Slamtömning av eget avlopptömning av eget avlopp

I en enskild avloppsanordning bildas det slam som samlas upp i en slamavskiljare eller en sluten tank. Det är fastighetsägarens ansvar att beställa slamtömning i tillräcklig omfattning för att avloppsanordningen ska behålla sin funktion.

Hämtningsintervall

Tömning av slamavskiljare med ansluten WC ska ske minst en gång per år. Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten ska ske minst vartannat år. Tömning av sluten tank ska ske minst vart tredje år. 

Dispens om utsträckt hämtningsintervall för slam

Det finns det möjlighet att ansöka om dispens från ordinarie hämtningsintervall för slam från enskild avloppsanläggning.

Efter ansökan till samhällsservicenämnden kan utsträckt hämtningsintervall för slam från enskilda avloppsanläggningar ske under förutsättning att:

 • Anläggningen ska ha tillräcklig kapacitet samt uppfylla dagens krav på rening, dvs den ska i normalfallet bestå av typgodkänd eller likvärdig slamavskiljare med efterföljande rening i form av infiltration eller markbädd.
 • Anläggningen ska ha tillstånd och får inte vara äldre än 15 år. Anläggning- och eventuellt renoveringsår ska styrkas med kopia på tillstånd, fakturor för anläggande eller liknande.
 • Anläggningen ska vara i funktionsdugligt skick, dvs slamavskiljaren ska vara tät, ha hela och oskadade kammarväggar och fungerande T-rör på utloppet.
 • Sluten tank ska kunna visa upp ett intyg på att den är tät: Tanken ska ha fungerande larm som talar om när tanken börjar bli full.
 • Belastningen på anläggningen är låg.
 • Bostadshus är bebott under högst 6 månader per år och då av högst två personer.
  Fritidshus endast användas några månader på sommaren och enstaka helger under övrig tid av året.

Dispensen är personlig och kan bara sökas av fastighetsägaren och gäller endast för den nyttjandegrad och de uppgifter i övrigt som angetts i ansökan.

Beslutet gäller i sex år under förutsättning att ingen olägenhet för människors hälsa och miljön uppkommer. Ägarbyte och ändrad nyttjandegrad ska anmälas till bygg- och miljöförvaltnignen av dispensinnehavaren.

Dispens medges ej för anläggningar där kemisk fällning används då flockningsmedlet ger ökad slammängd. Dessa anläggningar ska tömmas enligt tillverkarens rekommendation.


Förlängt hämtningsintervall

Avloppstyp

Våtvolym
/Liter

Antal pers.

Vistelsetid

Hämtningsintervall

BDT*

700 – 900
1000-1500
1000-1500
2000

1 – 2
1 – 2
3 – 5
1 – 5

1 – 6 månader
1 – 6 månader
1 – 6 månader
1 – 6 månader

Vart 3:e år
Vart 4:e år
Vart 3:e år
Vart 4:e år

WC+BDT

2000–4000

1 – 5

1 – 6 månader

Vartannat år

Sluten tank


3 – 5

1 – 6 månader

6 år

* BDT = Bad-, Disk- och Tvättvatten

 • I anläggningar för WC+ BDT är största risken att anläggningen överbelastas så att slamavskiljaren blir för full. Om slam kommer ut i den efterföljande reningen kan det leda till att infiltrationen/markbädden förstörs.
 • Ett längre tömningsintervall kan också medföra att slamkakan blir så hård att den blir svår att få bort vid tömning.
 • En tjock och hård slamkaka kan även resultera i att utloppsröret täpps igen så att avloppsvattnet inte kan komma ut i den efterföljande reningen utan pressas tillbaka in i bostadshuset.
 • I en BDT-anläggning blir det inte lika mycket slam utan här är risken större att det blir för mycket fett som sätter igen anläggningen.

Det är fastighetsägarens ansvar att kontrollera att anläggningen fungerar och inte blir överfull.

Tillstånd för eget omhändertagande av slam

Om du själv vill ta hand om slam, urin eller annat avfall från din avloppsanordning genom t.ex. kompostering behöver du lämna in en ansökan till samhällsservicenämnden. Om hanteringen kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljö beviljas anmälan, oftast med försiktighetsmått.
En kopia av beslutet skickas till Söderhamn Nära.

Senast uppdaterad: 17 juni 2024
Bygga, bo och miljö