PCB - inventering och provtagning

Inventeringen kan genomföras med egen kompetens eller med hjälp av en konsult. Personen som utför provtagningarna ska ha behörighet.

Praktiska tips vid inventering

  • Byggnadstekniskt kunnig person är oftast bäst lämpad för att genomföra inventeringen.
  • Det är bra om inventeringen utförs av, eller tillsammans med någon som är ansvarig för fastigheten, t ex fastighetsskötare.
  • Studera bygghandlingar ritningar mm om de finns tillgängliga.
  • Gå runt byggnaden och sök efter fogmassor mellan fasad och dörrar och fönster, mellan element, mellan olika material vid balkonger, i naturstensfasader. Notera hittade fogmassor, läge, längd i löpmeter, utseende.
  • Gör en summerande bedömning av totalmängden i byggnaden om det finns fogmassor av olika utseende och om det var knutet till speciella lägen etc.
  • Notera var och om sandlådor och trädgårdsland finns inom 50 m från byggnaden.
  • Notera var det är aktuellt medprovtagning av fogar. Provtagningsresultatet biläggs till inventeringen.

Provtagning fog- och golvmassor

För att få veta om fog- eller golvmassan innehåller PCB måste prover skäras ut och skickas till laboratorium för analys. Stor noggrannhet krävs vid provtagningen när det gäller renhet, så att inte PCB från ett prov smittar till nästa. Dokumentera noga (t.ex. på en ritning) var proverna tagits och vilka halter de innehöll. Dokumentera även om det inte finns PCB.

Märkning av PCB-haltiga kondensatorer och isolerrutor

Oljekondensatorer som innehåller eller misstänks innehålla PCB bör märkas med etiketter, så att de tas om hand t ex vid reparation eller utbyte av kondensatorn. Detsamma gäller PCB-haltiga rutor. Är de hela kan de behållas, men ska förtecknas och märkas så att de hanteras rätt vid utbyte eller rivning. Etiketter för att märka upp kondensatorer och isolerrutor kan beställas från Stena Gotthard AB, Box 1009, 301 10 HALMSTAD, tfn 035-22 33 05.

Handlingsplan för vidare arbete - sanering

En handlingsplan för saneringska upprättas och redovisas till bygg- och miljöavdelningen i samband med inventeringsresultatet.

En handlingsplan bör innehålla:

  • En beskrivning av var PCB förekommer och bedömda mängder PCB.
  • Tidsplan för sanering av fogmassor och golvmassor med PCB.
  • Tider som ev bestämts för att ta bort isolerrutor respektive kondensatorer med PCB.

Tidplan och kostnadsberäkning efter samråd

Efter ev samråd med bygg- och miljöavdelningen ska fastighetsägaren göra en mer detaljerad tidplan samt en kostnadsbedömning för sanering. Sanering kan ev göras i samband med andra närliggande arbeten i byggnaden för att minska kostnaden.

Senast uppdaterad: 12 februari 2019