Planering och styrning

digagram

Vår vision för Söderhamn anger riktningen för kommunens verksamheter. Vi arbetar med kommungemensamma syften och fokusområden, fyrårsbudget, systemsyn och regelbunda uppföljningar för att utveckla kommunens verksamheter och nå vår vision.

Vision Söderhamn

Vision Söderhamn bygger på söderhamnarnas egna drömmar, idéer och förhoppningar om framtiden. Genom möten, dialoger, förslag och ideér har söderhamnarna och kommunen skapat en gemensam vision - en önskebild av Söderhamn som en bra plats att leva på.
Vår vision

Syfte och Fokusområden 2020-2023

Kommunfullmäktige fattar beslut om kommungemensamt syfte och fokusområden.
Kommungemensamt syfte och fokusområden

Styrning och ledning genom systemsyn

Vårt sätt att styra och utveckla verksamhet bygger på systemsyn och medborgarens fokus, där vi samverkar i ett system utifrån dina behov. Genom att fokusera på vilka effekter vi vill nå kan vi arbeta långsiktigt, med fler nöjda kunder, och använda våra resurser mer effektivt.
Vårt sätt att styra och leda

Samhällsplanering

Kommunen arbetar med planering och utveckling på många olika nivåer. Översiktsplan är kommunens högsta styrdokument på plansidan. Detaljplaner reglerar bebyggelse och markanvändning inom ett avgränsat område. Vi gör även långsiktig planering för särskilda utvecklingsområden som centrum, Söderhamnsporten, med mera.
Samhällsplanering

Ekonomi, budget och redovisning

Vi ser budget som en strategisk och ekonomisk plan, med riktlinjer och ramar för våra verksamheter, därför kallar vi våra samlade dokument för budget och verksamhetsutveckling för mål- och resursplan.
Om ekonomi, budget och uppföljning 

Senast uppdaterad: 7 juli 2021
Kommun och politik