Syfte och fokusområden 2020-2023

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ett kommungemensamt syfte för verksamheten, och tre fokusområden för innevarande mandatperiod.

Kommungemensamt syfte

/ Söderhamn skapar vi tillsammans förutsättningar för framtidstro, livskvalitet och engagemang.

Fokusområden

Kommunfullmäktige har även fattat beslutat om tre fokusområden som berättar vilka områden som organisationen särskilt ska prioritera under perioden 2020–2023.

Lärande

Vi möjliggör lärande och utveckling, så fler kan försörja sig själva och känna stolthet och trygghet.

Önskade effekter:

 • Högre utbildnings- och kunskapsnivå
 • Fler går ut skolan med godkända betyg
 • Fler i utbildning och arbete
 • Kompetensförsörjning utifrån individens, företagens och arbetsmarknadens behov
 • Kompetensförsörjning till kommunens organisation för en god samhällsservice
 • Förbättrad samverkan
 • Ökad delaktighet och engagemang
 • Förbättrad folkhälsa

Växtkraft

Vi skapar tillväxt inom näringslivet och på arbetsmarknaden, så att företagsamheten växer och fler arbetstillfällen skapas.

Önskade effekter:

 • Fler nöjda företag
 • Fler företag
 • Fler i arbete
 • Fler Söderhamnare
 • Förbättrad samverkan
 • Ett större innanförskap
 • Ökad egenförsörjning
 • Högre skatteunderlag

Goda livsmiljöer

Vi utvecklar levande, trygga och tillgängliga livsmiljöer, så att alla kan leva ett gott liv med god hälsa.

Önskade effekter:

 • Attraktiva boendemiljöer i en levande landsbygd och utvecklad stadsmiljö
 • Flyttkedjan sätts igång
 • En god miljö för människa, djur och natur
 • Ökat antal invånare
 • Förbättrad samverkan
 • Ett större innanförskap
 • Stolta och trygga medborgare som är goda ambassadörer för Söderhamn
 • Ökad framtidstro
 • Förbättrad folkhälsa
Senast uppdaterad: 13 februari 2023
Kommun och politik