Barn- och utbildningsnämnden

Nämnden arbetar med långsiktig planering och utveckling av dessa verksamheter, samt beslutar om budgetfördelning inom verksamheten. Arbetet inriktas på att skapa förutsättningar för att nå målen i nationella styrdokument för skola och förskola samt de inriktningsmål fullmäktige beslutat.

Att bedriva och utveckla samarbete med andra kommunala och samhälleliga organ, föreningar, företag och organisationer ligger också i nämndens ansvar.

Nämnden har det politiska ansvaret för:

  • Pedagogisk verksamhet i form av förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
  • Det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar i kommunen i form av förskoleklass, grundskola och grundsärskola
  • Kulturskola

Ledamöter och ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

Ledamöter och ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

Ledamöter

Personliga ersättare

Jan-Erik Berger, (C) ordf

Johan Mårtensson (C)

Johan Svahn (C)

Vakant

Cina Olsson (C)

Elisabeth Winsjansen (KD)

Karin Velander (M), vice ordf

Frida Stål (M)

Hans Blom (L)

Mayasa El-Mahmadi (L)

Johannes Tyve (S)

Mona Bårman (S)

Susanne Larsson (S)

Katarina Lindberg (S)

Erik Sköld (S)

Anneli Englund (S)

Benny Gustafsson (V)

Göran Hånell (V)

Jan-Erik Tynong (SD)

Tomas Persson (SD)

Jane Mineur (SD)

Lucas Dunderberg (SD)


Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2021

Sammanträden är öppna för allmänheten (utom i ärenden med sekretess).

Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2022

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder onsdagar kl 09.00.

Skriv tabellbeskrivning Barn- och utbildningsnämnden sammanträder onsdagar kl 09.00

jan


feb


mars

apr

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

26

23

30

27

25

22

-

31

28

26

30

14

Sammanträden är öppna för allmänheten (utom i ärenden med sekretess).

Senast uppdaterad: 27 juni 2022
Kommun och politik