Kommunens ledning vid kris

Vid en extraordinär händelse eller svår påfrestning för samhället kan kommunens krisledningsorganisation träda i funktion. Organisationen är reglerad i kommunens krisledningsplan.

Krisledningsnämnd

Kommunens krisledningsnämnd kan sammankallas om en extraordinär händelse har inträffat eller hotar att inträffa. Kommunstyrelsen är vår krisledningsnämnd. Som krisledningsnämnd har kommunstyrelsen större befogenheter att fatta beslut i olika ärenden än normalt.

Beredningsgrupp

För det löpande arbetet vid en extraordinär händelse bildas en beredningsgrupp med kommunchef, ekonomichef, HR-chef, kommunikationschef och övriga berörda förvaltningschefer eller befattningshavare. Beredningsgruppen leder kommunens verksamhet under en extraordinär händelse.

Kriskommunikation

Kommunikation är en av nyckelfunktionerna vid en extraordinär händelse. Vid en sådan händelse ställs extra höga krav på att kommunen når ut med rätt information till kommuninvånare och berörda målgrupper. Lika viktigt är det att kommunikation från allmänheten når beslutsfattarna, för att de ska kunna bilda sig en uppfattning om det aktuella läget.

Kriskommunikationsplanen beskriver hur kommunikationsverksamheten ska organiseras vid kris eller extraordinär händelse. Information vid kriser eller större händelser publiceras på soderhamn.se, med eventuella instruktioner till allmänheten.

Senast uppdaterad: 6 februari 2019
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn