Information till utförare inom kundval hemtjänst och matdistribution

Söderhamns kommun välkomnar små och stora företag att ansöka om att bli godkänd utförare av matdistribution och omvårdnads- och serviceinsatser inom kundval i hemtjänsten, enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Kundval för insatser inom hemtjänst

In­satser inom hemtjänsten beviljas genom biståndsbeslut i enlighet med social­tjänstlagen, för personer som behöver hjälp och stöd i sitt hem.

Du kan ansöka om att bli leverantör för att utföra något av följande:

 • endast serviceinsats (tvätt och städ)
 • endast omvårdnad (alla insatser inom omvårdnad)
 • både service och omvårdnad

hos hemtjänstkunder i ordinärt boende. Som utförare erbjuder du dina tjänster i hela Söderhamns kommun.

Söderhamns kommun har ungefär 540 kunder fördelat på ca 18 000 insatstimmar per månad.

Du kan också ansöka om att bli leverantör för matdistribution.

Insatser inom kundval hemtjänstinsatser

Söderhamns kommun har kundval, både för omvårdnad och service inom hemtjänst som utförs mellan kl 07.00 – 22.00 i form av:

 • Personlig omvårdnad (t ex av- och påklädning, personlig hygien)
 • Serviceinsatser (tvätt och städ)
 • Hjälp och stöd att upprätthålla meningsfulla aktiviteter
 • Hjälp och stöd vid måltider
 • Hälso- och sjukvårdsinsatser av medarbetare inom omvårdnad efter delegation/instruktion från arbetsterapeut eller sjuksköterska
 • Promenader och ledsagning till exempel till sjukhus, hälsocentral, sociala aktiviteter, fritidsaktiviteter
 • Avlösning i hemmet

Insatser nattetid utförs av Söderhamns kommun.

Insatser inom kundval matdistribution

Söderhamns kommun har kundval gällande tillagning och hemleverans av matlådor till personer inom Söderhamns kommun, som har biståndsbeslut om matdistribution enligt Socialtjänstlagen.

Så ansöker du om att bli utförare

 1. Kontrollera att ditt företag uppfyller alla krav i förfrågningsunderlaget.
 2. Skicka in en fullständig ansökan elektroniskt via Kommers.
  Ansök senast den 1 februari årligen för avtalsstart 1 maj.
  Ansök senast den 1 september årligen för avtalsstart 1 december.
 3. Söderhamns kommun beslutar om godkännande. Du får besked elektroniskt inom tre månader.

Kontakt LOV-samordnare:

Kristoffer Löfgren
0270-756 92
Camilla Furuström
0270-750 62
lovsamordnare@soderhamn.se

Upphandling/ förfrågningsunderlag

Du kan läsa underlaget i Inköp Gävleborgs databas eller i en pdf-fil.

Till upphandling (Kommers):

Till upphandling - omvårdnad och service länk till annan webbplats

Till upphandling - matdistrubutionlänk till annan webbplats

Till PDF: Förfrågningsunderlag utförare hemtjänst

Till PDF: Förfrågningsunderlag utförare matdistribution

Bilagor till förfrågningsunderlag

Tillfälliga riktlinjer för anställningsbarhet

Blanketter till privata utförare

Ansökan om byte av kapacitetstak för privata utförare (PDF)

Alla bilagor som RAR-fil: Blanketter privata utförare (RAR)

Lagen om valfrihetssystem (LOV) fungerar som ett frivilligt verktyg för kommuner och landsting som vill erbjuda kundval för utförare av vård- och omsorgstjänster.

Lagen bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan utförare. Kunden får möjlighet att själv välja vilken utförare hen vill ha.

Kommunen har vissa krav på dig som genom LOV (Lag om valfrihetssystem) vill blir utförare av omvårdnad och serviceinsatser inom hemtjänsten. Våra krav hittar du i förfrågningsunderlaget.

Ersättningsmodell och ersättningsnivå för externa utförare av matdistribution enligt LOV, 2021

 

Ersättningsnivå
Ersättning per tillagad och levererad portion: 77,54 kr.
Ersättning för extra utkörning: 31 kr.

Ersättning för extra utkörning gäller när brukaren inte kunnat ta emot leverans och extra utkörning krävs.

Beräkning av ersättning
Beräkningen av ersättning till externa utförare av matdistribution enligt LOV utgår från en mall från SKL (nuvarande SKR) gällande beräkning av ersättningsmodell inom hemtjänst.
Rapporten heter Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå, Hemtjänst och särskilt boende från 2009.

Då kommunens verksamhet för matdistribution håller budget, har utgångspunkten för beräkningen varit den tilldelade budgeten för 2020 (exklusive inköp och försäljning).
Fria nyttigheter är medräknade, såsom del av lön för enhetschef och verksamhetschef samt administration från omvårdnadsförvaltningen och kommunens administration (Ekonomi, HR, IT osv.) Administrationskostnaden är beräknad utefter budget för dessa två där andelen enligt antal årsarbetare har använts för att få fram kostnaden för kommunens matdistribution.

Kostnaden för att distribuera matportioner (exklusive inköp och försäljning) är 1 397 085 kr.
Andel av lönekostnad för enhetschef och verksamhetschef är 120 405 kr. Administrationskostnad (kommun och omvårdnadsförvaltning) är 64 525 kr. Totalt 1 582 016 kr. Totalsumman har dividerats med antal planerade leveranser av matportioner under 2020 vilket uppgår till 67 500 st. Detta ger en kostnad på 23,44 kr per distribuerad portion.
Utöver denna kostnad tillkommer kostnaden för inköp av en portion från kommunens kostenhet, vilken är 54,10 kr år 2020 och som täcker kostnaden för inköp av råvaror och tillagning.

Detta ger en ersättning för externa utförare om 77,54 kr per tillagad och levererad matportion. Ersättning för extra utkörning har beräknats enligt priset som externa utförare har inom hemtjänst för matleverans, dvs 31 kr.

Kommunens kostnad för tillagning och leverans av matportioner 2020

Beställda portioner 2020

67 500

Kostnad för leverans

Matdistribution

1 397 085

Lön EC, VC (Fria nyttigheter)

120 405

ON Adm. (Fria nyttigheter)

18 742

Adm. Kommun (Fria nyttigheter)

45 783

Totalt

1 582 015

Kostnad per portion

23,44

Inköpskostnad per portion

54,10

Total kostnad per portion

77,54

 

Kostnad för extra utkörning
Insats för matleverans (5 min) för externa utförare = 31kr. (Serviceinsats).

Söderhamns kommun tillämpar en ersättningsmodell för utförare inom hemtjänsten som baseras på schablonersättning för ett urval av utförda insatser/åtgärder. Fastställt ersättningsbelopp per timme multipliceras med en schablontid per utförd och registrerad ersättningsberättigad insats/åtgärd.

Utöver ersättningen för ersättningsberättigade insatser/åtgärder tillkommer en besöksersättning. Ersättningsbeloppet per timme är olika beroende på om utföraren utför omvårdnadsinsatser eller serviceinsatser.

Se utförlig förklaring av ersättningsmodellen samt lista med ersättningsbelopp för varje ersättningsberättigad insats/åtgärd längst ned på denna sida.

Ersättningsbelopp per timme – externa utförare

Omvårdnadsinsatser
416 kr/timme

Serviceinsatser
371 kr/timme

Utöver ovanstående ersättning erhåller utförare också besöksersättning om 25 kr för varje utfört och registrerat besök hos kund.

Procentuellt påslag för boendezon

Beroende på vilken boendezon insatserna utförs inom erhåller utförare ett procentuellt påslag på ersättningen enligt nedan.

Boendezon 2
8 %

Boendezon 3
15 %

Läs mer: Ersättningsmodell för utförare av omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten (PDF)

Läs mer: Insats och åtgärdslista med ersättningsbelopp fr.o.m. 2021-01-01 – Extern utförare (PDF)

Vår kommun har cirka 25 000 invånare, varav hälften bor i centralorten. Antalet kunder 2017 är ungefär 540 personer, som tillsammans omfattar insatser på cirka 18 000 timmar per månad.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Kontakt Omvårdnadsförvaltningen

Besöksadress: V Storg 16-18
Omvårdnadsförvaltningen
E-post: omvardnadsnamnden@soderhamn.se

Förvaltningschef
Jon Schöning
0270-750 39, 072-549 96 89
E-post: jon.schoning@soderhamn.se

Verksamhetschef
Birgitta Löjdström
0270-752 64, 070-205 58 92
E-post: birgitta.lojdstrom@soderhamn.se


Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn