Kulturpolitiskt program

Under hösten 2022 och våren 2023 tar kulturverksamheterna och ansvariga politiker inom Söderhamns kommun tillsammans fram ett Kulturpolitiskt program – en översiktsplan för kulturen i kommunen.

Varför ett kulturpolitiskt program?

Ett Kulturpolitiskt program syftar till att ge kommunens, civilsamhällets- och näringslivets aktörer, en övergripande, långsiktig och stabil inriktning för hur vi gemensamt ska förvalta, underhålla och utveckla kulturlivet i kommunen. Ett rikt och levande kulturliv skapar en attraktiv plats för människor att - på ett hållbart sätt - leva, bo, verka och utvecklas i.

Program med bred förankring

För att det kulturpolitiska programmet ska bli så träffsäkert och angeläget som möjligt krävs bred representation i processen. Därför har alla intresserade under våren 2021 bjudits in att delta genom att svara på en enkät kring kulturlivet i kommunen. Svaren från enkäten kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med det Kulturpolitiska programmet.

En dialog med representanter från kulturföreningar och studieförbund genomförs för att fördjupa samtalet både vad gäller syftet, kring prioriterade områden och förväntningar på programmet i sin helhet.

Utkastet kommer sedan att gå ut på remiss till civilsamhällets och näringslivets aktörer samt till berörda förvaltningar och nämnder i kommunorganisationen. Efter remissomgången kommer förslaget att omarbetas utifrån de svar som kommer in och sedan lämnas ett slutgiltigt förslag till Kommunfullmäktige att ta beslut om under första halvåret 2023.

Kontakta oss med frågor

Vi kan svara på frågor kring det kulturpolitiska programmet:

Malin Rönström, Enheten för Kultur & Bibliotek
0270-756 73, malin.ronstrom@soderhamn.se

Marjo Myllykoski, Kultur- och samhällsservicenämndens ordförande
0270-785 22, marjo.myllykoski@soderhamn.se

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 7 september 2022
Uppleva och göra