Revisorer

Kommunens revisorer är valda av kommunfullmäktige och arbetar på fullmäktiges uppdrag. Revisorerna granskar styrelsers och nämnders styrning och ledning samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

På kommunfullmäktiges uppdrag granskar kommunrevisionen nämnder, styrelser och enskilda politiker.

Varje år prövas:

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
  • om räkenskaperna är rättvisande.
  • om den interna kontrollen som görs är tillräcklig.

Arbetet regleras i kommunallagen, det reglemente som fullmäktige antagit samt den goda revisionsseden som antagits av SKR (Sveriges kommuner och regioner). Lekmannarevisorerna som väljs ur gruppen revisorer och granskar bolagen regleras också i aktiebolagslagen.

Ledamöter förtroendevalda revisorer

Kommunrevisionen består av sju förtroendevalda revisorer. Revisorerna är oberoende och är inte valbara till nämnder och styrelser. Varje revisor är självständig, en egen myndighet, men revisorerna samverkar enligt god revisionssed. Till stöd har revisorerna sakkunniga.

kommunrevisionen@soderhamn.se

Sven-Erik Lindestam (S) ordf
073-270 68 38

Anders Uddén (M) - vice ordf
Karl Gunnar Ström (C)
Olle Sundin (KD)
John Nyström (L)
Hans-Jörgen Alsing (V)
Karl-Erik Frunck (SD)

Sakkunnigt biträde från PWC

Kommunrevisionen har sakkunnigt biträde från PWC:

Hanna Franck
010-212 75 47
hanna.franck@pwc.se
www.pwc.se Länk till annan webbplats.

Revisorernas arbete dokumenteras löpande i revisionsrapporter och i skrivelser till styrelser och nämnder. Varje år redogör revisorerna resultatet av revisionen för kommunfullmäktige i en revisionsberättelse.

I revisionsberättelsen ska det framgå om revisornerna ger styrelser och nämnder ansvarsfrihet eller inte.

Revisionsrapporter

Revisorerna upprättar varje år en revisionsplan.

Revisorerna beslutar självständigt vad som ska granskas. I granskningar och ansvarsprövningar är det de förtroendevaldas (politikernas) arbete som följs och prövar.

Revisionsplanen kan bland annat innehålla:

  • Granskning av grundläggande arbete i nämnder och styrelser.
  • Fördjupade granskningar i avgränsade områden.
  • Granskning av delårsrapport och årsredovisning.
Senast uppdaterad: 27 juni 2024
Kommun och politik