Kultur- och samhällsserviceförvaltningen

Förvaltningen ansvarar för samhällsservice i olika former. Det innefattar bland annat kultur- och föreningsverksamhet, Verkstäderna, kost till skolor och äldreboenden, fastigheter, gator/vägar och parker.

Förvaltningens avdelningar

Kostavdelningen ansvarar för tillagning av måltider till barn och elever i förskolor och skolor samt  äldre i vård- och omsorgsboenden i kommunens regi. Vi lagar även mat till Hemtjänstens matdistribution och till Söderhamns dagliga verksamheter.

Verksamheten utgår från  Livsmedelsverkets nationella råd och riktlinjer.

Verksamheten leds av kostchef, biträdande kostchef och fyra enhetschefer.
Kockar och ekonomibiträden arbetar i våra kök, totalt ca. 85 personer.

Produktionsvolymer

 • 641 700 luncher i skola och gymnasium
 • 360 100 frukost, lunch och mellanmål på förskolan
 • 141 600 dagsportioner* inom äldreomsorgen
 • 170 100 frukost och mellanmål på fritids
 • 69 400 matportioner till matdistribution inom Hemtjänsten
 • 15 000 luncher till Söderhamns dagliga verksamheter
 • 10 700 personalmåltider inom skola och äldreomsorg
 • 18,5 mkr livsmedelskostnader

*En dagsportion består av frukost, lunch med dessert och middag samt tre mellanmål/nattmål.
Även specialkost och konsistensanpassad mat ingår vid behov.

Ekologiska livsmedel 2020

 • till förskola och skola = 32% eko
 • till äldreomsorg = 13% eko

Andel Lokala producenter och leverantörer

 • 14%
 •  

Kultur- och fritidsavdelningen har som uppgift att skapa goda förutsättningar för kommunens kultur- och fritidsliv bland annat för att ni som vistas i kommunen ska ha tillgång till ett så variationsrikt utbud av aktiviteter som möjligt. Vi ska agera som möjliggörare för övrig aktörer i samhället. Utbudet ska innehålla både bredd och spets. Tillsammans med initiativrika och engagerade föreningar och enskilda personer i kommunen skapas ett kreativt, rörligt och spännande samhälle att bo och verka i.

Vi ansvarar för:

 • Föreningsstöd: handläggning av bidrag och att upprätthålla ett aktuellt föreningsregister.
 • Idrotts- och kulturstipendier
 • Anläggningar som allaktivitetshus, Söderhamns teater, idrottshallar, simhallar, isbanor, motionspår och naturstigar.
 • Stenö havsbad och camping
 • Bibliotek
 • Kommunens konstinköp, konstnärlig gestaltning i kommunens fastigheter
 • Samordning av projekt, satsningar och arrangemang inom kultur- och fritidsområdet.

Tekniska avdelningen ansvarar för kommunens gator, vägar, offentlig belysning, parker och lekplatser, kommunens fastigheter, mark och byggnader samt lokalvård i kommunens egna fastigheter.
Vi har cirka 64 medarbetare som arbetar med förvaltning, planering, drift, underhåll, skötsel samt sjö, hav och vattendrag.

Förvaltningen leder också alla bygg- och anläggningsprojekt som kommunen driver.

Vi förvaltar

 • cirka 20 mil gator och vägar
 • 50 km gång- och cykelväg
 • 335 hektar parkmark
 • kommunens växtproduktion
 • kommunala lekplatser
 • Söderhamnsån med kajer
 • offentlig belysning
 • cirka 4000 ha skog
 • cirka 165.000 m2 lokaler i cirka 300 byggnader
 • cirka 400 arrendetomter och 650 tomträtter
 • järnvägsspår (industrispår)
 • tre hamnar

Städavdelningen ansvarar för lokalvård i kommunala verksamheter och byggnader.

Våra objekt uppgår till ca 90 i antal. Lokaltyperna är förskolor, fritids, skolor, vård- och omsorgsboenden, kontor, bibliotek, aktivitetshus, reningsverk, värmeverk, räddningstjänst och idrottsanläggningar.

Städavdelningen jobbar för alla förvaltningar i kommunen, Söderhamn Nära, Faxeholmen och Hälsinglands utbildningsförbund. Totalt jobbar ca 80 personer inom avdelningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 april 2021
Kommun och politik

Kontakt Kultur- och samhällsserviceförvaltningen

Besöksadress: Kungsgatan 6
E-post: Kultur- och samhällsserviceförvaltningen

Förvaltningschef
Mikael Fransson
Telefon: 0270-729 53

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn