Ekonomi, budget och redovisning

Vi ser budget som en strategisk och ekonomisk plan, med riktlinjer och ramar för våra verksamheter, därför kallar vi den mål- och resursplan.

Kommunens verksamheter finansieras av kommunalskatt, bidrag från staten och avgifter. Kommunfullmäktige tar varje år beslut om hur hög kommunalskatten ska vara. 

Kommunens intäkter består av tre delar:

  • kommunalskatt
  • avgifter för vissa tjänster, till exempel för barnomsorg, äldreomsorg och bygglov
  • statliga bidrag

I Sverige betalar fysiska personer kommunalskatt till den kommun och det landsting där personen är folkbokförd den 1 november året före inkomståret. Personer med inkomst över ett visst belopp betalar också skatt till staten.

Kommunalskatten är för invånare i Söderhamns kommun är 21,66 kr (år 2017) per intjänad hundralapp. Som kommuninvånare betalar du också landstingsskatt till Region Gävleborgs län. Dessutom betalar alla skatteskyldiga begravningsavgift oavsett vilken kyrka du tillhör. De som är medlemmar i Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift. Hur stor avgiften är beror på vilken församling du tillhör.

Skattesats i Söderhamns kommun:

  • Kommunalskatt: 21,66
  • Landstingsskatt: 11,51
  • Begravningsavgift: 0,25

Utjämningssystem

I Sverige finns det ett utjämningssystem, för att alla kommuner ska få likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Systemet innebär att kommuner med ett stort skatteunderlag hjälper kommuner med mindre skatteunderlag. Söderhamns kommun är en av de kommuner, som får bidrag från detta utjämningssystem, vilket ger kommunen ökade intäkter.

Här kan du se hur en hundralapp i kommunalskatt fördelas mellan olika kommunala verksamheter. Siffrorna gäller din kommunalskatt 2015.

Äldreomsorg: 26 kr
Grundskola: 17 kr
Omsorg för personer med funktionsnedsättning: 13 kr
Förskola och fritids: 10 kr
Gymnasieskola: 9 kr
Individ- och familjeomsorg: 5 kr
Gator och vägar: 3 kr
Fritid: 3 kr
Övrigt (turism, hamn, näringsliv mm): 3 kr
Räddningstjänst: 2 kr
Kultur: 2 kr
Försörjningsstöd: 2 kr
Vuxenutbildning: 2 kr
Politisk verksamhet: 1 kr
Summa: 100 kr

Budgeten är en plan för hur kommunens resurser ska fördelas till de olika verksamheterna.Vi ser budget som en strategisk och ekonomisk plan, med riktlinjer, ramar och mål för kommunens olika verksamheter, därför kallar vi den mål- och resursplan.

Söderhamns kommun arbetar med en fyraårsbudget med koppling till mandatperioden och till våra politiska mål - fokusområden. En fyraårsbudget ger kommunfullmäktige och nämnderna möjlighet till mer långsiktig planering av kommunens verksamhet. Viss revidering sker årligen.

I Söderhamns kommun sker kontinuerlig uppföljning av verksamheterna. Varje år i augusti görs ett delårsbokslut för perioden januari - augusti. Årsredovisning avser helår januari - december.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2021
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn