Kommunrevision

Kommunens revisorer är valda av kommunfullmäktige och arbetar på fullmäktiges uppdrag. Revisorerna granskar styrelsers och nämnders styrning och ledning samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Utöver granskning prövar revisionen styrelsers, nämnders och de enskilda förtroendevaldas ansvar. Det betyder att om revisorerna bedömer att allt sköts som det ska föreslår revisionen för kommunfullmäktige att besluta i frågan om ansvarsfrihet. Revisorerna granskar också med hjälp av yrkesrevisorer att de ekonomiska räkenskaperna är rättvisande.

Varje revisor är sin egen myndighet och är inte valbar till platser i styrelser och nämnder.
Revisorerna arbetar enligt God revisionssed i kommunal verksamhet.

Ledamöter förtroendevalda revisorer

Sven-Erik Lindestam (S) ordf
sven-erik.lindestam@soderhamn.se
073-270 68 38

Olof Bengtsson (M) vice ordf
Karl Gunnar Ström (C)
Olle Sundin (KD)
Helena Gehlin (S)
Hans-Jörgen Alsing (V)
Karl-Erik Frunck (SD)

Sakkunnigt biträde från KPMG

Kommunrevisionen har sakkunnigt biträde från KPMG:

Mikael Lindberg
060-64 50 24
mikael.lindberg@kpmg.se
www.kpmg.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 23 mars 2022
Kommun och politik