Äldrevänlig kommun

Pensionärer som ler.

Söderhamns kommun arbetar för att förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor. Därför är Söderhamns kommun medlem i Världshälsoorganisationens nätverk för Äldrevänlig kommun.

Detta är äldrevänliga städer och kommuner

Söderhamns kommun är sedan hösten 2022 medlem i det världsomspännande nätverket Äldrevänliga städer (Age Friendly Cities and Communities). Därmed har kommunen åtagit sig att följa Världshälsoorganisations (WHO) modell för att utveckla en äldrevänlig kommun - ett långsiktigt åtagande som startar 2023. Modellens fokus är att skapa möjligheter för ett aktivt och hälsosamt åldrande och omfattar följande områden:

  • Bostäder
  • social delaktighet
  • att tillvara ta äldres resurser
  • samhällsstöd och service
  • utomhusmiljöer och byggnader
  • transport och mobilitet

I nätverket kan städer och samhällen över hela världen utbyta erfarenheter och lära av varandra. Varje stad eller ort som strävar efter att skapa en inkluderande och tillgänglig miljö kan delta. Nätverket omfattar idag fler än 1 100 städer i ett 40-tal olika länder världen över. Förutom Söderhamn finns Uppsala och Gävle bland de svenska kommuner som anslutit sig.

Så går det till

För medlemskapet i WHO:s globala nätverk utgår inga avgifter, däremot har kommunen åtagit sig att bedriva utvecklingsarbete för att åstadkomma en äldrevänlig kommun. Detta görs oftast i ett projekt över 3 år, och innefattar stegen:

1) Utveckla forum som säkerställer att äldre involveras i utvecklingsarbetet.

2) Genomföra en baslinjemätning där äldres behov, erfarenheter och synpunkter om stadens äldrevänlighet kartläggs.

3) Baserat på baslinjemätningen arbeta fram en flerårig handlingsplan, innehållande åtgärder och indikatorer för uppföljning av åtgärderna. Handlingsplanens mål är en äldrevänlig kommun genom bred samverkan mellan kommunen, andra offentliga aktörer, civilsamhälle och näringsliv.

4) Följa upp och utvärdera utvecklingsarbetet.

Söderhamns kommun startar hösten 2023 med en baslinjemätning.

Välkommen att delta!

Kontakt, äldrevänlig kommun

Rakel Sundin, projektledare
Telefon: 0270-743 20
E-post:
rakel.sundin@soderhamn.se

Efter beslut i kommunfullmäktige ansökte Söderhamn om medlemskap i det världsomspännande nätverket Age Friendly Cities and Communities. Hösten 2022 beviljades medlemskapet.

Vi blir äldre

I Söderhamn, liksom i stora delar av världen finns trenden med en allt äldre befolkning och en ökad inflyttning till städerna. År 2030 beräknas en fjärdedel av befolkningen i städer i höginkomstländer vara 60 år eller äldre, 2050 förväntas samma utveckling i nuvarande utvecklingsländer. För att världens invånare ska ha möjlighet att åldras aktivt och hälsosamt är det viktigt att skapa samhällen som är tillgängliga och inkluderande, världen över.

Söderhamn är inget undantag från trenden. Vi står inför en utveckling som innebär en stor ökning av andelen personer som är 65 år och äldre, samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder är oförändrad. Prognosen för Söderhamns befolkningsutveckling fram till 2038 visar att antalet invånare 80 år och äldre ökar med cirka 38 %.

En bra plats för alla

I Söderhamns kommun vill vi skapa förutsättningar för medborgarna att känna framtidstro, ha livskvalitet och engagemang. Medlemskapet i det globala nätverket för äldrevänliga kommuner skapar möjligheter för Söderhamn att bli en bättre plats för att leva och åldras.

Om man planerar en stad för – och tillsammans med – äldre invånare gynnar det ofta människor i alla åldrar, det skapar förutsättningar för att vara en plats för människor i alla åldrar, att växa upp och åldras på.

Om WHO och Äldrevänliga städer

Nätverket Age-friendly cities and communities, som på svenska kallas äldrevänlig kommun, bildades år 2010 av Världshälsoorganisationen, WHO. I nätverket kan städer och samhällen över hela världen utbyta erfarenheter och lära av varandra. Varje stad eller ort som strävar efter att skapa en inkluderande och tillgänglig miljö kan delta.
Nätverket omfattar 2023 fler än 1100 städer i nästan 50 olika länder världen över. I Sverige har bland annat Söderhamn, Gävle, Uppsala och Hallstahammar anslutit sig till nätverket.

Läs mer: Agefriendly cities and communities (engelska) - WHO:s webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 28 september 2023
Omsorg och stöd