Kommunrevision

Kommunens revisorer är valda av kommunfullmäktige och arbetar på fullmäktiges uppdrag. Revisorerna granskar styrelsers och nämnders styrning och ledning samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Kommunrevisionen består av sju förtroendevalda revisorer som är självständiga och arbetar gemensamt. Revisorerna är oberoende och är inte valbara till nämnder och styrelser. Till stöd har revisorerna sakkunniga.

Kommunrevisionen granskar på kommunfullmäktiges uppdrag kommunens nämnder och styrelser och de enskilda politikerna för att årligen pröva:

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
  • om räkenskaperna är rättvisande.
  • om den interna kontrollen som görs är tillräcklig.

Arbetet regleras i kommunallagen, det reglemente som fullmäktige antagit samt den goda revisionsseden som antagits av SKR (Sveriges kommuner och regioner). Lekmannarevisorerna som väljs ur gruppen revisorer och granskar bolagen regleras också i aktiebolagslagen.

Kommunrevisionen följer den revisionsplan som årligen beslutas och granskar grundläggande nämnders och styrelsers arbete. Förutom det så görs fördjupade granskningar i avgränsade områden och som sedan rapporteras.

Årligen granskas också delårsrapport och årsredovisning. Revisorerna beslutar självständigt vad som ska granskas. I granskningar och ansvarsprövningar så är det de förtroendevaldas (politikernas) arbete som vi följer och prövar.

Ledamöter förtroendevalda revisorer

kommunrevisionen@soderhamn.se

Sven-Erik Lindestam (S) ordf
073-270 68 38

Olof Bengtsson (M) vice ordf
Karl Gunnar Ström (C)
Olle Sundin (KD)
John Nyström (L)
Hans-Jörgen Alsing (V)
Karl-Erik Frunck (SD)

Sakkunnigt biträde från PWC

Kommunrevisionen har sakkunnigt biträde från PWC:

Hanna Franck
010-212 75 47
hanna.franck@pwc.se
www.pwc.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 11 maj 2023
Kommun och politik