Kulturpolitiskt program

Under år 2021 och 2022 tar kulturverksamheterna och ansvariga politiker inom Söderhamns kommun tillsammans fram ett Kulturpolitiskt program – en översiktsplan för kulturen i kommunen. Det första steget i processen är en enkät kring kulturlivet i Söderhamn.

Varför ett kulturpolitiskt program?

Ett Kulturpolitiskt program syftar till att ge kommunens, civilsamhällets- och näringslivets aktörer, en övergripande, långsiktig och stabil inriktning för hur vi gemensamt ska förvalta, underhålla och utveckla kulturlivet i kommunen. Ett rikt och levande kulturliv skapar en attraktiv plats för människor att - på ett hållbart sätt - leva, bo, verka och utvecklas i.

Program med bred förankring

För att det kulturpolitiska programmet ska bli så träffsäkert och angeläget som möjligt krävs bred representation i processen. Därför har alla intresserade under våren 2021 bjudits in att delta genom att svara på en enkät kring kulturlivet i kommunen. Svaren från enkäten kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med det Kulturpolitiska programmet.

En dialog med representanter från kulturföreningar och studieförbund genomförs för att fördjupa samtalet både vad gäller syftet, kring prioriterade områden och förväntningar på programmet i sin helhet.

Utkastet kommer sedan att gå ut på remiss till civilsamhällets och näringslivets aktörer samt till berörda förvaltningar och nämnder i kommunorganisationen. Efter remissomgången kommer förslaget att omarbetas utifrån de svar som kommer in och sedan lämnas ett slutgiltigt förslag till Kommunfullmäktige att ta beslut om under första kvartalet 2023.

Kontakta oss med frågor

Vi kan svara på frågor kring det kulturpolitiska programmet:

Malin Rönström, Enhetschef Kulturenheten
0270-756 73, malin.ronstrom@soderhamn.se

Marjo Myllykoski, Kultur- och samhällsservicenämndens ordförande
0270-785 22, marjo.myllykoski@soderhamn.se

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 6 maj 2022
Uppleva och göra

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn