Politisk enighet bakom paketlösning i spåren av pandemin

Kommunstyrelsens ordförande John-Erik Jansson (C) och oppositionsrådet Maria Lind (S) presenterade ett paket med bred politisk förankring för åtgärder under och efter den pågående pandemin.

Det speciella läget kräver särskilda lösningar. Därför har nu alla Söderhamns fullmäktigepartier enats om ett paket för att klara covid-19-krisen på kort och lång sikt.

I Söderhamns kommun kommer nu ett gemensamt grepp från samtliga partier i kommunfullmäktige – ett stabiliseringspaket – med fokus att dels säkra finansiering av akuta och nödvändiga åtgärder samt på riktade satsningar inom framtida nyckelområden.

Det handlar om en lång lista med åtgärder - både om statsbidrag som disponeras och om nya satsningar som sjösätts.

- Det känns jätteskönt att vi fått med samtliga politiska partier, att alla förstår vikten av att hålla ihop för att få stabilitet i verksamheterna. Det är inte så ofta vi får till så här partiövergripande överenskommelser men vi står enade i detta, säger kommunstyrelsens ordförande John-Erik Jansson (C).

Enighet om ekonomiska drag

Totalt har staten skjutit till omkring 20 miljoner kronor i välfärdspengar och för att hantera pandemin, nu används elva av dessa miljoner för de planerade åtgärderna. Hur långt det räcker återstår att se, om de tillskjutna pengarna inte täcker behoven används eget kapital.

Partierna är också överens om att göra avsteg från de finansiella målen för god ekonomisk hushållning. Resultatmålet för 2020 och 2021 sätts till 0 miljoner kronor och för 2022 till 15 miljoner. Övriga finansiella mål kvarstår oförändrade.

- I en sådan här extraordinär tid så är det smartaste att komma överens. Vi har alla släppt prestigen och förhandlat oss fram för kommunens bästa, säger oppositionsrådet Maria Lind (S).

Alla partier som sitter i Söderhamns kommunfullmäktige står bakom stabiliseringspaketet.

Stabiliseringspaketet – exempel på innehåll

Nu och på kort sikt:

  • Utökat hemsändningsbidrag för att temporärt möjliggöra hemleverans av matvaror till alla övar 70 år samt personer i karantän. Finansieras av kommunstyrelsen gemensamt med Regionen och av statligt stöd.
  • Stödpaket till föreningar, inom området föreningsbidrag. Finansieras av kultur- och samhällsservicenämnden av statligt stöd.
  • Tre miljoner kronor från statliga medel till kommunstyrelsen, att disponeras av krisledningsnämnden för åtgärder med anledning av covid-19.
  • Två miljoner kronor från statliga medel till arbets- och socialnämndens rambudget för arbetet med skyddsbedömningar och stöd till familjer.
  • Tre miljoner från statliga medel till barn- och utbildningsnämndens rambudget. För bättre arbetsmiljö genom bland annat ökad ledartäthet, med syfte att förbättra måluppfyllelsen för grundskoleeleverna.
  • Två miljoner förstärker rambudgeten i omvårdnadsnämnden för 2020-2021. För arbetsmiljöfrämjande åtgärder kopplade till covid-19, prioriterade via samverkanssystemet.
  • En miljon för 2020-2021 till kultur- och samhällsservicenämnden. För omställning av arbetet med barn- och unga under och efter covid-19. Det handlar om nya arbetssätt, andra former av aktiviteter, att utveckla digitala former av möten och aktiviteter samt att nå ut med verksamheten även utanför den centrala staden.

På längre sikt:

På längre sikt bedöms områdena försörjningsstöd och arbetsmarknad/näringsliv bli särskilt viktiga i det kommunala perspektivet, för att hantera pandemins efterdyningar och bidra till samhällets återhämtning. Många företag genomgår en tung period och antalet arbetslösa förväntas öka, med ett högre tryck på verksamhetsområdet försörjningsstöd. Kommunen behöver därför redan nu rigga organisationen för att förstärka insatserna inom dessa områden de närmaste åren.

Två definierade program med stora beröringspunkter startas och hålls samman med gemensam styrning och under fokusområdet Växkraft:

  • Ett nytt koncernövergripande program avseende Integration och Egenförsörjning startas för att öka andelen i egen försörjning. Programmet leds av utnämnd programansvarig (KS) vilken styrs av och rapporterar till kommunstyrelsen. Programmet tillförs en budget om 3 miljoner kronor per år för åren 2021, 2022 och 2023.
  • Ett koncernövergripande program avseende Näringsliv och Tillväxt initieras för att möta näringslivets och företagens ökade behov för en fungerande arbetsmarknad. Programmet leds av utnämnd programansvarig (KS) vilken styrs av och rapporterar till kommunstyrelsen. Programmet tillförs en budget om 1 miljon kronor per år för åren 2021, 2022 och 2023.

Den breda överskommelsen undertecknades av samtliga partier i fullmäktige, en smått unik händelse i Söderhamns kommunpolitik.

Senast uppdaterad: 20 maj 2020