Information till utförare inom kundval hemtjänst och matdistribution

Söderhamns kommun välkomnar små och stora företag att ansöka om att bli godkänd utförare av matdistribution och omvårdnads- och serviceinsatser inom kundval i hemtjänsten, enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Kundval för insatser inom hemtjänst

In­satser inom hemtjänsten beviljas genom biståndsbeslut i enlighet med social­tjänstlagen, för personer som behöver hjälp och stöd i sitt hem.

Du kan ansöka om att bli leverantör för att utföra något av följande:

 • endast serviceinsats (tvätt och städ)
 • endast omvårdnad (alla insatser inom omvårdnad)
 • både service och omvårdnad

hos hemtjänstkunder i ordinärt boende. Som utförare erbjuder du dina tjänster i hela Söderhamns kommun.

Söderhamns kommun har ungefär 540 kunder fördelat på ca 18 000 insatstimmar per månad.

Du kan också ansöka om att bli leverantör för matdistribution.

Insatser inom kundval hemtjänstinsatser

Söderhamns kommun har kundval, både för omvårdnad och service inom hemtjänst som utförs mellan kl 07.00 – 22.00 i form av:

 • Personlig omvårdnad (t ex av- och påklädning, personlig hygien)
 • Serviceinsatser (tvätt och städ)
 • Hjälp och stöd att upprätthålla meningsfulla aktiviteter
 • Hjälp och stöd vid måltider
 • Hälso- och sjukvårdsinsatser av medarbetare inom omvårdnad efter delegation/instruktion från arbetsterapeut eller sjuksköterska
 • Promenader och ledsagning till exempel till sjukhus, hälsocentral, sociala aktiviteter, fritidsaktiviteter
 • Avlösning i hemmet

Insatser nattetid utförs av Söderhamns kommun.

Insatser inom kundval matdistribution

Söderhamns kommun har kundval gällande tillagning och hemleverans av matlådor till personer inom Söderhamns kommun, som har biståndsbeslut om matdistribution enligt Socialtjänstlagen.

Så ansöker du om att bli utförare

 1. Kontrollera att ditt företag uppfyller alla krav i förfrågningsunderlaget.
 2. Skicka in en fullständig ansökan elektroniskt via Kommers.
  Ansök senast den 1 februari årligen för avtalsstart 1 maj.
  Ansök senast den 1 september årligen för avtalsstart 1 december.
 3. Söderhamns kommun beslutar om godkännande. Du får besked elektroniskt inom tre månader.

Kontakt LOV-samordnare:

Kristoffer Löfgren
0270-756 92
Camilla Furuström
0270-750 62
lovsamordnare@soderhamn.se

Lagen om valfrihetssystem (LOV) fungerar som ett frivilligt verktyg för kommuner och landsting som vill erbjuda kundval för utförare av vård- och omsorgstjänster.

Lagen bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan utförare. Kunden får möjlighet att själv välja vilken utförare hen vill ha.

Kommunen har vissa krav på dig som genom LOV (Lag om valfrihetssystem) vill blir utförare av omvårdnad och serviceinsatser inom hemtjänsten. Våra krav hittar du i förfrågningsunderlaget.

Ersättningsnivå för externa utförare av matdistribution enligt LOV, 2022


Ersättningsnivå
Ersättning per tillagad och levererad portion: 80 kr.
Ersättning för extra utkörning: 32 kr.

Ersättning för extra utkörning gäller när brukaren inte kunnat ta emot leverans och extra utkörning krävs.

Ersättningsmodell för utförare av omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Söderhamns kommun tillämpar en ersättningsmodell för utförare inom hemtjänsten som baseras på ersättning för ett urval av utförda insatser/åtgärder.

Utförare erhåller ersättning för varje utförd och registrerad insats/åtgärd som finns med i listan för insatser/åtgärder som genererar ersättning. Utförs exempelvis insatsen ”bereda måltider” två gånger erhåller utföraren aktuellt belopp x2.

Utöver ersättningen för utförda ersättningsberättigade insatser/åtgärder erhåller utföraren besöksersättning för varje utfört och registrerat besök hos kund. Besöksersättningen är beräknad så att den ska kompensera för insatser/åtgärder som utförs och som inte berättigar till ersättning för utföraren.

För utföraren gäller att samtliga insatser/åtgärder som kunden blivit beviljad ska utföras, oavsett om de genererar ersättning eller inte.

Insats för upprättande av genomförandeplan ersätts endast vid upprättandetillfället, dvs. en gång. Insatsen trygghetslarm genererar ersättning en gång i månaden per varje brukare som har insatsen beviljad.

I ersättningen för insatser/åtgärder som utförs i boendezon 1 ingår beräknade restider, transportkostnader m.m. i grundersättningen. Om insatser/åtgärder utförs i boendezon 2 eller 3 tillkommer ett procentuellt påslag på totalsumman som genererats när dessa utförts. Det procentuella påslaget ska kompensera för längre restider och högre transportkostnader m.m. i de boendezoner som ligger längre från stadskärnan.

Ersättning erhålls som huvudregel endast för insatser/åtgärder som kunden blivit beviljad av biståndshandläggare. Skulle en utförare utföra och registrera fler insatser/åtgärder än vad som ingår i kundens biståndsbeslut erhåller utföraren i regel ingen ersättning för dessa.

Se lista med ersättningsbelopp för varje ersättningsberättigad insats/åtgärd i PDF-filen nedan.

Läs mer: Insats och åtgärdslista med ersättningsbelopp fr.o.m. 2022-01-01 – Extern utförare (PDF) , 240.9 kB.

Insats och åtgärdslista med ersättningsbelopp fr.o.m. 2022-01-01 - Extern utförare, finska , 127.6 kB.

Vår kommun har cirka 25 000 invånare, varav hälften bor i centralorten. Antalet kunder 2017 är ungefär 540 personer, som tillsammans omfattar insatser på cirka 18 000 timmar per månad.

Senast uppdaterad: 26 april 2022

Kontakt sektor Välfärd

Besöksadress: V Storg 16-18
Omvårdnadsförvaltningen
E-post: omvardnadsnamnden@soderhamn.se

Sektorchef
Jon Schöning
0270-750 39, 072-549 96 89
E-post: jon.schoning@soderhamn.se

Verksamhetschef
Birgitta Löjdström
0270-752 64, 070-205 58 92
E-post: birgitta.lojdstrom@soderhamn.se


Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn