Studie- och yrkesvägledning

Kille i tonåren skejtar på en bred väg.

Studie- och yrkesvägledning (SYV) syftar till att ge eleven personlig vägledning, enskilt eller i grupp för att eleven ska kunna göra genomtänkta val för framtiden.

Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse (syv) syftar till att ge eleven personlig vägledning , enskilt eller i grupp, och ska vara neutral och opartisk. Vägledningen skall stödja eleven i att undersöka och identifiera sina intressen och möjligheter, kunna uttrycka och formulera dessa och på så sätt komma fram till genomtänkta val. Studie- och yrkesvägledaren innehar specialistkompetens inom området och har en central roll i studie- och yrkesvägledningen.

Studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse (SYV) berör all personal i skolan och förekommer i undervisning genom informationsinsatser och undervisning. All undervisning bör integrera studie-, yrkes- och arbetslivskunskap och på så sätt bidra till att ge eleverna stöd, kunskaper och erfarenheter för kommande studier och yrkesliv. Varje lärare bidrar också med att diskutera elevens framgång och möjligheter i sitt/sina ämnen och hur de kan övervinna hinder. Det är de kunskaper eleverna har med sig till vägledningssamtalen. En förutsättning för att studie- och yrkesvägledningen ska fungera tillfredsställande är ett gemensamt förhållningssätt. Insikten att det är hela skolans ansvar är grundläggande för att nå uppställda mål.

Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Senast uppdaterad: 30 juni 2022
Utbildning och barnomsorg