Modersmålsundervisning

Lärare undervisar i modersmål.

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan. Elev som går i grundskolan, grundsärskolan och i gymnasieskolan i Sverige har rätt till undervisning i sitt modersmål om eleven har språket som ett dagligt umgängesspråk i hemmet.*)

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan. Målet är att eleven på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks.

Modersmålsundervisning ska anordnas om:

  • Minst fem elever begär det
  • Det finns tillgång till en lärare i det språket

Modersmålsundervisning kan anordnas efter skoltid och det är skolan som bestämmer omfånget.

Vårdnadshavare är ansvarig för barnet deltar i modersmålsundervisningen.

Bestämmelser om modersmålsundervisning finns i skolförordningen. Detta gäller även asylsökande barn och barn som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Ansökan om modersmålsundervisning lämnas till skolans expedition. Det är vårdnadshavarna som bestämmer om man vill ansöka om modersmålsundervisning. Modersmålsundervisning är frivillig och kostnadsfri.

*) Andra bestämmelser gäller för minoritetsspråk såsom samiska, finska,
tornedalsfinska, romani och jiddisch.

Senast uppdaterad: 30 januari 2023
Utbildning och barnomsorg