Skolverkets tre prioriterade områden för en bättre skola

Genrebild för skola och utbildning. Staplade böcker med ett äpple på.

Lärarbristen, skolsegregationen och den lokala styrningen av skolan är tre områden som måste prioriteras för att skolan ska förbättras, det har Skolverket slagit fast.

Skolverket är en statlig myndighet som bland annat ansvarar för att ta fram kursplaner, ämnesplaner, kunskapskrav, prov, föreskrifter och allmänna råd till skolan. Skolverket genomför också fördjupade studier, gör analyser och tar fram statistik om förskolan och skolan. Ett viktigt uppdrag för Skolverket är också är att stödja utvecklingen och förbättringsarbetet i förskolan och skolan.

Skolverket har slagit fast tre prioriterade områden för att utveckla kvaliteten i Sveriges skolor; Lärarförsörjningen, skolsegregationen och den lokala styrningen av skolan.

De tre prioriterade områdena

Lärarförsörjningen. Alla elever har rätt till undervisning av behöriga lärare men idag är nästan var tredje lärare obehörig. Bristen förväntas dessutom öka till cirka 80 000 lärare och förskollärare 2031. Bristen riskerar att särskilt drabba elever i skolor i utsatta områden. (Källa: Skolverket)

Skolsegregationen. Förskolor och skolor borde vara en plats där elever med olika bakgrunder och förutsättningar möts men segregationen i skolor och förskolor har ökat. Skolsegregationen riskerar att leda till att vissa skolor får stora svårigheter att kompensera för elevers olika behov och förutsättningar. (Källa Skolverket)

Den lokala styrningen av skolan. När styrningen fungerar finns en samsyn om mål och strategier hos politiker, styrelse, skolchefer, rektorer och lärare. Men styrningen av skolan kännetecknas inte sällan av bristande tillit och dialog, otydliga krav och förväntningar och svag återkoppling på det löpande arbetet. (Källa Skolverket)

- Bilden av skolan är tudelad. Samtidigt som resultaten i PISA och andra undersökningar förbättras är många elever obehöriga till gymnasieskolan. Vissa skolor fungerar bra och andra inte. För att förbättra måste skolsverige samlas kring lösningar inom de tre problemområdena. Det har varit vårt uttalade fokus i kartläggningen, säger Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket.

De tre prioriterade områdena ur ett Söderhamns-perspektiv

- Den analys genomförts, och det resultat som Skolverket kommit fram till, är självklart något som kommer att prägla kvalitets- och utvecklingsarbetet i Söderhamns kommun de kommande åren. Det här är något som vi i barn- och utbildningsnämnden måste ta med oss i vårt arbete, menar Jan-Eric Berger (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Söderhamn.

- Vi arbetar redan nu aktivt utifrån skolverkets prioriterade frågor, men arbetet måste intensifieras. Många av de uppdrag vi får från barn- och utbildningsnämnden, och de förslag vi som tjänstemän lämnar till nämnden, utgår från den nationella analysen som Skolverket servat oss kommuner med. Söderhamn har samma utmaningar som resten av Sverige, menar Åsa Unger sektorschef Barn och lärande.

Exempel på hur Söderhamn arbetar med de prioriterade områdena

Minska skolsegregationen:
Arbetet med att se över nya upptagningsområden till våra skolor ska ses utifrån det här sammanhanget. Elever i Söderhamn har rätt till en likvärdig skola och samma förutsättningar för att lyckas. Det innebär också att vi arbetar med att fördela resurser kompensatoriskt utifrån de behov och förutsättningar som på de olika skolorna genom att delvis utgå från socio-ekonomiska aspekter.

Kompetensförsörjning:
Vi arbetar aktivt med kompetensförsörjning bland annat genom att erbjuda befintliga pedagoger möjlighet till kvalitativ kompetensutveckling. Något vi är riktigt stolta över är vårt eget ”Skolforum” som vi arrangerar varje år under v 44 (höstlovet). De senaste åren har vi erbjudit inspirerande föreläsare i världsklass, inom olika kompetensområden, till våra pedagoger.

Från och med hösten 2019 erbjuder vi tillsammans med ett antal högskolor Arbetsintegrerad lärarutbildning, där du kan kombinera din lärarutbildning med arbete.

Utbildningssatsningen kring “Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt” SKUA är ett samarbete med bland annat Stockholms universitet och innebär att vi får skräddarsydda utbildningar och innebär bland annat att vi skapar ett arbetssätt som skapar delaktighet och inflytande för våra pedagoger. Det har skapat ett gemensamt yrkesspråk för alla våra lärare och där personal från våra olika skolor har fått en gemensam grundsyn på språkets betydelse i alla ämnen. Våra elever lyfter fram en större variation och delaktighet i undervisningen, vi kan också se ett ökat engagemang från både lärare och elever.

Lokala styrningen:
Som en naturlig följd av de allmänna valen byts vart fjärde år ledamöter i barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen planerar utbildningsinsatser för vår nya nämnd under hela våren 2020 där strategidagar för samsyn och förståelse för nämndens och sektorns uppdrag är prioriterat.

Senast uppdaterad: 28 juni 2022
Utbildning och barnomsorg