Överklaga beslut

Du har rätt att överklaga beslut.

Överklaga ett allmänt kommunalt beslut

Du har rätt att överklaga kommunala beslut om du är kommunmedlem, det vill säga om du är folkbokförd eller äger fastighet i kommunen.

Du ska klaga hos förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens eller landstingets anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Förvaltningsrätten kan bara pröva beslutets laglighet (laglighetsprövning). Det är du som måste ange på vilket sätt beslutet strider mot gällande lagar och regler. Förvaltningsrätten prövar alltså bara vad du själv angett och om kommunen följt de regler som gäller för kommunal verksamhet. Om beslutet är fel upphävs beslutet. Förvaltningsrätten kan alltså inte fatta något nytt beslut.

Överklaga ett beslut som rör dig själv

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig personligen, till exempel beslut om ekonomiskt bistånd eller beslut om bygglov, kan du i regel överklaga det.

Om beslutet går att överklaga kommer du tillsammans med ditt beslut att få information om hur du går tillväga vid en överklagan.

Du måste alltid överklaga skriftligt, men det är inte så viktigt att skriva formellt eller högtidligt.
Om du vill överklaga ett beslut måste det ske inom 3 veckor från då du tog emot beslutet.

Överklagan görs i form av en skrivelse, dvs ett brev.
Det finns ingen särskild blankett eller e-tjänst.
Överklagan ska innehålla:

 1. Dagens datum.
 2. Vilket beslut du överklagar.
 3. Vilken ändring i beslutet du vill ha.
 4. Ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.
 5. Skrivelsen ska undertecknas av dig.

Adressera din skrivelse till Förvaltningsrätten men skicka den till Arbetsmarknads- och socialnämnden.
Skälet att du först ska skicka överklagan till nämnden som tagit beslutet, är att den ska kunna ta del av dina argument och kunna ändra sitt beslut. Om beslutet inte ändras, skickas överklagandet vidare till Förvaltningsrätten.

Adressera din skrivelse till (högst upp, först i din skrivelse/på ditt brev):
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
791 21 Falun

Skicka din skrivelse till (Adress på kuvertet du skickar):
Söderhamns kommun
Arbetsmarknads- och socialnämnden
826 80 SÖDERHAMN

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen.
Ombudet ska sända in fullmakt i orginal samt uppge namn, adress och telefonnummer. Fullmakt kan beställas hos Arbetsmarknads- och socialförvaltningen via förvaltningens reception tfn 0270-752 95.

Överklagan görs i form av en skrivelse, dvs ett brev.
Det finns ingen särskild blankett eller e-tjänst.
Överklagan ska innehålla:

 1. Dagens datum.
 2. Vilket beslut du är missnöjd med.
 3. Vilket fel du anser det finns.
 4. Hänvisa till nämnd eller person som fattat beslutet.
 5. Hänvisa till protokoll eller brev där beslutet finns beskrivet.
 6. Skriv under med namn, telefonnummer, personnummer, adress och telefonnummer.

Adressera din skrivelse till Förvaltningsrätten men skicka den till Barn- och utbildningsnämnden. 
Skälet att du först ska skicka överklagan till nämnden som tagit beslutet, är att den ska kunna ta del av dina argument och kunna ändra sitt beslut. Om beslutet inte ändras, skickas överklagandet vidare till Förvaltningsrätten.

Adressera din skrivelse till (högst upp, först i din skrivelse/på ditt brev):
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
791 21 Falun

Skicka din skrivelse till (Adress på kuvertet du skickar):
Söderhamns kommun
Barn- och utbildningsnämnden
826 80 Söderhamn

Överklagan görs i form av en skrivelse, dvs ett brev.
Det finns ingen särskild blankett eller e-tjänst.
Överklagan ska innehålla:

 1. Dagens datum
 2. Vilket beslut du överklagar.
 3. Vilken ändring i beslutet du vill ha.
 4. Ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.
 5. Skrivelsen ska undertecknas av dig.

Adressera din skrivelse till Förvaltningsrätten men skicka den till Omvårdnadsnämnden.
Skälet att du först ska skicka överklagan till nämnden som tagit beslutet, är att den ska kunna ta del av dina argument och kunna ändra sitt beslut. Om beslutet inte ändras, skickas överklagandet vidare till Förvaltningsrätten.

Adressera din skrivelse till (högst upp, först i din skrivelse/på ditt brev):
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
791 21 Falun

Skicka din skrivelse till (Adress på kuvertet du skickar):
Söderhamns kommun
Omvårdnadsnämnden
826 80 Söderhamn

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen.
Ombudet ska sända in fullmakt i orginal samt uppge namn, adress och telefonnummer.

När du skickat in din överklagan görs en bedöming om det inkommit i tid eller ej. Om du inte överklagat beslutet inom 3 veckor avvisas överklagan.

Om överklagan inkommit i rätt tid omprövar handläggaren/den instans som fattat beslutet ärendet och väger då in uppgifterna som du lämnat i överklagan.

Om handläggaren/instansen finner anledning att ändra beslutet så sker detta och du får ett nytt besked om hur beslutet ändrats. Beslutet kan ändras helt i enlighet med ditt önskemål eller delvis.
Om beslutet ändras delvis så kan det innebära att du fortsatt vill överklaga den del av beslutet som ni inte kom överens om.

Om handläggaren inte finner skäl att ändra sitt ursprungsbeslut, trots din överklagan, skickar denne samtliga handlingar i ärendet till Förvaltningsrätten i Falun för beslut.

Senast uppdaterad: 27 juni 2022
Kommun och politik