Entreprenörskap i skolan

Söderhamn har sedan 2006 arbetat aktivt med entreprenörskap i skolan. Syftet är att stärka barn och elever - utan att enbart fokusera på resultat - för att öka deras möjligheter att lyckas.

Syftet med entreprenörskap i förskola och skola är att stärka barn och elever till att – så långt det är möjligt – välja sin framtid och känna att de har möjlighet att lyckas. Vi stärker barns och ungas tro på sin egen förmåga och att de kan skapa själva. Därför uppmuntrar vi och tar till vara på initiativförmåga och kreativitet – det är viktigt att man från tidig ålder stimuleras till att det finns olika vägar att komma fram till lösningar. Det stärker barnenets problemlösningsförmåga.

Målet är också att stärka barnens och elevernas motivation, genom att uppmuntra och berömma processer och strävan i stället för att endast fokusera på resultat. Läraren använder sig exempelvis av formativ bedömning som verktyg, vilket innebär tydlig feedback som för lärandet framåt vid olika stadium i lärprocessen. Ett annat exempel är att eleverna får undervisa varandra, det är värdeskapande och stärker känslan av att det jag gör har betydelse för någon annan.

Utmanande undervisning är en framgångsfaktor som vi arbetar efter. Vi har haft många föreläsare inom området, bland annat den brittiske skolutvecklaren James Nottingham som har kommit med konkreta förslag för att skapa en utforskande, nyfiken och lustfylld lärandemiljö.

Vi strävar efter att ständigt anpassa och utveckla undervisningen samt att ge alla lärare insikt om effekten de har på elevernas lärande. Vi har satsat på stora utbildningssatsningar inom området där i stort sett alla pedagoger deltagit i utbildning kring entreprenörskap i skolan och värdeskapande arbete.

Historisk tillbakablick

Söderhamn var en av de första kommunerna i Sverige som började arbeta med entreprenörskap i skolan och värdeskapande arbete – redan 2006 skrevs det in i den politiska visionen (regeringens strategi kom 2009).

Arbetet har skett lokalt, regionalt och internationellt där bland annat projekt Drivkraft utsågs till Sveriges ambassadör i ett gemensamt arbete tillsammans med EU och OECD, där syftet var att sprida goda exempel om entreprenörskap till skolor runt om i Europa.

Under läsåret 2017/2018 deltog några elever från årskurs 9 på Norrtullskolan och Stenbergaskolan i ett projekt mellan skola och företag. Syftet var att öka samarbete dem emellan och ge eleverna ökad kunskap och förståelse för vilka olika yrkeskategorier det finns i företagen, samt ge företagen en chans att visa upp sina framtida behov av arbetskraft.

Företagen som deltagog var Sandvik och Vallviks bruk, under läsåret besökte eleverna dessa fem gånger. Vid varje tillfälle så har eleverna fått en presentation av någon del av företaget och en uppgift att arbeta med och som redovisats vid nästa besök. Vid sista tillfället visade eleverna upp en slutpresentation av hela företaget på engelska. En grupp presenterade företaget i en powerpointpresentation och den andra gruppen hade gjort en film om företaget.

Senast uppdaterad: 30 juni 2022