Hemtjänstinsatser, avgifter

Här hittar du vilka avgifter som gäller för hemtjänstinsatser som omvårdnad, hemsjukvård, boservice, korttidsvård, dagverksamhet och matdistribution.

Avgifter för omvårdnad

Omvårdnadsinsatser kan vara hjälp med personlig hygien, dusch, hjälp vid måltider, tillsyn, förflyttning, städ, tvätt med mera.

Din handläggare faststställer vilken hjälp du beviljas. Den sammanlagda omvårdnadsavgiften fastställs utifrån beviljade insatser.

2023 är maximal omvårdnadsavgift (inklusive boservice) 2 359 kr per månad.

Avgifter för omvårdnad 395 kr/timme.

Avgiften för hemsjukvård är 300 kr/månad.

Avgiften ingår i maxtaxan för äldreomsorg och kan reduceras om avgiftsutrymmet bedöms vara mindre än 300 kr/mån.

Du får ett individuellt avgiftsbeslut där avgifter, inkomstuppgifter och förbehållsbeloppet framgår.

Avgifter för boservice (tätt,städ och inköp) ingår i omvårdnadsavgiften

Kostnad för larmet: 226 kronor. Installationsavgift 250 kronor.

Läs mer här: Trygghetslarm

Kostnad: 200 kronor plus 52 kronor/matportion.

Förbehållsbeloppet ökar med 17 kr/portion vid matdistribution.

Mer infomation om matdistribution.

Omvårdnadsavgiften för korttidsvård är 79 kr/dygn.
För mat tillkommer 119 kr/dag.
Förbehållsbeloppet ökar med 17 kr/dag under korttidsvård.

Mer om korttidsvård.

Om båda personerna i ett hushåll har hjälpinsatser, erhåller ni varsitt biståndsbeslut och avgiften beräknas individuellt.

Om ni är gifta eller registrerade partners beräknas underlaget för avgiften per person på hälften av den gemensamma inkomsten.

För övriga sammanboende beräknas underlaget för avgiften på din egen inkomst.

Om du önskar kan avgiften fastställas utan att vi hämtar in inkomstuppgifter, du kan fylla i en blankett som du får via kundtjänst.

Då sker ingen beräkning om eventuell rätt till reducering av avgiften.

Omvårdnadsavgiften för dagverksamhet vid Klockarbo är 79 kr/dag.
För mat (frukost + lunch) tillkommer 71 kr/dag.
Förbehållsbeloppet ökar med 10 kr/dag under vistelsen vid Klockarbo.
Kostnad för resor till och från dagverksamhet 26 kr/dag likställs med X-trafiks månadstaxa för en zon och fördelas per dag.

Läs mer: Klockarbos dagverksamhet

Med förbehållsbelopp menas det ekonomiska utrymme du ska få behålla för att klara dina levnadsomkostnader utöver hyra och omvårdnadsavgifter (t ex måltider, kläder, hygien, möbler, hushållsel, hälso- och sjukvård mm).

Förbehållsbelopp för hemtjänst 2023

1. Förbehållsbeloppet är 6 470 kr/månad för ensamstående över 65 år.

2. Förbehållsbeloppet är 5 279 kr/person för sammanboende över 65 år.

3. För personer under 65 år ökas förbehållsbeloppet med 647 kr.

Om ditt ekonomiska utrymme inte uppgår till det aktuella förbehållsbeloppet, ska vi reducera din omvårdnadsavgift.

Matkostnader ska betalas inom förbehållsbeloppet. Förbehållsbeloppet är därför uppräknat för att du som har matdistribution, bor på korttidsboende eller vistas på Klockarbo dagverksamhet ska kunna betala sin matavgift.

Det är möjligt att individuellt begära en utökning av förbehållsbeloppet för varaktiga, fördyrade levnadsomkostnader (t ex god man). Fyll i en ansökan som lämnas till omvårdnadsnämndens arbetsutskott för beslut.

Senast uppdaterad: 5 januari 2023
Omsorg och stöd