska föras! Det är den som ansvarar för nedgrävningen som ska föra register över denna (att det är en häst, mängd i kilo, datum och plats). Om nedgrävning sker på annans fastighet ska denna information också ges till berörd fastighetsägare. Denna information bör finnas med i fastighetens egenkontroll och följa med fastigheten vid en eventuell försäljning av fastigheten.
 • Platsen för nedgrävning bör ej bebyggas eller användas av människor eller djur.
 • Platsen bör ej brukas eller betas av djur, det räcker med att stängsla in själva graven så kan resten av området användas

Skicka karta

Skicka en karta till Bygg- och miljöförvaltningen där platsen för nedgrävningen är utmarkerad.
Skicka kartan till följande adress:
Bygg- och miljöförvaltningen
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn

Visa hänsyn

Om man bor på landet får man till viss del anpassa sig efter att djur finns i närheten, men det finns mycket en hästägare kan göra för att minska eventuella störningar för grannar:

 • Bygg ditt stall så att goda avstånd hålls till grannar. Det är också viktigt när du planerar var du placerar din gödselvårdsanläggning.
 • Lämna skyddsavstånd mellan hagar och grannens tomt.
 • Lägg inte hagar nära vattentäkter.
 • Hagarna bör vara så stora att grästäcket till största del hålls oskadat.
 • Ridbanor bör läggas så att damm inte blåser in till grannen.
 • Visa hänsyn när du rider eller kör, du får aldrig störa eller förstöra.

Gödseln ska alltid hanteras så att inte miljön eller människors hälsa tar skada. Det innebär att du behöver ordna en lagringsplats som det inte läcker gödselvatten ifrån. Det är särskilt viktigt att inte lagra gödsel nära vattentäkter eller vattendrag.

Om du avser att anordna gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan ska enligt 37 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ge in anmälan till bygg- och miljönämnden.

Vilda djur

Ibland kan det hända att man upptäcker skadade/avlidna vilda djur eller att vilda djur orsakar problem. Här nedan kan du läsa vad man då bör göra.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa om vad du ska göra om du hittar ett vilt djur som är skadat. Statens vilt är ett antal däggdjursarter och fågelarter som tillfaller Staten när de dör. Mer om Statens vilt finns på Naturvårdsverkets webbplats. Hittar du något sådant djur dött eller skadat ska du rapportera det till Polisen på telefonnummer 114 14.

Vilda djur som anträffas döda tillfaller jakträttsinnehavare eller i vissa fall staten, se länk nedan.

http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/ Länk till annan webbplats.

För fakta om viltolyckor och information om vilka regler som gäller om du råkat ut för eller upptäcker en viltolycka, se länken nedan.

https://polisen.se/Lagar-och-regler/Trafik-och-fordon/Viltolyckor/ Länk till annan webbplats.

Död säl

Kommunen har inget ansvar att hjälpa till vid sådana ärenden, då det inte utgör någon fara för människors hälsa. I mån av personal och tid kan kommunens Skärgårdsenhet hjälpa till att ta bort sälen. Detta gäller i synnerhet om den döda sälen skapar luktproblem för boende eller ligger på något annat olämpligt ställe, typ badplats. I övriga fall får naturen ha sin gång.

Naturhistoriska Riksmuseet kan vara intresserad av den döda sälen, som då ska vara tämligen färsk. Se vidare i Naturhistoriska Riksmuseets webbsida hur du ska gå tillväga.

http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/miljoforskningochovervakning/rapporteradjur/fyndavdodsal.9003575.html Länk till annan webbplats.

Döda fiskar

Om ett större antal fiskar påträffas döda i havet utanför vår kust, bör Informationscentralen i Bottniska viken kontaktas.

Fåglar

Många fågelarter trivs i människans närhet och i de allra flesta fall trivs också vi människor med att ha fåglar runt oss. I enstaka fall kan dock fåglars beteende verka störande och bli ett problem. Om åtgärder ska vidtas, så bör det ske med mer långsiktiga lösningar genom förebyggande åtgärder.

Bygg- och miljöförvaltningen bekämpar inte fåglar, utan har tillsyn över olika verksamhetsutövare (fastighetsägare m fl) och kontrollerar att de inte bryter mot gällande lagstiftning i miljöbalken. En olägenhet enligt miljöbalken är en störning som kan vara skadlig för hälsan och som inte är tillfällig eller liten. Störningar från vilda fåglar bedöms normalt inte som olägenhet enligt miljöbalken. Det kan naturligtvis vara en störning som medför obehag/olägenhet samt föroreningar, men den frågan kan inte bygg- och miljöförvaltningen påverka.

Fastighetsägaren har ansvar för att förebygga störningar, från bl a fåglar enligt miljöbalken. Om bygg- och miljöförvaltningen får klagomål på fåglar kommer vi att sända en klagomålsskrivelse från bygg- och miljöförvaltningen till fastighetägaren, som då har möjlighet att framföra synpunkter och eventuella lösningar på problemet.

Här kommer tips vad du som fastighetsägare kan göra för att hålla borta kajor och andra störande fåglar:

 • Samarbeta med andra fastighetsägare i området. Det hjälper sannolikt inte att exempelvis ett hustak i området är fritt från oönskade fåglar.
 • Håll gårdar och grönytor rena från pinnar, kvistar mm. Fåglar använder sådant material för att bygga sina bon med.
 • Minska antalet olämpliga häckningsplatser, genom att sätta nät ovanpå skorstenar, linor kan spännas över taken, roterande och störande skyltar med t ex reflexer, spikmattor kan läggas ut där fåglarna annars sitter (dock inte så att fåglarna kan skada sig på det).
 • Kontakta företag som arbetar med skadedjursbekämpning. De har specialutbildad personal.

Matning av fåglar

Det är viktigt att mata fåglar på rätt sätt för att inte locka mindre välkomna djur, som till exempel råttor.

Undvik att lägga ut fågelmat på marken. Det bästa sättet att mata fåglar på är att sätta upp ett fågelbord i trädgården eller på din gård. Fågelbordet bör vara utformat så att bara småfåglar kan komma åt maten och så att fåglarna inte kan förorena fågelmaten med spillning. Var noga med egen handhygien när du hanterat fågelbordet.

Undvik att lägga ut gammalt bröd och andra matrester som kan locka till sig till exempel gnagare, men även större fåglar som kan skräna och smutsa ner. Ställ eller häng istället ut till exempel talgbollar, fågelfrön eller liknande mat som är anpassad just för småfåglar.

Särskilda regler för dig som bor i lägenhet

Tänk också på att det finns olika regler för fågelmatning om du bor i lägenhet. Till exempel kan det vara så att din hyres- eller fastighetsvärd inte tillåter att du matar fåglar på balkongen eller fönsterbrädan.

Fladdermöss och grävling
För information, se länk nedan.
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Rad/ Länk till annan webbplats.

Kommunjägarna
Söderhamns kommun har ett antal kommunjägare vars uppgift i första hand är att ta hand om skadade och sjuka djur inom detaljplanelagt område och på kommunens mark, men även utföra avskjutning av djurpopulationer och jaga skadedjur när det behövs. De jägare som har kommunens uppdrag och polisens tillstånd att utföra skyddsjakt kan även bistå privata fastighetsägare med detta inom dessa områden. Du kan ta kontakt med Söderhamns kommuns tekniska avdelning via kundtjänst telefon 0270-75000, som avgör vilka insatser som kommunjägarna ska utföra. Utanför detaljplanelagt område får du som fastighetsägare vid kommunjägarnas insats själv stå för eventuella kostnader.

Tänk på att många djur är fridlysta eller har en begränsad jakttid! Regler om jakt finns bland annat i jaktförordningen (SFS 1987:905). Där står bland annat om jakttider för olika djurslag, samt när och hur skyddsjakt får bedrivas.

Här nedan kan du läsa om djurhållning som berörs av miljöfrågor som kommunen ansvarar för. Utöver det kan även andra myndigheter behöva kontaktas. Byggnadsinspektörerna på bygg- och miljöförvaltningen kan ge dig information om det behövs bygglov och/eller bygganmälan för de anordningar eller anläggningar som planeras för djurhållningen. Länsstyrelsens djurskyddsenhet kan svara på djurskyddsfrågor exv, mått på förvaringsutrymmen för djur och andra frågor kring själva djurhållningen. Du hittar även information om djur på Jordbruksverkets hemsida.

Det krävs tillstånd för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin och pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, inom område för detaljplan. För att ha giftorm krävs alltid tillstånd för detta, inom hela kommunen. Bestämmelserna finns i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön i Söderhamns kommun. För att ta reda på om en fastighet ligger inom ett detaljplanelagt område tar du kontakt med plan- och byggavdelningen på bygg- och miljöförvaltningen.

Ansökan om att få hålla ovanstående typer av djur ska göras på särskild blankett Pdf, 51.9 kB..

Tillståndsansökan skickas till bygg- och miljönämnden. Vid bygg- och miljönämndens bedömning går granskningen generellt ut på att djuren inte ska förorsaka någon olägenhet för människors hälsa. Tillståndet är tidsbegränsat och är personligt och knutet till en viss fastighet. Tillståndet kan återkallas om verksamheten inte uppfyller föreskrivna krav eller orsakar störning för omgivningen. För handläggningen av ansökan tas avgift ut enligt fastställd taxa.

Inom detaljplanelagt område ska du alltid ansöka om tillstånd för att få ha höns. Höns som hålls i hönshus med en inhägnad betraktas inte som sällskapsdjur även om hönshuset finns på din villatomt. Detta gäller oavsett antal höns.

Ormar

För att få ha giftorm hemma behöver du alltid ansöka om tillstånd (även utanför detaljplanerat område).

Det är förbjudet att gräva ner produktionsdjur samt större husdjur som självdött eller avlivats. Nedgrävning av döda djur utgör en risk för smittspridning. Vissa smittämnen är långlivade och kan finnas kvar i jorden många decennier. De flesta djur ska därför skickas för destruktion.

Vilda djur

Vilda djur får lämnas kvar ute i naturen. Det är bara om du misstänker att djuret är infekterat med sjukdom som kan överföras till människor eller djur som du måste skicka det till destruktion.

Produktionsdjur (tamdjur)

Ko, häst, gris, får, get, fjäderfä m. fl. ska transporteras till godkänd anläggning för destruktion. Transportören ska vara registrerad hos länsstyrelsen för att få transportera kadaver.
Nedgrävning av häst kan få ske men bara om EU lagstiftning och kommunens anvisningar följs och att platsen kan godkännas, se nedan.

Slaktrester från jakt

Slaktavfall från vilt, till exempel älg eller rådjur, får lämnas kvar i skogen. Avfallet kan locka rovdjur, husdjur och skadedjur. Lämna det därför inte i närheten av motionsspår, vandringsleder eller bostadshus. Avståndet till bebyggelse ska vara så stort att det inte riskerar att skapa olägenheter (ett riktvärde är minst 2 km). Närmare än 2 km från bostäder ska slaktavfallet grävas ned så djupt att det inte kan grävas upp av rovdjur. Det ska inte läggas i närheten av vattendrag. Det ska även vara ett skyddsavstånd på minst en meter till grundvattnet. Du bör inte gräva ner större mängder slaktavfall på samma plats. På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om slaktavfall från jakt.

Mindre sällskapsdjur

När du ska ta hand om din döda hud, katt eller kanin eller andra sällskapsdjur finns det olika alternativ. Har du anlitat en veterinär för att avliva ditt sällskapsdjur så fråga vilka alternativ som veterinären rekommenderar. Även minigris och dvärgget räknas som sällskapsdjur.

Under vissa omständigheter, se nedan, får du gräva ner ditt döda sällskapsdjur på din egen fastighet

 • Djuret är litet.
 • Graven ska vara så djup att andra djur hindras från att gräva upp kroppen.
 • Graven ska vara minst 100 meter från eventuella vattentäkter (egen eller grannars vattenbrunnar).
Senast uppdaterad: 22 januari 2024
Bygga, bo och miljö