Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet i Söderhamns kommun är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för HSO-Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Söderhamn. Tillgänglighetsrådet har en rådgivande funktion och är inte ett beslutande organ.

Tillgänglighetsrådets uppgift är att vara remissinstans för kommunens förvaltningar med syfte att samla in och sprida kunskap för att öka tillgängligheten i kommunen för alla, oavsett funktion. I tillgänglighetsrådet samverkar och informerar kommunen om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultat av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för de funktionsnedsatta i kommunen.

På detta sätt får funktionsnedsatta en större delaktighet i samhällets insatser och åtgärder och tillgänglighetsfrågor kan behandlas på ett tidigt stadie i samhällsplaneringen.

Tillgänglighetsrådet är organiserad under kommunstyrelsen.

Senast uppdaterad: 30 november 2022
Kommun och politik