Visselblåsning

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella allvarliga missförhållanden i offentlig verksamhet. Söderhamn kommun och kommunala bolaget Söderhamn Nära har en gemensam visselblåsarfunktion. Du kan anmäla om du misstänker att en person i ledande ställning har gjort ett allvarligt fel.

I visselblåsarfunktion kan anställda, förtroendevalda och andra med en arbetsrelation till kommunen eller till Söderhamn Nära, rapportera om misstanke om allvarliga missförhållanden. Felet ska ha skett inom kommunens eller Söderhamn Näras verksamhet.

När ska funktionen användas?

Personen som anmäls ska antingen vara förtroendevald, ha en ledande ställning eller vara en nyckelperson inom inom Söderhamns kommun eller Söderhamn Nära, exempelvis vd, sektorschef, person i ledningsgrupp eller person i nyckelposition som ansvarar för exempelvis stora inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner.

Det du misstänker har hänt ska vara ett allvarligt fel. Det kan till exempel handla om:

 • Allvarliga säkerhetsbrister
 • Bedrägeri eller ekonomisk brottslighet
 • Läckande av känslig information
 • Muta eller korruption
 • Jäv eller att närstående gynnas
 • Stöld eller annat lagbrott
 • Allvarliga tjänstefel, till exempel allvarlig avvikelse från intern riktlinje
 • Grov diskrimering
 • Olämplig bisyssla eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen ska inte användas för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhet. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga personalfrågor som är kopplade till enstaka individer. Om det inte känns rätt att prata med din chef eller chefens chef kan du vända dig direkt till HR-enheten eller till någon facklig företrädare.

Den ska heller inte användas vid orosanmälningar om barn som far illa eller andra missförhållanden inom socialtjänsten och LSS-verksamheten tex Lex-Sarah och Lex-Maria.

Vem kan anmäla via visselblåsarfunktionen?

Det finns ett lagstadgat skydd för visselblåsare som tillhör någon av följande personkategorier:

 • Anställda, förtroendevalda och arbetssökande
 • Volontärer och praktikanter
 • Personer som utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
 • Egenföretagare, till exempel konsulter, leverantörer eller potentiella leverantörer

Du som rapporterar ska ha en tro på att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla. Skyddet gäller alltså inte vid medvetet falsk rapportering. Om du medvetet rapporterar falsk information kan sanktioner vidtas.

Det här händer när du visselblåser

Söderhamns kommun och Söderhamn Nära AB samarbetar med ett externt företag för hantering av visselblåsningar. Inkomna anmälningar hanteras skyndsamt. Det innebär att det externa företaget som vi har avtal med tar emot din anmälan. Om kriterierna för visselblåsning uppfylls skickas uppgifterna till kommunförvaltningens utredningsgrupp som i samråd med kommundirektören bestämmer hur ärendet ska hanteras. Gäller det en förtroendevald sker samrådet med ansvarigt kommunalråd eller ordförande i styrelse eller nämnd. Information om anmälningar och hur de ska hanteras sker också i samråd med berörd styrelse/nämnd. Om bedömningen är att det finns misstanke om brott görs en polisanmälan av ansvarig i Söderhamns kommun.

Om uppgifterna i anmälan inte uppfyller kriterierna för visselblåsning får du som anmält återkoppling om det.

Du som anmäler är skyddad

Tänk på att anmälan inte bör innehålla känslig information om andra personer såsom politisk eller religiös tillhörighet, hälsa eller sexuell läggning. Anmälan lämnas anonymt, men det är möjligt att ange kontaktuppgifter om du vill bli kontaktad för att lämna ytterligare information. Du förblir dock alltid anonym mot Söderhamns kommun. Om du vill vara anonym ska du därför inte lämna några uppgifter som avslöjar din identitet i samband med anmälan.

Anmälan är allmän handling
Alla inkomna anmälningar räknas som allmän handling och kan begäras ut. En sekretessprövning sker vid varje utlämning men det finns sällan grund för att sekretessbelägga identiteten på namngivna anmälda personer eller de omständigheter som anmälan pekar på. Du som anmält förblir anonym.

Gör en anmälan om missförhållande

Mer om visselblåsarfunktionen

Alla arbetsgivare, både privata och offentliga, med mer än 50 anställda ska inrätta interna funktioner för att hantera visselblåsarlarm, enligt lag (2021: 890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (”Visselblåsarlagen”).

Läs mer om lagen på Riksdagens webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 23 augusti 2022
Kommun och politik