Överklaga beslut

Du har rätt att överklaga beslut.

Överklaga ett allmänt kommunalt beslut

Du har rätt att överklaga kommunala beslut om du är kommunmedlem, det vill säga om du är folkbokförd eller äger fastighet i kommunen.

Du ska klaga hos förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens eller landstingets anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Förvaltningsrätten kan bara pröva beslutets laglighet (laglighetsprövning). Det är du som måste ange på vilket sätt beslutet strider mot gällande lagar och regler. Förvaltningsrätten prövar alltså bara vad du själv angett och om kommunen följt de regler som gäller för kommunal verksamhet. Om beslutet är fel upphävs beslutet. Förvaltningsrätten kan alltså inte fatta något nytt beslut.

Överklaga ett beslut som rör dig själv

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig personligen, till exempel beslut om ekonomiskt bistånd eller beslut om bygglov, kan du i regel överklaga det.

Om beslutet går att överklaga kommer du tillsammans med ditt beslut att få information om hur du går tillväga vid en överklagan.

Du måste alltid överklaga skriftligt, men det är inte så viktigt att skriva formellt eller högtidligt.
Om du vill överklaga ett beslut måste det ske inom 3 veckor från då du tog emot beslutet.

En överklagan ska vara skriftlig.

Överklagan ska innehålla:

  1. Ditt personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.
  2. Vilket beslut du överklagar.
  3. På vilket sätt du anser att beslutet ska ändras.
  4. Varför du anser att beslutet ska ändras.

Adressera din överklagan till Förvaltingsrätten, men skicka den till Barn- och lärandenämnden.

Adressera din skrivelse till (högst upp, först i din skrivelse/på ditt brev):
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
791 21 Falun

Skicka din skrivelse till barn.larandenamnden@soderhamn.se
eller:
Söderhamns kommun
Barn- och lärandenämnden
826 80 SÖDERHAMN

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen.
Ombudet ska sända in fullmakt i orginal samt uppge namn, adress och telefonnummer.

En överklagan ska vara skriftlig.

Överklagan ska innehålla:

  1. Ditt personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.
  2. Vilket beslut du överklagar.
  3. På vilket sätt du anser att beslutet ska ändras.
  4. Varför du anser att beslutet ska ändras.

Adressera din överklagan till Förvaltingsrätten, men skicka den till Välfärdsnämnden.

Adressera din skrivelse till (högst upp, först i din skrivelse/på ditt brev):
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
791 21 Falun

Skicka din skrivelse till (Adress på kuvertet du skickar):
Söderhamns kommun
Välfärdsnämnden
826 80 SÖDERHAMN

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen.
Ombudet ska sända in fullmakt i orginal samt uppge namn, adress och telefonnummer.

När du skickat in din överklagan görs en bedöming om det inkommit i tid eller ej. Om du inte överklagat beslutet inom 3 veckor avvisas överklagan.
Om överklagan inkommit i rätt tid ska nämnden pröva om beslutet ska ändras.

Om nämnden anser att det finns anledning att ändra beslutet sker detta, och du får ett nytt besked om hur beslutet ändrats. Beslutet kan ändras helt i enlighet med ditt önskemål eller delvis.

Oavsett om beslutet ändras eller inte, kommer din överklagan skyndsamt att överlämnas till förvaltningsrätten. Rätten kommer då också ta ställning till lagligheten i det beslut som nämnden beslutet, du behöver alltså inte överklaga det nya beslutet som nämnden har fattat.

Senast uppdaterad: 27 januari 2023
Kommun och politik