Avgifter och taxor inom stöd och omsorg

Här kan du läsa om aktuella avgifter och taxor för stöd och omsorg.

Kommunen tillämpar maxtaxa. I korthet innebär det att du inte kan betala mer än den för dina insatser. För år 2023 är maxtaxan 2 359 kronor per månad. 

Kommunen kan göra en beräkning för att se vad du har för avgiftsutrymme, med det menas en beräkning för att se hur mycket du kan betala för dina insatser.
Maxtaxa är det högsta du kan betala.

Om du har insatser som kommer upp till en kostnad som motsvarar maxtaxa men har ett avgiftsutrymme som är lägre så är det avgiftsutrymmet som styr vad kommunen får ta betalt av dig.

Avgifter 2023

Trygghetslarm ingår i maxtaxan.

Månadsavgift 226 kr/mån.

Omvårdnadsavgift ingår i maxtaxan.
I omvårdnadsavgiften ingår all typ av hjälp i hemmet.
Hur mycket du betalar beror på ditt individuella avgiftsutrymme i förhållande till det nationellt fastställda förbehållsbeloppet.
Läs mer om förbehållsbelopp och avgiftsbeslut

Timtaxa 395 kr/tim.

Matdistribution, utkörning av matportioner, ingår i maxtaxan.
Avgift 200 kr/mån.

Avgift för matportioner ingår inte i maxtaxan.
Avgift 52 kr/matportion.

Inom vård- och omsorgsboende betalar du avgift för omvårdnad, matabonnemang, förbrukningsmaterial och hygienpaket. Hur mycket du betalar beror på ditt individuella avgiftsutrymme i förhållande till det nationellt fastställda förbehållsbeloppet.
Läs mer om förbehållsbelopp och avgiftsbeslut.

Omvårdnadsavgift ingår i maxtaxan.
Avgift 2 359 kr/mån.

Matabonnemang ingår inte i maxtaxan.
Avgift 3 568 kr/mån.

Förbrukningsmaterial ingår inte i maxtaxan.
Avgift 60 kr/mån.

Hygienpaket ingår inte i maxtaxan.
Avgift 145 kr/mån.

Vid en korttidsplats betalar du avgift för omvårdnad och matabonnemang.

Omvårdnadsavgift ingår i maxtaxan
Avgift 79 kr/dag

Matabonnemang ingår inte i maxtaxan.
Avgift 119 kr/dag

Vid en dagverksamhet betalar du avgift för omvårdnad, matabonemang och resor. Hur mycket du betalar beror på ditt individuella avgiftsutrymme.

Omvårdnadsavgift ingår i maxtaxan.
Avgift 79 kr/dag

Matabonnemang ingår inte i maxtaxan.
Avgift 71 kr/dag

Resor ingår inte i maxtaxan
Avgift 26 kr/dag

För att ha rätt till hemsjukvård måste du vara inskriven i hemsjukvården.

Hemsjukvård ingår i maxtaxan.
Avgift 300 kr/mån

Vid bostad med särskild service, Familjehem(LSS) betalar du avgift för bostad och kost. Hur mycket du betalar beror på ditt individuella avgiftsutrymme.

Boendekostnaden ingår inte i maxtaxan.
Avgift 2 359 kr/mån.

Matabonnemang ingår inte i maxtaxan.
Avgift 3 568 kr/mån.

Du betalar för kost under din korttidsvistelse.

Matabonnemang ingår inte maxtaxan.

Avgift: Taxan för matabonnemang/30, fördelat procentuellt på dygnets måltider. Din individuella avgiften beror på antal ätna måltider.

Vid boende i särskilt boende inom ramen för socialpsykiatri betalar du avgift för omvårdnad. Hur mycket du betalar beror på ditt individuella avgiftsutrymme.

Omvårdnadsavgiften ingår i maxtaxan.
Avgift: 2 359 kr/mån.

Förbehållsbelopp och avgiftsbeslut

Med förbehållsbelopp menas det ekonomiska utrymme du ska få behålla för att klara dina levnadsomkostnader utöver hyra och omvårdnadsavgifter (t ex måltider, kläder, hygien, möbler, hushållsel, hälso- och sjukvård mm).

Förbehållsbelopp för hemtjänst 2023

1. Förbehållsbeloppet är 6 470 kr/månad för ensamstående över 65 år.

2. Förbehållsbeloppet är 5 279 kr/person för sammanboende över 65 år.

3. För personer under 65 år ökas förbehållsbeloppet med 647 kr.

Om ditt ekonomiska utrymme inte uppgår till det aktuella förbehållsbeloppet, ska vi reducera din omvårdnadsavgift.

Matkostnader ska betalas inom förbehållsbeloppet. Förbehållsbeloppet är därför uppräknat för att du som har matdistribution, bor på korttidsboende eller vistas på Klockarbo dagverksamhet ska kunna betala sin matavgift.

Det är möjligt att individuellt begära en utökning av förbehållsbeloppet för varaktiga, fördyrade levnadsomkostnader (t ex god man). Fyll i en ansökan som lämnas till omvårdnadsnämndens arbetsutskott för beslut.

Med förbehållsbelopp menas ett ekonomiskt utrymme som varje person ska få behålla för sina levnadsomkostnader utöver hyra och omvårdnadsavgifter
(t ex måltider, kläder, hygien, möbler, hushållsel, hälso- och sjukvård m m).

Förbehållsbelopp i vård- och omsorgsboende 2023

  • Förbehållsbeloppet för ensamstående: 6 618 kr/mån
  • Förbehållsbelopp för tvåpersonshushåll (makar/sambo):
    5 477 kr/ person och månad
  • För personer under 65 år ökas förbehållsbeloppet med 647 kr.

Om ditt ekonomiska utrymme inte uppgår till aktuellt förbehållsbelopp, ska vi minska omvårdnadsavgiften. Matabonnemanget ska betalas inom förbehållsbeloppet. Förbehållsbeloppet i vård- och omsorgsboende är därför uppräknat för att du som bor här ska kunna betala matabonnemanget.

Det är möjligt att individuellt begära en utökning av förbehållsbeloppet för varaktiga, fördyrade levnadsomkostnader (t ex god man, minderåriga barn). Fyll i en ansökan som lämnas till omvårdnadsnämndens arbetsutskott för beslut.

Efter medgivande från dig, hämtar Söderhamns kommun inkomstuppgifter från Försäkringskassan och skatteverket.

Vi skickar en inkomstförfrågan till dig, så att du kan komplettera med inkomster som betalas ut av annan än Försäkringskassan. Du ska även uppge eventuell avkastning av kapital.

När din avgift är beräknad får du ett avgiftsbeslut sänt till dig, där dina avgifter, inkomstuppgifter och förbehållsbelopp framgår. Där framgår också hur du ska göra om du har frågor om avgiftsbeslutet.

Avgiftsutrymmet är det belopp som återstår av din nettoinkomst, när förbehållsbeloppet och bostadskostnad/hyra räknats av.

För att underlätta betalning av omvårdnadsavgifter kan du använda autogiro. Avgiften betalas då direkt från ditt konto en fast dag i månaden.

Du får fortfarande en faktura hemskickad för kännedom, men behöver inte ordna med betalningen manuellt varje gång.

Ansök om Autogiro: Ansökan Autogiro (PDF) Pdf, 230.7 kB.

Senast uppdaterad: 5 januari 2023
Omsorg och stöd