Kulturpolitiskt program

Under 2023 tar kulturverksamheterna och ansvariga politiker inom Söderhamns kommun tillsammans fram ett Kulturpolitiskt program – en översiktsplan för kulturen i kommunen.

Varför ett kulturpolitiskt program?

Ett kulturpolitiskt program syftar till att ge kommunens, civilsamhällets- och näringslivets aktörer, en övergripande, långsiktig och stabil inriktning för hur vi gemensamt ska förvalta, underhålla och utveckla kulturlivet i kommunen. Ett rikt och levande kulturliv skapar en attraktiv plats för människor att på ett hållbart sätt leva, bo, verka och utvecklas i.

Program med bred förankring

För att det kulturpolitiska programmet ska bli så träffsäkert och angeläget som möjligt krävs bred representation i processen.

Därför fick alla intresserade under våren 2021 delta genom att svara på en enkät kring kulturlivet i kommunen. Svaren från enkäten har legat till grund för det fortsatta arbetet med det Kulturpolitiska programmet. Representanter från föreningslivet och studieförbunden har deltagit i samtal och workshops för att fördjupa samtalet både vad gäller syftet, kring prioriterade områden och förväntningar på programmet i sin helhet.

Det första förslaget är nu ute på remiss till civilsamhällets och näringslivets aktörer samt till berörda sektorer och nämnder i kommunorganisationen. Efter remissomgången kommer förslaget att omarbetas utifrån de svar som kommer in och sedan lämnas ett slutgiltigt förslag till Kommunfullmäktige att ta beslut om i november 2023.

Förslaget till kulturpolitiskt program beslutades i Samhällsservicenämnden den 30 maj och finns nu att ladda ner här. Word, 129.6 kB.

Dialogtillfällen kring förslaget

Öppna träffar för de som ämnar att skicka in remissvar. Detta är ett tillfälle för frågor, inspel eller diskussion.

8 juni kl 10.00-12.00
Klicka här för att ansluta till mötet Länk till annan webbplats.

13 juni kl 16.00-18.00
Stora konferensen, Söderhamns stadsbibliotek, Drop-in

22 augusti kl 16.30-18.00
Hälsingerummet, Söderhamns stadsbibliotek, Drop-in

Dialogcafé om det Kulturpolitiska programmet den 12 juni

Måndagen den 12 juni arrangerades ett dialogcafé där kulturföreningar och studieförbund deltog i samtal kring det förslag till Kulturpolitiskt program som nu ligger ute på remiss.

Deltagarna diskuterade förväntningar, innehåll och upplägg av själva förslaget och processen som förts fram till nu.

Anteckningar från mötet finns att läsa här Word, 24.5 kB.

Skicka in remissvar

Alla som vill är välkomna att lämna ett remissvar på förslaget. Titta på det tillsammans i er styrelse, arbetsgrupp eller på egen hand. Ställ frågor eller kom med konkreta inspel eller perspektiv som ni tycker är viktiga att belysa.

Sammanställ svaret och maila det till samhallsservicenamnden@soderhamn.se senast den 8 september.Märk ditt mail och svar med "Remissvar kulturpolitiskt program dnr 2023-00094”.

Kontakta oss med frågor

Vi kan svara på frågor kring det kulturpolitiska programmet:

Malin Rönström, Enheten Kultur och bibliotek
0270-756 73, malin.ronstrom@soderhamn.se

Marjo Myllykoski, Kultur- och samhällsservicenämndens ordförande
0270-785 22, marjo.myllykoski@soderhamn.se

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 25 augusti 2023
Uppleva och göra